2
Keriso tupatuparatunama varinama
Yau bana, raḡanine taugu ḡaromie è tavana, taugu nam gwaya giudima be nuauyeuyedima e ragaudi be ḡaromie Mamaitua varinama e rauguguyena. Ibewa, be yau ogama è taraḡina da Keriso tupatuparatunama, taunaḡa sibo è rauguguyena. Be raḡanine taugu taumi ḡaromie mate, taugu ma nairigu be ma gusugusugu. Be vari è rarau guguyena, nam nuauyauya banegidima maika è rarau guguyana da sibo è gwayemi. Ibewa da taugu Arua Babau na rewapanama ḡaromie èi maḡatarina. Baninama taugu yà ḡoeḡoena da ami waisumaḡama Mamaitua na rewapanae e tubuḡana, be nam taugu yau nuauyauyae.
Arua na nuauyauyama
Tauwai sumaḡa aitauḡa adi noḡotama bagibaginama taudi a kataiena da yau giuma nopone inam Mamaitua na nuauyauyama ya moḡavuna, be nam uma dobunama na nuauyauya, bo dobu babadidima adi nuauyauya, ibewa. Taudi tokare matabudi ta nuayaḡotana. Mamaitua na nuauyauyama taugu yà rauguguyena. Muriḡa da Mamaitua dobu ya voiena, tauna na ogama ya taraḡina da tokare tauna na waiguyauma e dariḡedana. Be uma oganama bonideḡo be semosemoe ya kenakenana. Dobu babadidima matabudi Mamaitua na nuauyauyama nam ti kataiena, be deḡoda ti kataiena, tokare nam sibo neneḡara Badanama a tuparatu. Be taudi nam ti kataiena, baninama girugiruminama porane e riuriuna nama,
“Mamaitua yaba veredima ya vokaukauedina,
taudi aitauḡa tauna tauwai nuapaḡoenama aubaidima.
Be uma yabedima nam airaḡan aitau i kita bo i vaiena.
Be nam aitau yabanama i nuanoḡonoḡotena.”
10 Be tauda ḡarode uma yabedima Arue Mamaitua yai maḡataridina, baninama Arua Babau tauna Mamaitua na noḡotama semosemodima matabudi ya kataiedina. 11 Inam kauinama teneḡinama nama banaga. Nam aitau banaga noponama ima katakataiena, ibewa da banaga na aruama taunaḡa. Be inam kauinama teneḡine nama Mamaitua. Nam aitau Mamaitua noponama ima katakataiena, ibewa da Aruinama taunaḡa. 12 Be tauda aba Mamaitua e uteutedana tokare tà kataiedina, baninama tauna Aruinama ya utedana aubainama be nam dobu aruine. 13 Vutuna aubainama nam banaga adi nuauyauyae kama rarau guguyana, ibewa da Mamaitua Aruinama aba ewai kataiemaina, nama Arua na riukauama ka rarau guguyena. 14 Banaga aitauḡa ḡarodie nam Arua Babau, taudi yaba Mamaitua Aruinama ḡarone be ta yovoyovona, taudi nam timawai aninedina, baninama taudi ḡarodie anikitanama kabe yaba wainua buebuedi, vutuna aubainama nam tima katakataiedina. Mamaitua na kauama matabudi Arue sibo tè kita wairuvedina. 15 Banaga aitau nopone Arua Babau e miamiana, tauna tokare banaga be yaba matabudi e kita wairuvedina, be nam ai banaga teneteneḡina da tauna ta kita wairuva.
16 “Aitau Bada na noḡotama ya kataie da tauna sibo Bada ya raukure?”
Be Keriso na noḡotama Arue tauda tè paḡona.