2
Mamaitua na etarama
Deḡoda tam banaga ḡesaudima gewagewa ta voivoie be kwa riuriu matai ḡomedina, naumeki tamḡa kwa kawakawa gewagewamna, baninama tam uma yabedima mate kwa voivoiedina. Vutuna aubainama tam nam teneteneḡina da kwa gudutara munaḡem. Be tauma kè kataie da Mamaitua uma banegidima, aitauḡa uma yabedima nama ta voivoiedina taudi tokare e kovoḡidina. Be tauna na etarama inam riukaua. Yau tura, tam banaga ḡesaudima gewagewa ta voivoie be kwa saḡasaḡaidina, be tam mate uma yabedima kwa voivoiedina. Tam kwa noḡonoḡotina tokare Mamaitua na kovoḡama nam kwa paḡo, bo? Tam Mamaitua na kiviverema kuya kitatuaḡai, bo? Mamaitua sibo ya kovoḡimna, be tauna kivinama ya verena aubainama raḡan ewai rauriena da tam am noḡotama kwa vitarena. Vutuna tam nam ku kataie, bo?
Be baninama tam am nopobadoma be nopome nam kuma kuvekuvesana, aubainama Mamaitua na medima ḡarome kwawai potona na medima raḡanine. Inam raḡanine Mamaitua na kovoḡama riuriukauinama ei maḡatarina. Tauna banaga tenatenaḡaḡa aba a voivoiedina, ruvane nama tokare e utedina. Aitauḡa raḡan matabuna Mamaitua na ḡoanama ta voivoie, be uma kauidima, neneḡara, vivira, be yawasana kenakena nonoḡinama ta wanewanedina, taudi tokare yawasana kenakena nonoḡinama e utedina. Be banaga ḡesaudima, taudiḡa adi ḡoanama ta voivoiedina, taudi inam riukaua ta tuaḡaiedi be gewagewa kededima tawai muriwatanedina, taudi tokare medi be kovoḡa ta banavidina. Piripiri be nuaboya banaga matabudi, aitauḡa gewagewa ta voivoiedina ḡarodie. Noḡone Jius banegidima ḡarodie, be muriḡa eteni banegidima ḡarodie mate. 10 Be ḡesaudima neneḡari, vivira be suba, banaga matabudi, aitauḡa vere ta voivoiedina ḡarodie. Noḡone Jius banegidima ḡarodie, be muriḡa eteni banegidima ḡarodie mate. 11 Baninama Mamaitua taudi matabudi ewai nuapaḡoedina aubainama.
12 Aitauḡa Mousis na tarawatuma nam ḡarodie, be gewagewa ta voiena, taudi mate tokare kovoḡa ta banavidina, avedi da taudi tarawatu nam ḡarodie. Be aitauḡa Mousis na tarawatuma ḡarodie be gewagewa ta voiena, taudi mate tokare kovoḡa ta banavidina, maika tarawatu nopone ya girugirumina nama. 13 Baninama Mousis na tarawatuma tauwai beavaienama taudi nam Mamaitua matane didimanidi, ibewa da aitauḡa Mousis na tarawatuma tawai beavaie be ta voivoiena, taudi Mamaitua matane didimanidima. 14-15 Avedi da banaga ḡesaudima taudi nam Jius, be Mousis na tarawatuma nam ḡarodie, be yaḡoro tarawatu aba ya riuriuena, nama ta voivoiena. Inam ewai maḡatarana da taudi nopodie tarawatu e kenakenana, baninama Mamaitua nopodie tarawatu ya girumina. Vutuna aubainama adi noḡotama e riuriuedina da deḡo tauna vere be deḡo tauna gewagewa. 16 Be uma kovoḡinama tokare e tubuḡana raḡanine, Mamaitua banaga adi noḡotama waimoisiridima, e etaredina Yesu Kerisoe. Yau varima verenama mate nama e riuriuna.* Vers 16 inam vers 12 e rarau dudutainina.
Mataira ḡavoe be nopoe
17 Be tam ḡesaumma nemanama? Tam kwa riuriu munaḡem da tam kabe Jius banegim, be kwa noḡonoḡotina da yaba matabuna ḡarome naumeki, baninama tam Mamaitua na tarawatuma ḡarome, be tam kwa seḡaseḡarana da tam Mamaitua tura kaukauinama. 18 Tam Mamaitua na ḡoanama kuya kataiena, be tam tarawatu ḡarone katai kuya paḡona da tam teneteneḡinama da sibo didimana kuya voiena. 19 Be tam kwa noḡonoḡoti da banaga Arue matapotepotedima adi tauwai kedadokama be aitauḡa kupie miemienidima adi kodamma tam. 20 Be mate kwa noḡonoḡoti da tam banaga buebuedima tauboru waididimanidima, be tam seda ḡauḡaubodima adi tauwai katakataima. Inam riukaua, baninama tam Mamaitua na tarawatuma ḡarome aubainama, tam Mamaitua na kataima be na riukauama kuya kataiena.
21 Inam naumeki, tam banaga ḡesaudima kwawai katakataidina, be aba aubainama tamḡa nam kumawai katakatai munaḡem? Banaga ḡesaudima kwa riuriuedi da nam ta danene, be aba aubainama tam mate kwa danedanene? 22 Banaga ḡesaudima kwa riuriuedina da nam adi waiwaivi bo adi tautauḡomama debedie mui ta poraḡa, be aba aubainama tam mate nama kwa voivoia? Tam kokoitau kwa riuriu tuaḡaiedina, be aba aubainama tam mate kokoitau kwa rauduneedi? 23 Tam tarawatu kwa seḡaseḡarena, be yaḡoro tam Mamaitua isanama kwa kawakawa gewagewana, baninama na tarawatuma kwawai kati kotovina! 24 Banaga matabudi dobu ḡesaudie Mamaitua tawai diboḡina, baninama taumi kami taiye. Girugiruminama poranama nopone e riuriuna maika.
25 Inam ami vaivaima da kopitom ko voivoiena, inam naumeki, be deḡoda taumi tarawatu ko voteyeteyena inam ya vere kauana. Be deḡoda tarawatu koi kati kotovina, inam vaivainama kopitom nam baniboruboruna. 26 Be deḡoda banaga ḡesaudima nam kopitom ti paḡona be yaḡoro tarawatu ta vovo teyeteyena, inam taudi Mamaitua matane maika kopitom banegidima. 27 Uma banegidima nam kopitom ti paḡona be yaḡoro tarawatu ta vovo teyeteyena, taudi tokare tam ta saḡaiḡomem, be ta riuemna, “Avedi da tam tarawatu be kopitom kuya paḡona, tam tokare nam kwa yawasana, baninama tam tarawatu tauwai katikotovidima.”
28 Nam aitau ei rawa-Jius deḡoda tauna Jius adi vaivaima e voivoiena. Be kopitom nam tubuḡe taunaḡa. 29 Riukaua Jiusnama matairinama inam nam tubuḡe, ibewa da nopoe. Be kopitom tubuḡe inam kavakavanama, baninama inam tarawatu na noyama. Be deḡoda nopodama kopitom e paḡona inam naumeki, baninama inam Arua na noyama. Inam nama baneginama tauna Mamaitua na kaisuḡusuḡuma e wanewanena, be nam banaga adi kaisuḡusuḡuma ima wanewanena.

*2:16: Vers 16 inam vers 12 e rarau dudutainina.