13
Nuenuemima nam ko vitaredi, tokare ko gurina
Inam raḡanine banaga aitauḡa dabudi a tavatavana, taudi Yesu ḡarone ai maḡatarana da Galili provins banegidima ḡesaudima taudi musare Mamaitua ḡarone a rarau puyona maika, Paelat na tauiḡarama inam banegidima ai guridina. Be Yesu ya riuedina, “Taumi ko noḡonoḡotina da inam banegidima nama ai nuatoitoi be a gurina adi gewagewama ya moraba kaua, nam banaga ḡesaudima maika, bo? Ibewa, nam nama. Yà riuriuemina da nuemima nam ko vitaredi, taumi matabumi tokare nama ko gurina. Bo banaga matabudi 18 ko noḡotidi, taudi raḡanine Siloamma be vada debedie ya beku be yai guridina. Taumi ko noḡonoḡotina da noa banegidima nama a gurina adi gewagewama ya moraba kaua, nam maika banaga ḡesaudima Jerusalemma nama, bo? Ibewa, nam nama. Yà riuriuemina da nuemima nam ko vitaredi, taumi matabumi tokare nama ko gurina.”
Damaya nam votavotana wainasinama
Dabudine Yesu uma wainasinama ya riuedina, “Tauḡoma tenaḡa na sipie damaya ya midimidina. Be inam tauḡominama ya naḡona damaya banidima aubaidima, be nam i banavidina. Vutuna aubainama tauna sipi taurabenama ya riuena, ‘Taugu modi rabuiteḡa nopodie èi veraverauna damaya banidima wanedima aubainama, be nam airaḡan banidima e banavidina. Vutuna aubainama kwa taraḡa pore! Aba aubainama doḡa ewai yakare?’
“Be sipi taurabenama ya riuna, ‘Bada, kwa gosepore da modi tenaḡa nopone taugu yà keri dobona. Be deḡoda modi ḡesau nopone e banina, inam naumeki. Be ibewa, naumeki da kwa taraḡa porena.’ ”
Yesu Sabat raḡanine waivi yai yawasanina
10 Sabat raḡanine Yesu sinagog tenaḡa nopone yawai katakataina. 11 Be inam dabudine waivi tenaḡa nopone penama ya saḡa be ya voie da tauna ya sida kauana modi 18 a kovina, be nam teneteneḡina da sibo ya didimana munaḡa. 12 Raḡanine Yesu inam waivinama ya kitakitana, tauna ya riue da ḡarone ya tava be ya riuena, “Waivi, yodi am sidama ya kovina.” 13 Naumeki da Yesu nimanama waivi debane ya boru be yai raḡantenaḡe da waivi ya didimana munaḡa be Mamaitua isanama ya kaisuḡuna.
14 Be sinagog taurabenama nuanama yai medi kauana, baninama Yesu tauna Sabat raḡanine banaga yai yawasanina. Dabudine sinagog taurabenama banaga ya riuedina, “Raḡan matabudi 6 ta kenakenana, inam noya na raḡanima. Inam raḡandie ko verauna waiyawasana aubainama be nam Sabat raḡanine!”
15 Be Yesu tauna ya paribee be ya riuna, “Taumi kaikaiyovumima! Matabumi Sabat raḡandie ami yosima nam komawai kanidi, bo?* Bo: Taumi matabumi Sabat raḡandie ami oks bo donki ko kuvesidi be upae ko nawedi be kowai tegodina. 16 Be uma waivinama Eibraham natunama, be Seitan ya pani be ya rabena modi 18 a kovina. Be yodi aba aubainama Sabat raḡanine nam sibo èi yawasani?” 17 Inam nama ya riuriuna raḡanine, na ḡaviama banegidima debedima ya suba kauana. Be banaga ḡesaudima nuedima ya vere kauana, baninama tauna yaba matabudi veredima ya voivoiedina aubainama.
Yauḡana pesinama be yist wainasinama
(Mt 13:31-32; Mk 4:30-32)
18 Yesu ya riuna, “Mamaitua na waiguyauma nema maika kitana? Nema yài tarapata bake da taumi ko kataie? 19 Inam maika pesi ḡaubonama Gurik bonane ya riuna: Gaga pesinama. Be inam gaga ḡesau, tauna kai, nam taitai. banaga ya paḡo be na sipie ya kuma be ya gogo ya moraba da kai dosinama ya tubuḡana. Be kiu a verau be ragane a rarau noḡina.”
