18
Kaiyababa be tauwai tarapiri wainasinama
Naumeki be Yesu na tauwai muriwatanama wainasi ya riuedi be yai katakataidi da taudi raḡan matabuna sibo a moimoiragina, be nam a tunituaḡai. Tauna uma wainasinama ya riuedina, “Meagai tenaḡa nopone tauwai tarapiri ya miamiana. Tauna Mamaitua nam i nainaire be banaga nam i viviviviredina. Be inam meagaine kaiyababa mate ya miamiana. Tauna tauwai tarapiri ḡarone ya verau be yawai baḡana, ‘Kwa kaisagugu, baninama tauwai wavuguma raḡan matabuna ewai ḡavieguna.’ Be kaiyababa raḡan bisanama tauwai tarapiri yai baḡana be nam i sagu rubuna. Be raḡan tenaḡa tauwai tarapiri tauname ya riu munaḡena, ‘Avedi taugu Mamaitua nam ama nainairena bo banaga nam ama viviviviredina, be uma kaiyababinama e riuriu ḡasakirieguna, vutuna aubainama naumeki da yà kaisaguna, muriḡa be waiveraverau e kawa nuaḡaroguna.’ ”
Be Bada ya riuna, “Tauwai tarapiri gewagewanama nema ya riu bakona, taumi koya vaie? Taumi ko noḡonoḡotina Mamaitua na vinevinema banegidima kupi da suara sagu ta ḡabeḡabena, nam adi nuaboyae e sagudi, bo? Bo tokare nuatauḡa e sagudi, bo? Ibewa! Tauna waiḡapa adi nuaboyae e sagudina. Be raḡanine Banaga Natunama e tava munaḡana dobue, tauna tokare banaga waisumeḡidima e banavidi bo ibewa?”
Parisi be teks tautaminama wainasinama
Banaga aitauḡa ta noḡonoḡotina da taudi kabe banaga veredi, be banaga ḡesaudima ta kitakita tuaḡaiedina. Vutuna aubainama Yesu uma wainasinama inam banegidima ya riuedina: 10 “Raḡan tenaḡa banaga rabui a saḡa a naḡona tempol nopone moiragi aubainama, tenaḡa Parisi be ḡesau teks tautaminama. 11 Be Parisi taunaḡa ya miditeḡa be tauname aubainama ya moiragi be ya riuna, ‘O Mamaitua, yàwai kaiwemna da taugu nam ama noḡonoḡota munaḡegu be ama danedanenena, be taugu yau visarama debane nam mui ama poreporena, banaga ḡesaudima maika. Yàwai kaiwemna da taugu nam noa baneginama teks tautaminama maika. 12 Taugu wiki tenaḡa nopone raḡan rabui yà widiwidinana be yau purapurama yà rawadamdamdi da matabudi 10 be tenaḡa tam yà uteutemna.’
13 “Be teks tautaminama tauna noa madanie ya midimidina nam ḡaubonaḡa noḡonama i tausuḡuna marae. Tauna nimane nuakadanama ya rauriḡa be ya riuna, ‘O Mamaitua, kwa raunuatoiegu, taugu gewagewa banegiguma.’ 14 Taugu yà riuriuemina, Mamaitua teks tautaminama ya kawa didimani be ya naḡona na vadae, be Parisi ibewa. Baninama banaga aitau tauname e kawakawa saḡe munaḡena, tokare Mamaitua tauna e boru dobiḡena. Be banaga aitau tauname e boruboru dobiḡa munaḡena, tokare Mamaitua tauna e kawa saḡena.”
Yesu be seda ḡauḡaubodima
(Mt 19:13-15; Mk 10:13-16)
15 Banaga ḡesaudima Yesu ḡarone adi sedama a veraverauḡedina da sibo yai aiainidina. Be na tauwai muriwatanama nama a kitekitedina, taudi a riutuaḡaiedina. 16 Be Yesu seda ya riuedi da ḡarone be ya riuna, “Seda ko gosedi da ḡarogue ta verauna, be nam koi ḡakedi, baninama Mamaitua na waiguyauma inam banaga maika umanama sededima aubaidima. 17 Uma ko noḡoti, aitau da nam Mamaitua na waiguyauma e paḡo gomana ḡaubonama maika, naumeki da tauna inam waiguyaunama nopone nam e saḡa.”
Purapura baneginama
(Mt 19:16-30; Mk 10:17-31)
18 Jius adi badama tenaḡa Yesu yai taravirena, “Tauwai katakatai veremma, aba yà voie da yawasana kenakena nonoḡinama yà paḡo?” 19 Be Yesu ya riuena, “Aba aubainama kwawai isaguna vere? Nam aitau verena be Mamaitua taunaḡa. 20 Tam riuvavasaḡa kuya kataiedi bo ibewa? Nam monaḡemma debane mui kwa pore, nam kwa vunuḡa, nam kwa danene, nam kwa kaiyovu, tamam be tinamma kwa viviredi!”
