27
Yesu a verauḡena Paelat ḡarone
(Mk 15:1; Lk 22:66; 23:1; Jn 18:28)
Raḡanboiboi kupinaḡa pirisi adi babadama matabudi, be babada ḡesaudima adi ogama a taraḡina, da Yesu tai gurina. Dabudine taudi Yesu nimanama a panidi be ai doka nawena, be gabeman isanama Paelat nimane a boruna.
Judas taunaḡa yai guri munaḡena
(Ap 1:16-19)
Be Judas tauborudobiḡa tauna e vaiena be Yesu waigurinama a giugiuena, inam raḡanine tauna yai sosori, be yai nuaboya kauana. Naumeki da Judas ya munaḡana pirisi adi babadama, be babada ḡesaudima ḡarodie be sirin 30 taudi ya ute munaḡedi, be ya riuna, “Taugu gewagewa è voiena. Taugu banaga verenama è boru dobiḡa yababe be tokare tai guri, be kosininama e darorona.” Be taudi a paribeena, “Inam tam am vitama, be nam tauma ama nuaboya.” Naumeki da Judas mane tempol nopone ya yaraiedi, be tauna ya naḡo be ya sopana.
Dabudine pirisi adi badama manedima ya tama be ya riuna, “Tarawatu nam ima waianinana, da uma manedima tempol manenama nopone tà biridi, baninama uma inam vunuḡa manenama.” Dabudine taudi ai oga da inam manene, gurewa tauvoienama na doḡama ta gimeri be dabudine vaḡavaḡai adi kokoagama tai tubuḡina. Vutuna aubainama inam dobunama yodi tawai isana ‘Kosina Dobunama’. Inam kauidima peroveta Jeremaia boni aba ya riuriuena, ruvane nama ya tubuḡana, inam umanama,
Israel banegidima tauna na maesama a boruna, inam sirin matabudi 30. Be inam sirindima 30 ta ragaudi
10 be gurewa tauvoienama na doḡama ta gimerina, Bada ya riuriuna nama.
Paelat Yesu ya etarena
(Mk 15:2-15; Lk 23:2-25; Jn 18:29-40)
11 Naumeki da Yesu gabeman noḡone ya midi be tauna Yesu yai taravirena, “Tam Jius adi guyau, bo?” Be Yesu ya riuna, “Ee, inam vutuna kuya vatona.”
12 Dabudine pirisi adi babadama be babada ḡesaudima taudi Yesu awai wavuna, be tauna nam aiyaba i giuena. 13 Naumeki da Paelat Yesu yai taravirena, “Tam banaga tawai wavumna, kwa vaivaiedi bo ibewa?” 14 Be Yesu nam aba i paribea rubudina. Vutuna aubainama gabeman tauna ya basena.
15 Be gabeman tauna na vaivaima da soi nopodie banaga adi ḡoanama aitau dibure ta vinevinena, vutuna e kaikaiporena. 16 Be inam raḡanine gewagewa baneginama isanama Barabas, tauna isanaḡonaḡonama dibure ya miamiana. 17 Be patara awai rawateḡeidina raḡanine, Paelat yai taraviredi be ya riuna, “Taumi deḡo tauna ko ḡoeḡoena yà kaipore? Barabas bo Yesu, tawai isana Keriso?” 18 Paelat nama ya riuna, baninama tauna ya kataie da pirisi Yesu a unurena aubainama tauna nimane a boruna.
19 Naumeki da Paelat etara gabune ya miamia, be na visarama vari ya riuporena tauna ḡarone be ya riuna, “Inam baneginama ḡarone nam tam aiyaba kwa voie, tauna banaga verenama. Baninama inam baneginama kana taiye taugu kupie rauboni gewagewa kaukauinama è kitana.” 20 Be pirisi adi babadama be babada ḡesaudima patara a riuedina da taudi sibo Barabas kaiporenama aubainama Paelat sibo ai baḡana, be Yesu sibo yai gurina.
21 Be Paelat patara yai taraviredi be ya riuna, “Uma banegidima rabui be taumi deḡo tauna ko ḡoeḡoena yà kaipore?” Be taudi a riuna, “Barabas kwa kaiporena.” 22 Dabudine Paelat ya riuna, “Be Yesu tawai isana ‘Keriso’, nema yà bake?” Be taudi matabudi a riuna, “Kwa tuparatuna!” 23 Be Paelat ya riuna, “Aba aubainama yà tuparatu? Tauna aiyaba gewagewanama ya voie?” Be taudi a rasa gurata be a riuna, “Kwa tuparatuna!”
