11
Pita na kauama Jerusalemma yai maḡataridina
(Ap 10:9-48)
Apasol be tauwai sumaḡa matabudi Judia nopone ta vaiena be eteni banegidima mate Mamaitua riunama a paḡona. Be Pita Jerusalemma ya tavana raḡanine, Jius nopodie aitauḡa tauwai sumaḡa banegidima taudi Pita mate ai saḡasaḡa be a riuna, “Tam aba aubainama kuya naḡo eteni banegidima adi vadae be mate koya kanikani?”
Dabudine Pita yaba matabuna ya tubutubuḡana ya giu yaḡedi be ya riuna, “Taugu Jopa meagaine è moimoiragi be rauboni mata ḡomae kitakitanama è kitana. Taugu marae yaba kitanama maika rupu dosinama è kitana. Be inam rupunama kawasusune a ragaudi be ai dawe dobiḡena noḡo ḡomigue. Taugu rupu yà kitana be nopone dobu museridima tabu be tabu a miamiana, musara yosiyosi, dobira museridima, musara daredaredima be kiu. Dabudine taugu bona è vaie be ya riuna, ‘Pita, kwa midisuḡu, kwai guridi be kwa kanidi!’ Be taugu è paribeena, ‘Ibewa Bada, nam teneteneḡina! Baninama inam museridima tauma ama waiyawama be nam airaḡan taugu yaba yau waiyawama e kani rubuna.’ Dabudine bona marae aniwai rabuinama ya riu munaḡana, ‘Deḡo yabanama Mamaitua ya riuna da am waiyawama be yodi e riuriuna da nam am waiyawa, vutuna aubainama tam nam kwa riuna ‘yau waiyawa’.’
10 “Uma kauinama raḡan rabuiteḡa nama a tubuḡana, muriḡa be matabuna a paḡo nawena marae. 11 Naumeki be tautauḡoma rabuiteḡa inam vadane deḡo taugu è miamiae a tavana. Be taudi inam Seseriama be a riupore verauḡedina ḡarogue. 12 Be Arua ya riueguna, ‘Nam kwa noḡota bekubeku be taudi mate ko naḡo!’ Naumeki be taugu inam tautauḡomidima 6 mate kè naḡo be Konilias na vadae kè saḡana. 13 Be dabudine tauna ya riuemaina da anea ya kitana, na vadae ya midimidina be anea tauna ya riuena, ‘Tautauḡoma ḡesaudima kwa riuporaḡa nawedina Jopama, be Saemon tawai isaisana Pita tai doka verauḡena. 14 Tauna riu e verauḡe be inam riune tam am vadama banegidima mate ko yawasanana.’
15 “Raḡanine taugu giu èwai karena, Arua Babau ḡarodie ya yovona maika dokane Pentekost raḡanine tauda ḡarode ya yovoyovona nama. 16 Dabudine Bada aba ya riuriuena è noḡotina, ‘Jon tauna upae yai babataitona be taumi tokare Arua Babaue ko babataitona.’ 17 Vutuna aubainama deḡoda Mamaitua eteni banegidima puyo teneḡinama ya utedina, maika tauda ya uteutedana nama, baninama Bada Yesu Tauwai yawasana tèwai sumaḡena aubainama, naumeki da taugu nam teneteneḡina da Mamaitua yài ḡake.”
18 Raḡanine Jius nopone aitauḡa tauwai sumaḡa banegidima umanama a vaivaiena, naumeki da adi waisaḡasaḡama dabudi ya kovi be Mamaitua isanama a kaisuḡu be a riuna, “Riukaua, Mamaitua eteni banegidima mate ya voiedi da ta noḡota vitara be yawasana ta paḡona.”
Kuristen* Yesu tauwai muriwatanenama taudi isedima ‘Kuristen’. banegidima Antiok nopone
19 Raḡanine Stepen awai gurina, tauwai sumaḡa ḡesaudima raukivigewegewedima ai kare be toitoi a daberara be ai naḡo teḡeteḡedina Ponitia, Saipras be Antiok paratidima. Be dabudine taudi riu verenama Jius taudiḡa ai varidina. 20 Be ḡesaudima, Saipras be Sairin tautauḡomidima taudi a naḡona Antiokma be dabudine taudi eteni banegidima mate ḡarodie Bada Yesu varinama verenama a rauguguyena. 21 Be taudi Bada na rewapanae banaga sievidima toitoi ai sumaḡa be nuedima a vitarena Bada ḡarone.
22 Uma varinama Mamaitua na damma matabudi Jerusalemma a vaiena, vutuna aubainama taudi Banabas a riuporena Antiokma. 23 Raḡanine Antiokma ya tavatavana tauna Mamaitua na wainuapaḡoma votanama ya kita be nuanama ya vere kauana. Be tauna ya duḡudi da taudi sibo Bada mate a miana nuedima tabutabune. 24 Banabas tauna banaga verenama, be tauna noponama Arua Babau be waisumaḡa ya moḡavuna, vutuna aubainama tauna banaga toitoi ya verauḡedina Bada ḡarone.
25 Dabudine tauna ya naḡona Tasusma, Sol wanenama aubainama. 26 Be raḡanine ya banabanavina, tauna yai doka verauḡena Antiokma. Naumeki da modi tabutabunama taudi rabuidi Mamaitua na damma mate Antiokma a mia, be banaga toitoi awai katakataidina. Inam raḡanine tauwai muriwatana Antiokma ai isedina ‘Kuristen banegidima.’
Agabas na waiperovetama
27 Inam raḡandie peroveta ḡesaudima Jerusalemma be a yovona Antiokma. 28 Be poudie tenaḡa isanama Agabas, tauna ya midisuḡu be Arua Babaue ya riuna da tokare dobu matabuna meiḡara dosinama e tubuḡana. Naumeki da Klaudias ‘Klaudias’ tauna Rom adi Sisama. Na waibadama modi 41 da 54 AD. na waibadama raḡanine meiḡara ya tavana. 29 Vutuna aubainama Kuristen matabudi Antiokma ai oga da taudi sibo tauwai sumaḡa Judiama a sagudina. Be tauwai muriwatana tenatenaḡaḡa sibo a kaigurate da sibo ai saguna. 30 Naumeki da nama a voiana be adi puyoma Banabas be Sol a utedi da a ragau nawedina Jerusalemma, tauwai sumaḡa babadidima ḡarodie.

*11:18: Yesu tauwai muriwatanenama taudi isedima ‘Kuristen’.

11:28: ‘Klaudias’ tauna Rom adi Sisama. Na waibadama modi 41 da 54 AD.