2
Yesu rewapana ḡarone da gewagewa e noḡota porena
(Mt 9:1-8; Lk 5:17-26)
Raḡan bisanama a kovikovina murine Yesu ya munaḡana Kapeniamma be banaga varinama a vaie da tauna inam dabudine ya tavana. Dabudine banaga toitoi ai rawateḡeidi da nam gabu deḡo i kena rubuna be matakeda noḡonama mate ya moḡavuna. Be Yesu vari verenama ya rauguguyena ḡarodie. Dabudine tautauḡoma 4 tauḡoma tuera paḡopaḡonama a kiroḡi tavaitena Yesu ḡarone. Be taudi nam teneteneḡina da Yesu ḡarone a verauḡe, baninama patara ya morabana. Vutuna aubainama taudi vada debane gaura a voiena, deḡo Yesu ya midimidie. Naumeki da tauḡoma tuera paḡopaḡonama kebana debane ma ratiratina ai dawe yovoḡena. Raḡanine Yesu adi waisumaḡama nama ya kitakitana, tauna tauḡoma tuera paḡopaḡonama ya riuena, “Taukui, am gewagewama è noḡota porena.”
Dabudine aitauḡa tarawatu tauwai katakataidima a miamiana, taudiḡa nopodie ai nuanoḡonoḡota be a riuna, “Aba aubainama uma tauḡominama nama e giugiu? Tauna Mamaitua ewai diboḡina. Nam aitau gewagewa e noḡota pore, be Mamaitua taunaḡa.” Dabudine Yesu waiḡapa aruine ya kataie da taudi nopodie aba awai nuanoḡonoḡotena be ya riuedina, “Aba aubaina uma kauidima kowai nuanoḡonoḡotedi? Deḡo tauna ya tekateka tauḡoma tuera paḡopaḡonama tà riuena, ‘Am gewagewama è noḡota porena,’ bo tà riuna, ‘Kwa midisuḡu, am gunima kwa paḡo be kwa naḡo?’ 10 Be yodi yài kataimi be ko kataie da Banaga Natunama dobue rewapana ḡarone da gewagewa e noḡota porena.” Naumeki da Yesu tauḡoma tuera paḡopaḡonama ya riuena, 11 “Yà riuriuemna, kwa midisuḡu, am gunima kwa paḡo be kwa naḡo am vadae!” 12 Dabudine tauḡoma waiḡapa ya midisuḡu, na gunima ya paḡo be patara matedie be ya naḡona. Uma kauinama banaga matabudi a base be Mamaitua isanama a kaisuḡu be a riuna, “Tauma uma kauinama nam ama kaba kita.”
Yesu Livai ya yokoena
(Mt 9:9-13; Lk 5:27-32)
13 Dabudine Yesu ya munaḡana yawawa dosinama diane be patara dosinama ḡarone a verau be waikatakataidima yai karena. 14 Raḡanine tauna ya naḡonaḡo da kedae e kitana be Alpias natunama Livai teks tautaminama tauna na kaba noyae ya miamia be Yesu tauna ya riuena, “Kwai muriwatanegu!” Dabudine Livai ya midisuḡu be Yesu yai muriwatanena.
15 Muriḡa nama Livai na vadae Yesu ya kanikani be teks tautamidi, gewagewa banegidima, be na tauwai muriwatanama mate ai rawateḡeidi be a kanikani tenaḡana. Baninama taudi matabudi Yesu awai muriwatanena. 16 Raḡanine tarawatu tauwai katakataidima, taudi vutuna Parisi, nama ta kitana be Yesu gewagewa banegidima be teks tautamidima mate a kanikanina, taudi na tauwai muriwatanama a riuedina, “Aba aubainama tauna umanama banegidima mate ta kanikani?” 17 Raḡanine Yesu nama ya vaivaiena, tauna ya riuedina, “Banaga yawayawasanidima taudi nam dogeta tima ḡoeḡoena be banaga sidesidedima taudi dogeta ta ḡoeḡoena. Taugu nam e yovona banaga veredima aubaidi, taugu banaga gewegewedima aubaidima è yovona.”
Widina na waitaravirama
(Mt 9:14-17; Lk 5:33-39)
18 Naumeki da Jon na tauwai muriwatanama be Parisi a widiwidina be banaga ḡesaudima a tava Yesu ḡarone be ai taravirena, “Nemanama da Jon na tauwai muriwatanama be Parisi adi tauwai muriwatanama taudi ta widiwidina, be tam am tauwai muriwatanama ibewa?”
19 Yesu ya paribeedina, “Nemanama da naḡivau tauḡominama na warema ta widina raḡanine yaḡoro tauna taudi mate? Raḡanine naḡivau tauḡominama yaḡoro taudi mate taudi nam tokare ta widina. 20 Be raḡan e tavana da naḡivau tauḡominama ḡavoe ta nawena, yodibe inam raḡanine ta widinana. 21 Nam aitau gara nuasikanama poranama e paḡo be gara vaunama mate e popo tenaḡe. Deḡoda nama e voiana, gara nuasikanama vaunama tokare gara poranama e sika pore be gaura e moraba guratana. 22 Be nam aitau waen vaunama e paḡo be waen koukounama poranama nopone e ḡini. Deḡoda nama e voiana, tokare koukou e nuagoru da waen e nuaḡini be rabuidi ta gewagewana.* Footnote ko kitana, Luk 5:37 nopone. Ibewa! Tauna waen vaunama koukou vaunama nopone e ḡinina.”
Sabat waitaraviraviranama
(Mt 12:1-8; Lk 6:1-5)
23 Sabat tenaḡa Yesu be na tauwai muriwatanama mate yaḡoda sipinama nopodiḡa a naḡonaḡona, be na tauwai muriwatanama yaḡoda ragaudima ai karena. 24 Be Parisi Yesu a riuena, “Tauma ama tarawatuma e riuriuna da Sabat raḡanine nam nama sibo am tauwai muriwatanama a voia, be taudi ta voivoiana.”
25 Be Yesu ya paribeedi be ya riuna, “Taumi Deivid aba ya voivoiena koya sievi bo ibewa? Raḡanine tauna na varoroma mate kani a ḡoe kauena, 26 tauna Mamaitua na vadae ya naḡo be buredi Mamaitua waikatainama ya paḡo be ya kanina. Be na varoroma mate ya utedi be a kanina avedi da pirisi taudiḡa sibo a kanikanina, baninama tarawatu e riuriuna nama. Inam raḡandie pirisi adi badama isanama Abiata na raḡanie.” 27 Naumeki da Yesu taudi ya riuedina, “Sabat e kenakenana banaga aubainama be nam Sabat banaga ei bade. 28 Vutuna aubainama Banaga Natunama yaḡoro Sabat ewai badena.”

*2:22: Footnote ko kitana, Luk 5:37 nopone.