9
Yo, yaka waya meṉguŋuya ŋarraku dhäruktja, ŋe! Dhiyalaŋumina malaŋu dhuwaya nhuma gurra djingaryundja, ŋunhi nhuma yaka yana rakunydhina, yalalaŋumina nhuma ŋuli ŋunhi ḻurrkunꞌthuna yana yolŋuyu wayay nhäŋuya ŋayi yurru God-Waŋarryuya nhanŋuway romdja ŋuli marrtjinyamaŋuna, ganydjarryuna wirrkina walꞌŋu bathalana.”
Djesuwu rumbalya djambina ga girriꞌ nhanŋu miḻŋꞌmiḻŋdhunana
(Matthew 17:1-13, Luke 9:28-36)
Waŋgany rulu ga waŋgany baythinyaya walu djuḻkthuna, ga ŋayi Djesuyu garrꞌyuna Peter-na, James-na, ga John-na, märr yurru waya marrtji bukuyi yolŋumiriwyi. Ga ŋunhi waya ŋunha bukuyiya ŋalꞌyuna ga nhäŋaya Djesunaya ŋayi wiripuŋuyinana rumbalya maŋutjiŋu wayaŋgaya. Ga girriꞌya nhanŋu ŋunhi buluna dhika miḻŋꞌmiḻŋdhuna, watharrthinana ga lanyiŋdhinana, djuḻkmaŋayana gurrana wiripu girriꞌ ŋula watharr. Ga ganyimꞌthuna waya nhäŋaya ŋunhi ŋayi Djesu gurrana waŋana ŋurikaya bamanꞌŋuwaya yolŋuwaya maṉḏakaya, Elijah-waya ga Moses-kaya.
5-6 Ga wirrkina waya ŋunhi ḻuṉḏuꞌmiŋuya waya biyaṉiyina. Ga ŋayi Peter-ya märr-dhumbalꞌyunana ga guyaŋina ŋayi, ŋayŋu waŋana bitjaya gamꞌ, “Wäy Garray, latjuꞌna dhuwaya wirrkina yana! Nhä ŋuli dhuwaya manymak ŋanapu yurru ŋurrŋgitj nhumaŋgu warkthun?... waŋganydja nhuŋu ga waŋganydja Elijah-wu ga wiripuya Moses-ku?”
Ga beŋuya ŋayŋu waŋupiniꞌna maḻŋꞌthuna bala yana bilkthunana wayana. Ŋayŋu waya ŋäkuyana rirrakaynha ŋayi gurrana waŋana beŋu waŋupiniꞌŋu bitjaya gamꞌ, “Ŋäkuna waya! Dhuwanna ŋunhi ŋarrakuwaya walꞌŋu gäthuꞌmiŋu marrkaptja. Nhuma yurru nhanŋuna yana mäkiriꞌ-witjundja!” 2 Peter 1:17-18, Matthew 3:17, Mark 1:11, Luke 3:22
Ga ŋunhi waya ŋäkuya rirrakaya, ga ḏawaꞌyunaya ga nhäŋaya waya yana ŋanya Djesuna gänaŋuyina.
Ga beŋuya ŋayi Djesuya ga ḻuṉḏuꞌmiŋuya waya nhanŋu marrtjina yarrupthuna bukuŋuya. Ŋayŋu ŋayi Djesuyu waŋana wayana bitjayana, “Nhä nhuma dhuwaya nhäŋaya, yaka ḻakaŋu yolŋuwu wiripuŋuwu wayaŋgu. Bili ŋarraŋga dhuwaya Yuwalkŋuya Walꞌŋu Yolŋu. Ŋurruŋuya ŋarra yurru rakunydhi ga bulu ŋarra yurru ŋunhi walŋathi. Ga yurruna nhuma ŋuli yolŋuwuya wayaŋgu ḻakaŋu.”
10 Ga baṯ-bitjayana waya gurrana ŋunhi dhäruktja ŋanya Djesuna mulkana ga yakana waya yolŋuwu ḻakaŋaya. Ga waya ḻurrkunꞌthuya ḻuṉḏuꞌmiŋuyu wayay dhä-wirrkaꞌyunmina bitjaya gamꞌ, “Nhäku ŋunhi ŋayi bitjayatja waŋana? Be ŋayi yurru bulu rakunyŋuyu gaŋgathi? Nhätjuyuna ŋuli ŋayi biyakuya maḻŋꞌthu?”
