4
Seitan Yesu ya raurubuna
(Mt 4:1-11; Mk 1:12-13)
Yesu Arua Babau noponama ya moḡavu be Jodan ya gose porena. Arua tauna yai doke be a naḡona dobu kavakavane na raḡanima 40. Inam dabudine Diaboro Yesu ya raurubuna.
Inam raḡandie Yesu tauna nam aiyaba i kani rubuna, naumeki da raḡan 40 a kovikovina, Yesu tauna kani ya karatina. Be Diaboro Yesu ya riuena, “Deḡoda tam Mamaitua Natunama, naumeki da uma yekunama kwa riue da ei rawaburedi.” Be Yesu ya paribee be ya riuna, “Girugiruminama poranama umanama ya riuna, ‘Banaga nam buredi ḡomae e mia.’ ”
Dabudine Diaboro yai doka nawena oya daudaunama debane, be dobu matabuna na waiguyauma yai kataina. Be Diaboro Yesu ya riuena, “Uma rewapanidima be uma yabedima waimatakanikanidima matabudi Mamaitua taugu ya uteguna. Vutuna aubainama aitau yà ḡoeḡoena nama yà utena. Be deḡoda tam taugu kwa rauduneeguna, inam yabedima matabudi tam yà utemna.” Be Yesu ya paribee be ya riuna, “Girugiruminama poranama umanama ya riuna,
‘Bada, am Mamaituama taunaḡa kwa raudunee, be ḡarone kwa noyana.’ ”
Dabudine Diaboro Yesu yai doka nawena Jerusalemma tempol daudaunama debane, be ya riuena, “Deḡoda tam riukaua Mamaitua Natunama, naumeki da uma dobudine kwa potina, 10 baninama girugiruminama poranama umanama ya riuna,
‘Mamaitua na aneama e riuporedi da tam ta rabemna.
11 Be nimedie ta kaisuḡum da nam yekue kaḡamma kwai tutu.’ ”
12 Be Yesu ya paribeena, “Girugiruminama poranama mate umanama ya riuna, ‘Bada, am Mamaituama nam kwa raurubu.’ ”
13 Raḡanine Diaboro na raurubuma ya kovikovina, naumeki da tauna Yesu ya taugosena raḡan ḡaubonaḡa.
Yesu Galili provins nopone na noyama yai karena
(Mt 4:12-17; Mk 1:14-15)
14 Arua Babau na wairewapanae Yesu ya munaḡana Galili provins nopone, be banaga matabudi inam dabudi tauna a giugiuena. 15 Be tauna taudi sinagog nopone yai katakataidi be taudi tauna isanama a kaisuḡusuḡuna.
Yesu Nasaretma a tuaḡaiena
(Mt 13:53-58; Mk 6:1-6)
16 Be Yesu ya naḡona Nasaretma deḡo ya moramorabe. Be Sabat raḡanine ya naḡona sinagog nopone maika nema Sabat matabuna ya voivoiana nama. Be tauna ya midisuḡu da girugiruminama sievinama aubainama. 17 Peroveta Aisaia na bukama tauna a ute be ya tapa da deḡo giruma ya riuna,
18 “Bada Aruinama nopogue, baninama tauna ya vineguna da riukaua yà rarau guguyena banaga waikaruwaḡewaḡedima ḡarodie.
Be tauna ya riuporeguna da banaga panipanidima yà riuedi da ta kuvesidina. Be banaga matapotepotedima tai kita munaḡa. Taugu è yovona banaga adi banagama ta rarau kivi gewegewedina yài ḡakedina.
19 Be tauna ya riuporegu da yà giugiuna, yodi raḡan ya tavana da Bada na banagama ei yawasanidina.”
20 Dabudine Yesu buka ya gudu be taunoya ya ute munaḡe da ya miana, be sinagog nopone banaga matabudi matedima Yesu ḡarone. 21 Dabudi Yesu giu yai kare be ya riuedina, “Manaka inam riudima koya vaivaiedina, baninama ya tubuḡana.”
