3
Vere ko voie
Banaga kwa riu wainoḡotidi da waibabada be gabeman adi waibadae sibo a mia be a voteyeteyedina. Be taudi raḡan matabuna sibo yaba verediḡa a voivoiedina. Be taudi nam aitau ḡarone sibo awai mena bo nam awai kawa ḡasiḡasi, avedi. Be taudi adi banagama mate sibo a voyaḡota be ai turana kauana.
Tauda mate boni bua na miane tè miamiana. Inam raḡanine tauda Mamaitua tè rawarawa ḡaiḡaie be banaga awai kedadoka waigewadana. Be tauda dobu be tubuḡa adi ḡoane tèwai yaragana. Be dà yawasanama gewegewedima maika unura be waikawa gadoḡai nopodama ya moḡavuna. Be Mamaitua tauwai yawasanidama na raukiviverema, be na wainuapaḡoma ya maḡatarana raḡanine, tauna yai yawasanidana. Inam nam dà verema aubainama i yawasanidana, ibewa da na raunuatoie yai yawasanidana. Mamaitua dà gewagewama ya koḡa porena raḡanine, tauda tè tubuḡa vitara be Arua Babaue yawasana vaunama ya utedana. Baninama Yesu Keriso tauwai yawasanidama aubaidama ya gurina aubainama, tauna Arua Babau debade ya ḡini porena. Tauna na raunuatoie ya kawa didimanidana, aubainama yodi tè kataiena da tauda tokare yawasana kenakena nonoḡinama tà paḡona. Uma giudima yà riuriuemna, inam matabudi riukaua. Be taugu yà ḡoeḡoena da inam giudima kwa giu guratana aitauḡa Mamaitua tawai sumaḡena ḡarodie, yodibe taudi ta kita kaua da raḡan matabuna yaba verediḡa ta voiedina. Inam yabedima veredima vutudi tokare banaga ta sagudina.
Be banaga giu buebuedima debedie tawai saḡasaḡana, nam kwai beavaiedi. Be mate aitauḡa kimta poredima ḡarodie yawasana ta kerikeri wanedi be Mousis na tarawatuma mate debedie tawai kawa riuriuna, nam kwai beavaiedi. Inam giudima nam banibiribiridi, be giudima tokare nam aitau ta sagu. 10 Be banaga aitau da ekalesia e daridariḡena, inam baneginama raḡan tenaḡa bo rabui nama kwa riutuaḡaiena. Be deḡoda e raukosoḡaiḡaina, naumeki da kwa kita yababena, be nam mate koi popo. 11 Tam kuya kataiena da inam nama banegidima taudi gewagewa da gewagewa nopodima ya moḡavuna, vutuna aubainama taudime adi gewagewama ewai maḡatarana da taudi gewagewa banegidima.
Pol na giuma damonama
12 Raḡanine taugu Atemas bo Taikikas yà riuporena ḡarome, kwa raurubu da Nikopolasma ḡarogue kwa tavana, baninama yau ogama è taraḡina da bodubodue taugu inam dabudine yà miana. 13 Kwa kita da tarawatu kana badama Senas be Apolas adi ḡoanama matabuna kwa sagudina vaḡai aubainama. 14 Tauda dà banagama aitauḡa waisumeḡidima, taudi nam sibo a mia yabayababa. Taudi vere sibo voiedima a kataie da banaga waikaruwaḡewaḡedima sibo a sagusagudina.
15 Banaga uma dabudine ka miamiana, matabudi tam tawai kaiwemna. Be inam dabudi aitauḡa waisumaḡe tawai nuapaḡoemaina, kwa riuedina tauma kawai kaiwedina.
Mamaitua na raukiviverema matabumi ḡaromie.