11 Ŋayŋu waya ŋanya dhä-wirrkaꞌyuna bitjayana, “Nhäku ŋuli ŋunhi Rom-marŋgikunhamiyuya wayay ḻakama ŋunhi ŋayi Elijah yurru buna ŋäthiyi, ga yurruna ŋayi Garrayya ŋunhi Maŋutji-ḻakanhawuya yolŋu buni? Ga nhepiya gurra nhattjan guyaŋa, Marrkapmi?” Malachi 4:5, Matthew 11:14
12 Ga ŋayi Djesuya buku-roŋinymaŋaya bitjaya, “Yuwalk dhuwayitja. Waya ŋunhi bamanꞌŋuwuy ŋaḻapaḻmiyu wukirri ŋunhi ŋayi Elijah yurru buna ŋurruŋuya, ga ŋäthiyi ŋayi yurru dhukarr buma nhanŋu Christku. Ga ŋayi Christtja ŋunhi Maŋutji-ḻakanhawuy Yolŋu ŋunhi ŋayi God-Waŋarryu ŋäthilꞌyuna dhä-ŋäthiyi yana djuyꞌyuna. Ga nhäku gurra nhumaya yaka dharaŋan dhiyaŋuya wayay ŋunhi dhäruk ŋunha wukirriwuy God-Waŋarrwuŋu ŋunha djorraꞌŋu, ŋunhina ŋunhi Yuwalkŋuwalaŋuwuynha Walꞌŋu Yolŋuwalaŋuwuy? Yurru ḻinyguꞌga waya ŋunhi dhäwuꞌya wukirri, ga yolŋuya waya ŋunhi yaka djälthina ŋayŋu buŋayana waya ŋanya rakunyguŋayana. 13 Gatjuy latjuꞌkuŋuna waya mäkiriꞌ-witjuya. Ŋunhinaya yolŋuna Elijah-naya ŋunhi ŋayi ŋäthiyi bili bunana.* Djesuya gurrana yuwalktja ḻakaŋaya yolŋuwuya wayaŋgu John-na ŋunhi Buku-ḻupthunamina yolŋuna. Maḻŋꞌmaŋuya waya Matthew-ŋu chapter 17 verse 13. Yurru yolŋuya waya wayaŋguway ŋayaŋuwu malthuna, yana yätjkuŋayana ŋanya nhäŋaya. Ga balanya ŋunhi waya djawarrkmiyu ŋäthiyiya dhäruk wukirri.”
Djesuyu walŋakuŋaya yothuna ŋunhi yätjthu birrimbirryu gurrana mulkana ŋanya
(Matthew 17:14-21, Luke 9:37-43)
14 Ga ŋunhi waya Djesu ga ḻurrkunꞌ ḻuṉḏuꞌmiŋu mala nhanŋu bunana wiripu-guḻkuꞌwu, ŋayŋu waya nhäŋaya guḻkuꞌnana yolŋuna wayana. Ŋayŋu ŋunhi yolŋuya waya ḻuŋꞌthunana ga nhäŋaya nhanŋu Djesuwuna ḻuṉḏuꞌmiŋuna wayana ga rom-marŋgikunhamina wayana waya gurrana ŋarrtjunmina. 15 Ga ŋunhi yolŋuyuya nhäŋaya ŋanya Djesunaya ŋayŋu waya ganyimꞌthunana bili waya guyaŋina ŋanya yana be ŋayi baḏak yana nhinana gurrana bukuŋu. Ŋayŋu waya gumurr-waṉdinana nhanŋu.
16 Ŋayŋu ŋayi Djesuyuya dhä-wirrkaꞌyuna wayana bitjaya, “Nhäku nhuma ŋuli dhuwaya ŋarrtjunmiya?”