22 Be banaga matabudi Yesu isanama a kaisuḡusuḡu, be taudi Yesu na giuma veredima aubainama a basena. Be taudi a riuna, “Tauna Jousep natunama! Be nemanama da umanama e giugiu?” 23 Be Yesu ya riuedina, “Taugu è kataiena da uma riunama tokare ko riueguna, ‘Dogeta kwai yawasana munaḡem!’ Be mate ko riueguna, ‘Tauma kè vaiem be Kapeniamma yaba kuya voivoiedina, nama uma dabudine am meagaie kwa voiedi.’ ” 24 Be tauna ya riuna, “Taugu yà riuriu kauemina, peroveta na dobue banaga na giuma vaienama nam tima ḡoeḡoena. 25 Taugu yà riukauemina, peroveta Elaija na raḡanie banaga nam ti sipisipina, baninama modi 3 ½ marakapo ya karatana. Be inam raḡanine Israel nopone kaiyababa toitoi a miamiana. 26 Be Bada nam Elaija i riupore i naḡona inam kaiyababidima ḡarodie, ibewa be ya riupore ya naḡona kaiyababa ḡesau ḡarone. Inam kaiyababinama tauna Sarepama miemieninama dobu isanama Saidon nopone. 27 Be peroveta Elisa na raḡanie Israel nopone banaga toitoi sida kito ragaragaudima be inam dobudine Bada nam aitau tenaḡa i yawasanina be Naeman Siriaḡa tavatavanama taunaḡa yai yawasanina.”
28 Sinagog nopone banaga matabudi inam riunama nama a vaivaiena raḡanine, taudi nuedima yai medi kauana. 29 Dabudine taudi a midisuḡu da Yesu a soru dobiḡe da a nawena daki debane meagai diane. Dabudine kabe tauna dakie ta kiroḡa pore. 30 Be Yesu patara nopodiḡa ya dobi be ya naḡona.
Yesu na rewapanama yai maḡatarina
(Mk 1:21-28)
31 Dabudine Yesu ya dobi ya naḡona Kapeniam meagaine Galili provins nopone. Be Sabat raḡandie tauna banaga yawai katakataidina. 32 Be banaga na waikatakataima a basena, baninama na waikatakataima yai rewapana kauana.
33 Be sinagog nopone banaga penama kokukokunama, tauna bonanama dosine ya yogo be ya riuna, 34 “Ei! Nasaret Yesumma, tam aba ḡaromaie kwa ḡoeḡoe? Tam kuya verauna kwa kawa gewagewamai, bo? Taugu è kataiena tam aitau. Tam Babaumma Mamaitua ḡaronama.”
35 Be Yesu ya riutuaḡaie be ya riuna, “Kwai nuatuḡu be inam baneginama kwa dobi pore!” Dabudine penama banaga ya dobi pore be ya gosena, be nam banaga i kawa gewagewana. 36 Banaga matabudi a ḡosoridi be adi banagama mate a giu yabayababa be a riuna, “Uma aba giudima nama? Tauna na rewapanae penama e riuedi be ta dobidobina.” 37 Be inam dobunama matabuna Yesu varinama a vaiena.
Yesu Saemon Pita rawanama yai yawasanina
(Mt 8:14-15; Mk 1:29-31)
38 Yesu tauna sinagog ya gose be ya naḡona Saemon na vadae. Be inam dabudine Saemon rawanama tauna poyapoya dosinama ya paḡona be taudi Yesu ai baḡa da tauna e saguna. 39 Dabudine tauna diane ya midi be poyapoya ya riutuaḡaiena, be poyapoya visara ya gose porena. Be yai raḡantenaḡe da visara ya midisuḡu be taudi adi kanima ya vokaukauena.
Yesu banaga toitoi yai yawasanidina
(Mt 8:16-17; Mk 1:32-39)
40 Be ravi ya tavatavana raḡanine, banaga toitoi adi banagama sida tabu be tabu ragaragaudima a verauḡedina Yesu ḡarone, be tauna banaga tenatenaḡaḡa nimane ya taikonidi be yai yawasanidina. 41 Be mate penama toitoi ma yogoyogodi banaga a dobi poredi be a riuriuna, “Tam Mamaitua Natunama!” Be Yesu taudi ya riutuaḡaiedina da nam ta giu, baninama taudi a kataiena da tauna Keriso. 42 Raḡan ya tomna da Yesu inam dobunama ya gose pore be dobu wainuatuḡune ya naḡona. Be banaga tauna a wanewanena, be a banavina raḡanine, taudi a ḡoeḡoe da tauna nam sibo ya gose poredi. 43 Be Yesu taudi ya riuedina, “Taugu meagai ḡesaudie mate yà naḡo be Mamaitua na waiguyauma yà rauguguyena. Baninama Mamaitua ya riuporeguna vutuna aubainama.” 44 Be tauna Galili be Judia sinagog nopodiḡa ya rarau guguya naḡona.