24 Be Paelat ya raurubu be ya kita da nam keda deḡo i banavina, vutuna aubainama tauna patara matedie nimanama upae ya koḡa be ya riuna, “Taugu uma baneginama e gurina, wavunama nam taugu yà paḡo. Inam taumiḡa ami wavuma.” 25 Dabudine banaga matabudi a riuna, “Naumeki da tauna kosininama e rauḡini, be wavunama tauma ama sedama mate ka kiroḡina.”
26 Inam raḡanine Paelat tauna Barabas ya kaipore da ya naḡona, be Yesu inam na tauiḡarama nimedie ya boruna da taudi ta riḡa be ta tuparatuna.
Tauiḡara Yesu ai varavarana
(Mk 15:16-20; Jn 19:2-5)
27 Naumeki da tauiḡara Yesu ai doka saḡena Paelat na kaba miae. Be dabudine tauiḡara matabudi ai rawateḡeidina Yesu noḡone. 28 Be taudi na garama a ḡiḡi pore, be gara ḡesau sabasabanama ai kotena. 29 Yodibe taudi gedara a pinou be Yesu debane ai mieni be a virididina, be diḡona nimanama kasaune ai paḡona. Yodibe taudi Yesu noḡone tuapikedie a raupari, da ai varavara be a riuna, “Ebom, Jius adi guyauma.” 30 Naumeki da Yesu a kaviso be diḡona nimane a paḡo, be debanama a riḡa yabayababena. 31 Be taudi ai varavara ya kovikovina, gara sabasabanama a kaipore, be tauna na garama ai kote munaḡena. Yodibe ai doka nawena tuparatunama aubainama.
Yesu a tuparatuna
(Mk 15:21-31; Lk 23:26-43; Jn 19:16-27)
32 Be kedae tauḡoma tenaḡa a banavina, isanama Saemon, tauna Sairin meagainama baneginama. Dabudine tauiḡara inam tauḡominama a segeri da Yesu na korosima ya kiroḡina. 33 Naumeki da taudi dobu isanama ‘Golgotama’ a tavana. Riu ‘Golgota’ baninama inam ‘debagarere’. 34 Dabudine taudi waen be musara kavisonama mate a gwada tenaḡe, be Yesu a utena da sibo ya tegona. Be tauna ya remorubu da ei damina be tegonama ya tuaḡaiena. 35 Naumeki da taudi Yesu korosie a tuparatu be na garama ai kasiedina. Be aitau kasie yawai rewapanana, tauna deḡo garanama ya ḡoeḡoena, nama ya paḡona. 36 Be dabudine taudi a mia be Yesu a rabe be a kitakita watanina. 37 Be aba aubainama Yesu a tuparatuna, vutuna kai ḡaubonama bogane umanama a girumana
Uma tauna Yesu, Jius adi guyauma
Yodibe Yesu debane korosi bogane kainama a tutuna. 38 Be inam dabudine taudi banaga danedanenedima rabui mate a tuparatudina, tenaḡa Yesu kasaune be tenaḡa senine. 39 Be banaga aitauḡa kedaḡa a naḡonaḡona, taudi debedima a kwadiedi da Yesu ai diboḡi, 40 be a riuriuna, “Iyo! Tam dokane kuya riuna da tempol kwa katiwei be raḡan rabuiteḡa nopodie kwa keri munaḡena. Yodi kwai yawasana munaḡem. Deḡoda tam Mamaitua Natunama, naumeki da yodi korosi boganaḡa kwa yovo be ka kitam.”
41 Inam kauinama teneḡine pirisi adi babadama be tarawatu tauwai katakataidima, be babada ḡesaudima mate taudi Yesu ai varavara, be a riuna, 42 “Tauna banaga ḡesaudima yawai yawasanidina, be yodi taunaḡa nam tokare ei yawasana munaḡe! Deḡoda tauna Israel guyaunama, naumeki da korosi boganaḡa e yovo be tauma kai sumaḡena. 43 Tauna Mamaitua ewai sumaḡe be ya riuriuna, ‘Taugu Mamaitua Natunama.’ Yodi kabe tà kita Mamaitua tauna waiyawasaninama e ḡoeḡoe bo ibewa.” 44 Be banaga danedanenedima rabui Yesu mate a tupatuparatudina, taudi mate Yesu ai diboḡina.
Yesu ya gurina
(Mk 15:33-41; Lk 23:44-49; Jn 19:28-30)
45 Be suaratopu dobu yai kupikupina naumeki da ravie 3-okoroki paratinama. 46 Be ravie 3-okoroki nama Yesu bonanama dosine umanama ya riuna, “Eli, Eli, lema sabaktani?” Uma giunama baninama inam umanama, “Yau Mamaituama, yau Mamaituama, aba aubainama kuya gose poregu?”
