2
Tauda Kerisoe tà yawayawasanana
Boni taumi ami rawaḡaiḡai be ami gewagewama aubainama taumi arue koya gurina. Inam raḡandie taumi dobu aruidima gewegewedima adi badama Seitan koyawai muriwatanena. Inam aruinama teneḡinama yodi banaga rawarawaḡaiḡaidima ewai badedina. Be tauna vutuna wairewapaninama gunuma be dobu nopodiḡa e babababarana nam tama kitakitana. Noḡone tauda matabuda nama Seitan tèwai muriwatane, be dà wainua noḡonoḡotama tè voivoiedi, be tubuḡidama adi ḡoane tè miamiana. Tauda boni gewagewa nopone tè tubuḡana. Vutuna aubainama Mamaitua na medie tè miamiana. Inam kauinama teneḡinama nama, yodi banaga rawarawaḡaiḡaidima Mamaitua na medie ta miamiana.
Be Mamaitua na raunuatoima dosinama aubainama tauna yai nuapaḡoedana. Tauda dà rawaḡaiḡai be dà gewagewama aubaidima tauda arue tè gurina. Be Mamaitua Keriso mate yai yawasana tenaḡedana. Tauna ya kuvesidana na raukiviverema dosinama aubainama. Tauda Yesu Keriso nopone. Vutuna aubainama Mamaitua tauda Keriso mate ya kawa midisuḡu tenaḡeda be yodi tauda marae na kaba mianama boruborumine Keriso mate tà miamiana. Mamaitua Yesu Kerisoe ewai nuapaḡoedana. Vutuna aubainama uma kauine tauna na raunuatoie yaba veredima tauda ḡarode e voivoiedina. Baninama tauna e ḡoeḡoena da tokare banaga matabudi tauna na raukiviverema dosima ta kitana.
8-9 Raḡanine taumi waisumaḡa koyawai karena, Mamaitua na raukiviveree yai yawasanimina. Uma kauinama nam taumi ami noyama debane ko paḡona, ibewa. Inam Mamaitua na puyoma taumi aubaimima. Vutuna aubainama taumi nam ko seḡara yababa. 10 Mamaitua tauda ya voiedana. Tauda Yesu Kerisoe yai tubuḡidana da sibo noya veredima tè voiedina. Inam noyedima veredima Mamaitua ya vokaukaua wainonoḡidina tauda aubaidama, da sibo tè voiedina.
Kerisoe tauda matabuda tenaḡa
11 Taumi eteni banegimima uma ko noḡoti. Taumi boni Jius banegidima awai isemina “Nam kopitom banegimi”, be taudi awai isa munaḡedina “Kopitom banegidama”. Taudi kopitom a seḡaseḡara yababena. Be nopodima kavakavanama. 12 Ko noḡoti da inam raḡandie taumi madanie, nam Keriso diane. Taumi nam Mamaitua na damma Israel nopodie, ibewa, be mate taumi Mamaitua na saugama nam ko kataiedina. Taumi dobue nam Mamaitua ko kataiena, koya miamia nuababaḡana. 13 Boni taumi madanie, nam Mamaitua diane. Be yodi Keriso kosinine, taumi ya verauḡemina Mamaitua diane.
14 Keriso ya voie da nopodama yai subana, vutuna aubainama tauda yodi dà banagama mate tà miamia kauana. Noḡone tauma Jius banegimaima, be taumi eteni banegimima, tauda tèwai miataurina. Uma waimiataurinama inam maika gana. Inam gananama dam rabui ya daridariḡedana. Be Keriso tubuḡine inam gananama ya katiweina. Inam kauine tauda dam rabui, be yodi ya rawateḡeidana da tauda inam dam tenaḡa. 15 Jius banegidima taudi tarawatu toitoi ḡarodie, be Keriso na gurie uma tarawatudima adi waibadama yodi yai kovidina. Inam kauine boni tauda dam rabui, be yodi ya rawateḡeida be tauda dam tenaḡa, na subae tà miamiana. 16 Yesu Keriso korosie ya gurigurina raḡanine, tauda dam rabui tèwai miataurina ya kawa veredana. Tauna ya rawateḡeida da tauda yodi tubuḡa tenaḡa. Boni tauda Mamaitua na ḡaviama, be yodi Keriso ya voie da tauda Mamaitua na banagama. 17 Keriso suba varinama verenama ya rauguguyena, taumi eteni banegimima ḡavoe miemienimima ḡaromie, be tauma Jius Mamaitua diane miemienimaima ḡaromaie. 18 Be yodi tauda matabuda Arua Babau teneḡine tokare tà verauna Tamadama ḡarone, baninama aba Yesu Keriso aubaidama ya voiena aubainama.
19 Vutuna aubainama eteni banegimima taumi yodi nam wari banaga, ibewa da taumi Mamaitua na damma, mara banegimima. 20 Taumi Mamaitua na tempolma, be Mamaitua apasol be peroveta adi noyama debedie ya keridana. Taudi tuatua maika. Be Yesu Keriso inam maika yeku, tuatua pakanama Mamaitua e ramaramana. 21 Taune tauwai sumaḡa matabudi ya rawateḡei yaḡedana da Mamaitua na tempolma ya tubuḡana. 22 Vutuna aubainama taumi eteni banegimima mate yodi nopomie Mamaitua na kaba miama, be Arue tauna taumi nopomie e miamiana.