17 Ga ŋayi waŋganydja yolŋu bitjayana waŋana gamꞌ, “Marrkapmi ŋäku ŋarrana! Dhuwaya ŋarra yothuna ḏarramuna ŋarrakuway gäŋaya märr yurru nhe walŋakuma ŋanya. Bäyŋu ŋayi dhuwaya dhärukmiriw ga dhuwaya birrimbirryu yätjthu ŋanya ŋuli mulka. 18 Ga ŋunhi nhanukaya ŋuli birrimbirr yätjtja gärri yana butparkthuna ŋuli ŋanya munathaꞌyina. Ga yurruna ŋuli nhanukaya ŋälya dhaŋaŋdhi dhurrwarakuya ŋayŋu ŋuli ḻirra-ḻawunhamina ŋayi. Ga rumbalya nhanŋu ŋuli ḏälthina bitjan dharpa. Ga ŋäŋꞌthuna ŋarra dhuwaya ḻuṉḏuꞌmiŋuna wayana nhuŋu guŋgaꞌyunawu, dhawaṯmanhawu dhiyaku birrimbirrwu, yurru gulkuruna.”
19 Ga ŋunhi ŋayi Djesuyu balanya dhäwuꞌ ŋäkuya ŋayŋu ŋayi maḏakarritjthinana wayaŋgu, “Nhä nhuma dhuwaya yolŋuya waya dharaŋanamiriw, bili ŋarra nhumana dhuwaya marŋgikuŋayatja beŋu bili, bay nhä nhuma gurra dhuwaya dhiryun marŋgithiya? Yaka nhuma gurra ŋarraku yuwalktja märr-yuwalkthi, ŋeniya? Nhämunyꞌnhami ŋarra yurru nhumaŋgu galkundja? Go, gäŋuna waya dhuwayi yothunaya lilina!” 20 Ŋayŋu waya ḻawꞌmaŋayana ŋunhi yothunaya ga gäŋaya Djesuwayana. Ga ŋunhi ŋayi ŋuriŋi yätjthu birrimbirryu nhäŋaya Djesunaya bala yana ḏupthunana yothunaya munathaꞌyina gunhana ŋayi gurrana ḏurꞌyunmina ga djalkthunmina, ga dhurrwarakuya nhanukaya ŋälnha marrtjina ḻarryuna.
21 Ga beŋuya ŋayi Djesuyuya dhä-wirrkaꞌyunana ŋunhi bäpaꞌmiŋunaya bitjaya, “Nhätha ŋayi dhuwaya gurrana bitjayatja?”
Ŋayŋu ŋayi ŋunhi bäpaꞌmiŋuya bitjayana ḻakaŋaya, “Beŋu yana bili ŋunhi ŋayi yothu ga yana. 22 Wiyinŋumi ŋayi ŋunhi yätjtja birrimbirr djälthina nhanŋu baymatthunawu. Ga bitjana bili ŋayi ŋuli ŋanya djalkthuna, wiripuya ḏupthun gurthayi ga gapuyi guḻwuḻmanha. Ga buku-djulŋi ŋäthiyi guŋgaꞌyu ŋilinyuna, gu? Ŋuli dhuwaya gumurr-yalŋgiꞌya, maꞌ maŋutji-wuyuna ŋilinyungu, walŋakuŋuna dhuwaya yothuna.”
23 Ga ŋayi Djesuya bitjana waŋana, “Nhäku nhe bitjayatja waŋana, ‘Ŋuli dhuwayi gumurr-yalŋgiꞌya?’ Ŋarraya yurru dhuwaya djäma yana, ŋuli nhe yurru ŋäthiyi ŋarraku märr-yuwalkthi!”
24 Ŋayŋu yana ŋayiya ŋunhi bäpaꞌmiŋuya märr-nherraṉminana bitjayana, “Marrkapmi, bilina ŋarra dhuwaya märr-yuwalkthinana. Go, guŋgaꞌyuna ŋarrana, märr ŋarraku yurru märr-yuwalkthinyamiya wirrkina yana ḏälthi!”
25 Ga ŋulinyamiyu waluyu ŋayi Djesuyu nhäŋayana guḻkuꞌnana yolŋuna wayana waya marrtjina giṯthunmina lili malami. Ŋayŋu ŋayi dhäruk-wekaŋaya ŋuriki yätjku birrimbirrwu bitjaya, “Nhe dhuwaya birrimbirr, walmina dhiyakaya yothuwaya, märr ŋayi yurru ŋämana ga waŋana! Ga yakana buluya gärri nhanukaya!”