21 Be tauḡoma ya paribee be ya riuna, “Raḡanine taugu vaugue da yodi uma riudima matabudi è vovo teyeteyedina.” 22 Be Yesu nama riunama ya vaivaiena, tauna ya riuna, “Yaḡoro yaba tenaḡa tam kwa gosegosena. Tam yaba matabudi ḡarome kwa gimaredi be mane banaga waikaruwaḡewaḡedima kwa utedina, be tam marae kwai purapurana. Yodibe tam taugu kwai muriwataneguna!” 23 Be raḡanine tauḡoma uma riunama ya vaivaiena, tauna yai nuaboya kauana, baninama tauna yai purapura kauana aubainama.
24 Yesu inam tauḡominama ya kita be ya riuna, “Purapura banegidima taudi Mamaitua na waiguyauma nopone saḡanama ḡarodie ya piripiri kauana. 25 Kamel ya bagibagi kauana da seyau gavogavone e sonaḡana, be nama purapura baneginama tauna Mamaitua na waiguyauma nopone saḡanama ya bagibagi da bagibagi kauana.”
26 Be banaga aitauḡa nama a vaivaiena ai taravirana, “Tauma kè noḡoti da purapura banegidima kabe ta naḡona marae. Be yodi deḡoda purapura banegidima nam ta yawasana, naumeki da nam aitau tokare e yawasana, bo?” 27 Be Yesu ya paribeedina, “Aiyaba banaga ḡarodie nam teneteneḡina, Mamaitua ḡarone inam teneteneḡinama.” 28 Dabudine Pita ya riuna, “Aiyo! Tauma yaba matabudi kè gosedina tam waimuriwatanemma aubainama.”
29 Dabudine Yesu ya riuedina, “Yà riuriu kauemina, aitau da na meagaima bo na dosima bo tuatuaḡanama bo na visarama bo na sedama ya gosedina Mamaitua na waiguyauma aubainama, 30 naumeki da tauna yawasana veredima toitoi yodi raḡandie e banavidina. Be mate tokare yawasana kenakena nonoḡinama e veraverauna e paḡona.”
Yesu nema ya guri bakona raḡan wairabuiteḡanama ya giu munaḡena
(Mt 20:17-19; Mk 10:32-34; Lk 9:22, 44)
31 Yesu na tauwai muriwatanama 12 yai doka nawedi ḡavoe be ya riuedina, “Tauda tà saḡa tà naḡonaḡona Jerusalemma be dabudine yaba matabudi Banaga Natunama ḡarone ta tubuḡana, nema boni peroveta a girugirumina nama: 32 Jius taudi Banaga Natunama eteni banegidima nimedie ta boruna. Be taudi tai varevare, ta ḡasie, ta kaviso 33 be dabudine ta kwapu be tai gurina. Be raḡan wairabuiteḡane tauna e midisuḡu munaḡana.”
34 Be tauwai muriwatana uma yabedima Yesu ya giugiuedina banidima taudi nam ti kataiedina. Be uma riudima semosemodima, vutuna aubainama taudi nam ti kataiedina.
Yesu banaga matapotapotanama yai yawasanina
(Mt 20:29-34; Mk 10:46-52)
35 Raḡanine Yesu Jeriko meagainama diane ya tavatavana, dabudine tauḡoma matapotapotanama keda diane ya mia be mane ya kiḡikiḡiena. 36 Be raḡanine e vaiena be banaga patara dianaḡa a naḡonaḡona, naumeki da tauna yai taravirana, “Aba e tubutubuḡa?” 37 Taudi a riuena, “Yesu Nasaretma ya verau be e naḡonaḡona.” 38 Dabudine tauna ya yoko be ya riuna, “Yesu, Deivid natunama, kwa raunuatoiegu!” 39 Be aitauḡa a dokadokana a riutuaḡaie be a riuna, “Kwai nuatuḡu!” Be tauna ya rasa guratana, “Yesu, Deivid natunama, kwa raunuatoiegu!”
40 Dabudine Yesu ya midi kwasa be banaga ya riuedi da tauḡoma matapotapotanama sibo a verauḡena ḡarone. Be raḡanine tauḡoma maida ya tavatavana, Yesu tauna yai taravirena, 41 “Aba kwa ḡoeḡoena yà voie aubaimma?” Be tauna ya riuna, “Bada, taugu yà ḡoeḡoena sibo èi kitana.” 42 Be Yesu ya riuena, “Kwai kita! Am waisumaḡama yai yawasanimna.” 43 Be yai raḡantenaḡe da tauḡoma matanama yai kitana. Dabudine tauna Yesu yai muriwatane be Mamaitua isanama ya kaisuḡuna. Inam raḡanine banaga matabudi nama a kitakitana, taudi mate Mamaitua isanama a kaisuḡusuḡuna.