47 Be banaga ḡesaudima dabudine diane a midimidina nama a vaivaiena, taudi a riuna, “Koi beavaia! Tauna Elaija e yokoyokoena!” 48 Be dabudine tauḡoma tenaḡa anitaiyo ya paḡo, be ya manini ya saḡa ya naḡo da waen ḡoraḡorane yai sonom da kai isune ya pani be Yesu sibo yai tegona, 49 be banaga ḡesaudima a riuna, “Nakarua, kwa gose! Elaija e yovoyovona ei yawasanina tà kitana.”
50 Be Yesu bonanama dosine ya yogona, naumeki da tauname aruinama ya raukaigosena. 51 Inam kauinama ya tubutubuḡana raḡanine, gara tempol nopone matakeda waisaurinama, ya nuasika poraḡa da ma nevana a kenana. Be doḡa ya gusu be yeku a nuasenana. 52 Be inam raḡanine kokoaga gayedima a nuaporaḡa be banaga babaudima guriguridima toitoi a midisuḡu munaḡana. 53 Be tauna na kaba midisuḡu munaḡama murine, taudi kokoaga a dobi pore be a naḡona meagai babaune, be banaga toitoi ḡarodie a maḡatarana.
54 Be tori matanama na tauiḡarama mate Yesu a rabe be a kitakita watanina, taudi yoyo be yaba matabudi a tubutubuḡana, nama a kitekitedina, taudi a naira kaua be a riuna, “Uma tauna inam riukaua Mamaitua Natunama!”
55 Be dabudine waiwaivi mate, taudi madanie a midi be awai kitana. Inam waiwaividima taudi Galilima Yesu waimuriwatanenama ai karena, be aba tauna ya ḡoeḡoena nama a sagusaguna. 56 Be inam waiwaividima matabudi nopodie inam Meri Magdalin, Meri Jeims be Jousep tinedima, be Sebedi natunatunama tinedima.
Yesu ai kokoagina
(Mk 15:42-47; Lk 23:50-56; Jn 19:38-42)
57 Be ravi ya tavatavana paratine, waiguyau baneginama Arimatia meagaine be ya tavana, isanama Jousep. Inam baneginama tauna mate Yesu tauwai muriwatanenama. 58 Tauna ya naḡo Paelat ḡarone be yai baḡana da Yesu tubuḡinama sibo ya paḡona. Naumeki da Paelat na tauiḡarama ya riuedi, da Yesu tubuḡinama Jousep a utena. 59 Naumeki da Jousep Yesu tubuḡinama ya paḡo, be gara ḡavoḡavoridie ya sumana. 60 Be Jousep tauname na kokoagama vaunama yeku vasivasi wainonoḡinama nopone, Yesu tubuḡinama ya boruna. Yodibe yeku dosinama yai rawakui da kokoaga matakedanama yai miditom, be ya naḡona. 61 Be Meri Magdalin be Meri ḡesaunama taudi kokoaga noḡone noaḡo a miamiana.
Kokoaga taurabenama
62 Raḡan ya tom da pomainama Sabat raḡanine, be pirisi adi babadama be Parisi a naḡo Paelat ḡarone be a riuna, 63 “Bada, tauma yaḡoro ka noḡonoḡotina da uma baneginama kaikaiyovunama dokane yawai yawasanana umanama ya riuna, ‘Taugu tokare raḡan aniwai rabuiteḡane yà midisuḡu munaḡana.’ 64 Vutuna aubainama kawai baḡamna da kokoaga kwa gudu kaue be taubodama kokoaga ta rabena naumeki da raḡan wairabuiteḡanama e kovina. Deḡoda na tauwai muriwatanama ta tava be tubuḡinama ta danene, be ta naḡo da banaga ta riuedina, ‘Yesu kaite ya midisuḡu munaḡana.’ Deḡoda inam nama e tubuḡana, naumeki da inam kaiyovunama tokare kaiyovu dokanama ei moraba guratena.”
65 Dabudine Paelat taudi ya riuedina, “Naumeki, tauiḡara yà riuporedi da taumi mate ko naḡo be kokoaga ta rabena, be ami noḡotama ruvane nama ko gudu waikaikaina.” 66 Naumeki da taudi a naḡo da kokoaga a gudu waikaikai ya kovi, yodibe tauiḡara kokoaga matakedanama a midi ḡaḡari be kokoaga a rabena.