16
Stoa taurabenama kaikaiyovunama wainasinama
Yesu na tauwai muriwatanama ya riuedina, “Stoa taupakinama ḡarone stoa taurabenama ya miamiana. Be banaga stoa taupakinama a riuena da tauna na stoama taurabenama mane ya danedanenedina. Dabudine stoa taupakinama yodi stoa taurabenama ya yokoe be ya riuena, ‘Inam aba giunama ḡarome è vaie? Am noyama kuya voivoiena yà kita. Tam nam airaḡan yau stoama kwa rabe munaḡe.’
“Be stoa taurabenama taunaḡa ya riu munaḡena, ‘Aba yodi yà voie, bada yau noyama ya kaiporena aubainama? Taugu nam wairewapanigu da noya dosinama yà voiedi, be banaga kiḡiedima taugu è tunimayaḡana. Yodi è kataiena aba yà voie da banaga ḡesaudima ta rabeguna yau noyama e kovikovina raḡanine.’
“Naumeki da stoa taurabenama banaga aitauḡa stoe awai bukinna banegidima ya riuedi da ḡarone a tavana. Be dokadokanama ya riuena, ‘Am bukinma bisa yau badama ḡarone?’ Be tauna ya paribeena, ‘Oeri duramdima 100.’ Be stoa taurabenama ya riuena, ‘Am bukinma pepanama kwa paḡo, be kwa girumina 50.’ Be murine ḡesau ya riuena, ‘Tam, am bukinma bisa yau badama ḡarone?’ Be tauna ya riuna, ‘Wit begidima 1 tausand.’ Be stoa taurabenama ya riuena, ‘Am bukinma pepanama kwa paḡo be kwa girumina 800.’
“Be stoa taupakinama tauna na stoama taurabenama kaikaiyovunama ya basena, baninama stoa taurabenama na nuauyauyae na yawasanama kedanama ya voivoiena aubainama.” Be Yesu ya riuna, “Uma dobunama natunatunama mane mate waitureninama a katai kauena, nam yana natunatunama maika, vutuna aubainama yà riuriuemina, banaga ḡesaudima manee gewagewa ta voivoiedina, be taumi ami manee banaga ko sagudi da bada ta banavina. Inam taudi taumi ami banagama, be tokare mane e kovina raḡanine, taumi marae tai aninemina.
10 “Deḡoda tam yaba ḡauḡaubodie be vere kwa voiedina, naumeki da tam teneteneḡinama tokare yaba dosidie vere kwa voiedina. Be deḡoda tam yaba ḡauḡaubodie nam vere kwa voiedi, naumeki da tam tokare nam teneteneḡina da yaba dosidie vere kwa voiedi. 11 Deḡoda taumi dobu yabedima nam ko rabe kauedi, naumeki da taumi tokare Mamaitua nam ei sumaḡemi be mara yabedima e utemi. 12 Be deḡoda taumi banaga ḡesaudima adi purapurama nam ko rabe kauedi, naumeki da taumi tokare Mamaitua nam ei sumaḡemi be purapura e utemi.
13 “Nam ai taunoya teneteneḡina da babada rabui ḡarodie ei yaraga. Deḡoda e ḡoena, naumeki da noḡone badanama e tuaḡaie be murine badanama e ḡoena, bo noḡone badanama e ḡoena, murine badanama e tuaḡaiena. Taumi nam mane be Mamaitua ḡarodie koi yaraga tenaḡa!”
Mousis na tarawatuma be Yesu riunama
(Mt 11:12-13; 5:18, 31-32; Mk 10:11-12)
14 Raḡanine Parisi uma riudima a vaivaiedina, taudi Yesu ai kwatekwatevena, baninama mane nuedima ya paḡona aubainama. 15 Be Yesu taudi ya riuedina, “Taumi banaga matedie ko voivoia munaḡemina da kabe veremi, be Mamaitua taumi nuemima noponama ya kataiena. Yaba banaga e noḡonoḡotina da kabe yaba dosidi, be inam yabedima Mamaitua matane a gewagewa vavasaḡana.
