Phawuloosi
Tiitossi
Xaafeedda Kiitaa
Geluwaa
Tiito Ayihuda gidenna asa gidiide, guyyeppe Kiristtinnaa ammanuwan laamettiide Phawuloosi Mishiraachchuwaa Qaalaa kiitaa oothiyaa wode, matan de7iide, he oosuwaa maaddeedda asa. Phawuloosi ha kiitaa xaafeeddawe, laythaan aappe guuxxiyaa ha barenanna oothiyaa Tiitossi gidishshin, he wode Tiito ammaniyaawantta xeellanawunne naaganaw, Qarixxeese giyaa haathaan doodetteedda sa7an atteedda. A kiitaa qofay heezzu huuphe yewatuwaa bollaana.
Koyruu woosa golliya kaalethiyaawanttu Qarixxeese asatuwaa iitaa oosuwaa xeelliyaawaan ay mala eeshshay de7iyaawantta giddanaw koshshintto Tiita akeekissanaassa. Laa7ethuu ammaniyaawanttu giddon de7iyaa dumma dumma citaa, cima attumawanttanne maccawawantta, yalaga attuma asatuwaanne Godaassi oothiyaa dumma dumma asaa wooti tamaarissanaw bessintto Tiita zoreedda. Wurssethay qassi ammaniyaa asaa eeshshaabaa, sarotethaaninne siiquwan de7ana de7uwaabaa, ammaniyaa asaa giddoppe walassaa, palumiyaanne shaakotethaa dhayissanabaa Tiito zoriyaa immeedda.
Shemppatuwaa Ubbatuwassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa (1:1-4)
Ammaniyaa asatuwaa kaalethiyaawantta (1:5-16)
Ammaniyaa asatuwaa dumma dumma oosuwaa citaa (2:1-15)
Maqquwaanne naagettana mala imetteedda maaraa (3:1-11)
Wursethaa qutiyaa (3:12-15)
1
Yesuusi Kiristtoosi kiitteedda taani Phawuloosi, Xoossaa aylli, ha dabidaabbiyaa xaafay. Xoossay dooreedda asaw ammanuu de7anaadaaninne Xoossaa tumatethaa eraakko unttuntta kaalethanaadan taani doorettaade kiitettaaddi. Worddotenna Xoossay nuussi ha medhinaa de7uwaa daro wodiyaappe kase immana geedda. Xoossay nuuna ashshiyaawe likke wodiyaan bare qaalaan hawaa qonccisseedda; I hadariide taana azazeeddawaadan, taani A qaalaa oday.
Ammanuwaa ittippetethaan ta tumu na7aa new Tiitoo, Xoossaa Aawuwaappenne nuuna ashshiya Yesuusi Kiristtoosappe, aadho keekatethay, maarotethaynne sarotethay gido.
Tiito Qarxxeesan Oothiyaa Oosuwaa
Taani neena Qarxxeesan aggaade yeeddawe, neeni attowaa giigissanaassanne, taani azazeeddawaadan, katamaa ubbaan woosa golliyaa cimatuwaa dooranaassa. Cimay borettenawaanne itti machchatti xalalay de7iyaawaanne ammaniyaa naanay de7iyaawaa giddanaw bessee; A naanay shalluwaa bayizziyaabaaninne woy azazettennaan ixxiyaaban asay amassalennawantta gidanaw bessee. 1Xim 3:2-7 Ayissi gooppe, he cimay Xoossaa oosuwaa azaziya kaappuwaa gidiidde, pokkissennawaa, otorettennawaanne elle hanqqettennawaa giddanaw bessee; qassi mathottennawaa, sugennawaanne yorattennawaa giddanaw bessee. Shin imatha mokkiyaawaanne lo77obaa dosiyaawaa giddanaw bessee; qassi akeekanchchaa, xilluwaa, geeshshaanne barena naagiyaawaa giddanaw bessee. Ammanettiya de7uu beettiyaa timirttiyaanna giigiyaa qaalaa I loythi oyqqo. Yaatooppe haratuwaa tumu ammanuwaa tamaarissiyaawaani menthethanawunne qassi hewaa ixxiyaawanttakka zoranaw danddayanawa.
10 Ayissi gooppe, azazettennawanttu, maaddennawaa haasayiyaawanttu, haratuwaa cimmiyaawanttunne qaxxaretteedda Ayihuda ammaniyaawanttu bagga gideedda daro asatuu de7iino. 11 Unttunttu tamaarissanaw bessenna pokkiyaa ogiyaan miishshaa demmanaw tamaarissiyaawaan golliyaa ubbaa bayzziyaa diraw, unttunttu haasayaa te77ana bessee. 12 Unttunttu giddoppe ittuu, timbbitiyaa odiyaawe unttunttoo, <<Qarixxeese asay ubba wode, worddatuwaa, iita du7atuwaanne yoranchchaa; qassi azalla asaa>> yaageedda. 13-14 I markkattowe tuma; hewaa diraw, neeni unttunttussi mino ammanuu de7anaadaaninne qassi Ayihudatuwaa tossaanne tumuwaa ixxeedda asatuwaa azazuwaa unttunttu sisennaadan, unttuntta minissaade seeranaw bessee. 15 Barenttu huuphew geeshsha gideeddawanttussi ubbabaykka geeshsha; shin tunatuwaassinne ammanennawanttussi unttunttu wozanaa qofaynne unttuntta suure wozanay tuneedda diraw, unttunttoo ayaynne geeshsha gidenna. 16 Unttunttu barenttu Xoossaa eriyaawaa qoncciyaan odiino; shin unttunttu sheneyiyaawantta, azazettennawanttanne oosuwaa ubbawukka giigennawantta gidiyaa diraw, barenttu kiitaan A erokko giino.

1:6 1Xim 3:2-7