20 Be Yesu ya riu munaḡana, “Mamaitua na waiguyauma nema maika kitana? Nema yài tarapata bake da taumi ko kataie? 21 Inam maika yist waivi ya paḡo, parawa toitoi nopodie ya biridi, da ya gwada be parawa ya sasanana.”
Matakeda ḡuririnama
(Mt 7:13-14, 21-23)
22 Yesu tauna Jerusalemma ya naḡonaḡona, be kedae meagaiḡa banaga yawai katakataidina. 23 Be banaga tenaḡa Yesu yai taravirena, “Bada, inam riukaua da banaga raubisaḡa tokare ta yawasana, bo?”
Be Bada ya riuedina, 24 “Ko kaivavasaḡe da matakeda ḡuririne ko sonaḡana, baninama banaga toitoi ta rarau rubuna da ta sonaḡana, be tokare nam teneteneḡina. 25 Baninama raḡanine vada taupakinama e midisuḡu be matakeda e guduna, dabudine taumi doḡae ko midi be matakedae ko raupewapewa be ko riuna, ‘Bada, matakeda aubaimaima kwa kaipore.’ Be tauna tokare umanama e paribeemina, ‘Taugu nam taumi e kataiemina. Taumi aikedae be koya tava?’ 26 Dabudine taumi ko riuna, ‘Bada, tauma tam mate tè kanikani be tè tegotegona, be ama meagaiḡa kuyawai katakatai naḡona.’ 27 Be tauna e riu munaḡemina, ‘Kaite naumeki è riuemina. Taugu nam taumi e kataiemina. Taumi aikedae be koya tava? Ko naḡo ḡavoe! Taumi nam uma dabudine ko saḡa, gewagewa tauvoienama.’
28 “Dabudine taumi ko ḡaba gurata be gadigadimima ko sanadididina. Be dabudine taumi tokare Eibraham, Aisik, Jeikob be peroveta matabudi Mamaitua na waiguyauma nopone ta soisoina ko kitedina, be taumi tokare Mamaitua ei poraḡa dobiḡemina. 29 Be Banaga dobu matabuna nopone tokare ta verauna, Mamaitua na waiguyauma nopone ta mia be Mamaitua na soima ta kanina. 30 Naumeki da yodi ko kita, aitauḡa yodi ta dokadokana, taudi tokare tai murina, be aitauḡa yodi tawai murina, taudi tokare ta dokana.”
Yesu Jerusalem ewai nuaboyena
(Mt 23:37-39)
31 Inam raḡaninama teneḡine Parisi a verau Yesu ḡarone be a riuena, “Tam uma dobunama kwa dobi pore be kwa naḡona wari kedae, baninama guyau Herod e ḡoeḡoena ei gurimna.” 32 Be Yesu umanama ya paribeedina, “Ko naḡo be inam dakonama ko riuena, taugu manaka be pomai penama banaga nopodie yai dobidina, be banaga sidesidedima yai yawasanidina, be mainokomḡo yau raḡanima e kovina. 33 Be yodi taugu naumeki da yau noyama yà voiedina, manaka, pomai, be mainokomḡo mate, baninama nam i verena da peroveta wari kedae e guri, ibewa da Jerusalemḡa nopone.
34 “O Jerusalem, Jerusalem! Taumi peroveta kowai guridina. Mamaitua banaga e riuriu poraḡana ḡaromie, be taumi ko rarau yekudina! Raḡan ya toi kauana taugu è raurubu da è rawateḡeteḡeimina kamkam natunatunama mapenama dibune e rawarawa teḡeidina maika, be taumi nam ko ḡoena. 35 Vutuna aubainama Mamaitua ami tempolma e gosena. Be taugu yà riuriuemina taumi nam ko kita munaḡegu, naumeki da raḡan e veraverauna e tavana, inam raḡanine taumi tokare umanama ko riuna, ‘Isanama tà kaisuḡu, tauna vutuna Bada isane e veraverauna!’ ”

*13:15: Bo: Taumi matabumi Sabat raḡandie ami oks bo donki ko kuvesidi be upae ko nawedi be kowai tegodina.

13:19: Gurik bonane ya riuna: Gaga pesinama. Be inam gaga ḡesau, tauna kai, nam taitai.