4
Be Yesu Keriso e maḡatarana raḡanine, tauna tokare banaga yawayawasanidi be guriguridima matabudi e etaredina. Inam raḡanine Bada na waiguyauma dobue banaga ta kitana. Bada Yesu be Mamaitua matedie taugu yà riuriu vavasaḡemna da raḡan matabuna tam Mamaitua riunama kwa rauguguyena, avedi da banaga adi ḡoana bo nam adi ḡoana, tam yaḡoro ḡarodie kwa rauguguyena. Waikatakatai verene banaga kwa duḡudi, kwa kawa didimanidi be gewagewa tauvoienama kwa riutuaḡaiedina. Inam yabedima matabudi voyaḡote kwa voiedina.
Raḡan e veraverauna e tavana, inam raḡanine banaga tokare waikatakatai riuriukauinama waibeavaienama nam ta ḡoe. Ibewa da taudi beedima ei ḡaraḡarana tauwai katakatai kaikaiyovudima adi giuma vaienama aubainama. Inam vutuna aubainama taudi mabidie adi tauwai katakataima ta wanedi be tawai beavaiedina. Taudi waikatakatai riuriukauinama waibeavaienama ta tuaḡaie be giu poredima kaikaiyovudima waibeavaiedima ta ḡoedina.
Be tam Timoti, yaba matabuna ḡarone kwa kita kaua da nam banaga ta kawa nuaraḡaraḡam. Tam naumeki da piripiri matabuna kwa dami poredi be am noyama da vari verenama kwa rauguguyena. Inam vutuna am noyama Mamaitua ya utemna, kwa voie da kwa raudamoena.
Pol na giuma damonama
Be taugu kaiteka yau gurima raḡaninama e tavatavana da yà gurina. Be kosiniguma e rauḡinina waen olta debane ta rarau puyoena maika. Taugu waiḡavia verene Bada aubainama èi ḡaviana. Taugu reisis èi kovina, yodi parata boruborune è tavana, be taugu yau waisumaḡama è kaididina naumeki da yodi. Vutuna aubainama yodi Bada yau maesama ya kaididi be e raberabena. Be maesa inam umanama: Bada ya riueguna da taugu banaga didimaniguma tauna matane. Be Bada tauna vutuna didimana tauwai tarapirienama, be na kaba verau munaḡama raḡanine yau maesama e uteguna. Inam nam tauguḡa, ibewa da banaga aitauḡa na kaba verau munaḡama ta ḡoeḡoe gurate be ta raberabena, taudi mate e utedina.
Timoti kwa kita da waiḡapa ḡarogue kwa tavana. 10 Baninama Demas tauna uma dobunama yai nuapaḡo guratena aubainama, ya gose poregu be ya naḡona Tesalonaikama. Be Kresens ya naḡona Galesia be Taitos Dalmasiama ya naḡona. 11 Yodi Luk taunaḡa taugu mate ka miamiana. Tam kwa veraverauna raḡanine Mak mate kwai doka verauḡena ḡarogue, be tauna uma dabudine yau noyae e saguguna. 12 Taugu Taikikas è riupore nawena Epesesma. 13 Be kwa veraverauna raḡanine, yau kwamama Troasma Kapas na vadae è gosena mate kwa paḡona. Be yau bukama be yau pepama ḡesaudima è girugirumidina, mate kwa ragaudina.
14 Irama tauvoiedima Alexanda, tauna gewagewa toitoi ḡarogue ya voiedina. Be Bada tokare na kovoḡama e utena. 15 Be tam mate kwa kita kaua da nam gewagewa ḡarome e voie, baninama tauna dà waikatakataima ewai ḡavia guratena.
16 Banaga etareguma awai karena raḡanine, yau banagama matabudi a naira poreguna, be nam aitau i kaisaguguna. Bada naumeki da adi gewagewama e noḡota porena. 17 Be Bada tauna vutuna diague ya midi be rewapana ya utegu da taugu vari verenama tabutabunama yà rauguguyena eteni banegidima ḡarodie da taudi ta vaiena. Inam raḡanine taugu sibo è gurina, be Bada yai yawasana munaḡeguna. 18 Taugu è katai kauena da aitau gewagewa ḡarogue e veraverauḡena raḡanine, Bada tokare ei yawasaniguna. Be tauna tokare ei doka nawe kaueguna marae be dabudine na waiguyaue tauna mate ka miana. Tauna vutuna Bada isanama sibo tè kaisuḡu nonoḡena. Inam riukaua.
Pol na waikaiwama damonama
19 Prisila be Akwila yàwai kaiwedina, be Onesporos na vadama banegidima mate. 20 Erastas tauna Korintma è gosena be Toropimas ma sidana Miletasma è gosena. 21 Be tam kuya raurubu gurata da sibo ḡarogue kuya tava makaina, muriḡa da bodubodu. Yubulas, Pudens, Linas, Klaudia be tauwai sumaḡa matabudi uma dabudine, tam tawai kaiwemna.
22 Bada aruimma e rabena. Be na raukiviverema matabumi ḡaromie e kenana.