16 “Noḡone taumi Mousis na tarawatuma be peroveta adi girumama ḡaromie a kenakenana. Raḡanine Jon tauwai babataito ya tavatavana, dabudine taudi adi raḡanima ya kovina. Be dabudine vari verenama Mamaitua na waiguyauma riunama yà rarau guguyena. Be banaga matabudi ta rarau rubuna da Mamaitua na waiguyauma nopone sibo a saḡana. 17 Mara be dobu teneteneḡinama da ta samoana, be Mamaitua na tarawatuma, avedi da ḡauboḡominama be tokare nam e samoa.
18 “Aitau na visarama e gose be waivi ḡesaunama e naḡina, tauna na waivima debane mui e poreporena. Be deḡo tauḡominama na waivima e tuaḡaie be e gosena, be wari tauḡoma inam waivinama e naḡina, tauna turanama debane mui e poreporena.”
Purapura baneginama be Lasares
19 Be Yesu ya riuna, “Raḡan tenaḡa purapura baneginama tauna na garama waimatakanikanidima ya kotekotedina maesidima dosidima. Be vada maesadonanama nopone ya miamiana. Be dabudine na purapurama damnama a kenakenana. Be tauna raḡan matabuna yawai nuaverena. 20 Be na vadama matakedane taukiḡikiḡi wainuatoitoinama ya kenakenana, tauna isanama Lasares. Be tauna tuninama kerokero ya moḡavuna. 21 Be Lasares tauna ya kena be yawai noḡotana da purapura baneginama na kanima kurekuredima sibo ya kanidina. Be daḡadaḡasi a tavana da keronama a remoremodina. 22 Naumeki da raḡan tenaḡa Lasares ya guri be anea a kiroḡa nawe da Eibraham diane ya miana. Murine purapura baneginama ya guri be a dobona. 23 Be banaga guriguridima aruidima adi gabue tauna ma tunimuyana ya miamiana. Be ei kitasaḡana be madanie Eibraham be diane Lasares ya miamiana ya kitedina.
24 “Dabudine ya yokona, ‘Mamai Eibraham, kwa raunuatoiegu be Lasares kwa riupore da upa nimarakurakune ei buta be e yovo da menaguma ei subana, baninama taugu yàwai nuatoitoina uma kai menamenane.’
25 “Be Eibraham ya riuna, ‘Natuguma, tam am raḡanie kwa noḡoti! Yaba matabudi vereveredima tam ḡarome, be Lasares tauna yaba matabuna ya marumaruabiedina. Vutuna aubainama yodi Lasares nuanuanama e subasubana, be tam kwawai nuatoitoina. 26 Be yaba ḡesaudima mate inam, tam be tauma poude siḡuḡu dosinama e kenakenana. Vutuna aubainama banaga ḡarome veraunama ta ḡoeḡoena be nam teneteneḡina. Be kauinama teneḡinama nama banaga tauma ḡaromaie veraunama ta ḡoeḡoena be nam teneteneḡina.’
27 “Naumeki da purapura baneginama ya riuna, ‘Inam naumeki mamai, be yàwai baḡamna da Lasares kwa riupore nawena tamaguma na vadae 28 da tasitasiguma 5 nuedima e boru da taudi nam uma tunimuya dosi kaukauinama gabune ta verau, maika taugu.’
29 “Be Eibraham ya riuna, ‘Tasitasimma taudi Mousis be peroveta riudima ḡarodie da tai beavaiedina.’
30 “Be purapura baneginama ya riuna, ‘Ibewa mamai Eibraham, inam nam teneteneḡina, be deḡoda banaga gurigurinama sibo i midisuḡu munaḡa be i naḡona ḡarodie, inam raḡanine taudi tokare adi noḡotama a vitaredina.’
31 “Be Eibraham ya riuna, ‘Deḡoda taudi Mousis be peroveta adi giuma nam tai beavaiedi, naumeki da tokare banaga gurigurinama sibo i midisuḡu munaḡana, taudi yaḡoro nam ai sumaḡe.’ ”