26 Ga ŋunhi ŋayi ŋuriŋi birrimbirryu ŋäkuya Djesunaya dhäruk waŋanhawuyya, ŋayŋu yana ŋayi yatjuna wirrkina. Ŋayŋu ŋayi ŋunhi yothuya galkinana, ḏalalakthinana, bitjan ŋuli ŋayi rakunydhinana. Ŋayŋu yolŋuya waya ḻakanhamina marrtjina ŋunhaya, “Wäy bilina ŋayi dhuwaya rakunydhinana!”
27 Ŋayŋu ŋayi Djesuyuya goŋnha ŋanya mulkana ŋayŋu gaŋgathinymaŋayana.
28 Ŋayŋu waya Djesuya ga ḻuṉḏuꞌmiŋuya waya nhanŋu marrtjinana gunhaꞌyunana ŋunhiya wäŋa ga gulŋiyina buṉbuyina. Ga ŋunhayatja waya dhä-wirrkaꞌyunana ŋanya Djesuna bitjaya, “Wäy, nhäku ŋunhi ŋanapuya yaka dhawaṯmaŋaya ŋunhi yätjnha birrimbirrnha?”
29 Ŋayŋu ŋayi Djesuya waŋana bitjaya, “Latjuꞌkuŋu ŋäkuya! Balanyaya ŋunhi birrimbirr mala yätjnha yana wirrkina. Ga ŋuli nhuma yurru yakaya ŋäŋꞌthun guŋgaꞌyunawu God-Waŋarrnha dhiyaku birrimbirrwu, nhumaya yurru yakana dhawaṯmama yolŋuwayatja.”
Djesuyu bulu ḻakaŋaya ŋunhi ŋayi yurru rakunydhi
(Matthew 17:22-23, Luke 9:43-45)
30 Ga beŋuya ŋayi Djesu ga ḻuṉḏuꞌmiŋu waya nhanŋu gunhaꞌyunana ŋunhiya wäŋa ŋayŋu marrtjina Galilee-yina makarryi wäŋayi. Ga yaka ŋayi gurrana djälthina waya yurru yolŋu waya marŋgithi ŋunhi ŋayi gurrana nhinana ŋunhaya. 31 Yo, djälmina ŋayi gurrana, ŋayi yurru ḻuṉḏuꞌmiŋuna wayana nhanŋuway yana marŋgikuma. Ga bitjaya ŋayi waŋanaya gamꞌ, “Yaka wiyinꞌtja, ŋayŋu waya ŋuli ŋarrana goŋ-wekaŋuna wiripuwayana mulkuruwayana yolŋuwaya. Ŋayŋu ŋuli waya ŋarranaya Yuwalkŋunaya Walꞌŋu Yolŋuna baymatthuna murrkaykuŋuna. Ga rakunydhi ŋarra ŋuli yulŋuya, ga bulu walŋathi bulalꞌyu munhayu.” Djesuya ŋunhi rakunydhina Fridayyu (ŋunhiya waŋgany walu). Ga moluŋuya ŋayi gayŋithina Saturday (ŋunhiya bulalꞌnha walu): Ga walŋathinaya ŋayi Sundaynha (ŋunhiya ḻurrkuna walu). Ŋunhiya mayaliꞌ ŋayi bulalꞌ yana munhaya rakunydja gurrana Friday munhaku ga Saturday munhaku.
32 Yo, bitjaya ŋayi gurrana Djesuyu ḻakaŋaya, yurru nhanŋu ŋunhi ḻuṉḏuꞌmiŋuya waya märr-dhumbalꞌyuna. Ga yakana waya ŋunhi buluya ŋanya dhä-wirrkaꞌyuna.
Djesuwu ḻuṉḏuꞌmiŋu waya ŋarrtjunmina yol yurru ŋurruŋuyi
(Matthew 18:1-5, Luke 9:46-48)
33 Ga beŋuya ŋayi Djesuya ga ḻuṉḏuꞌmiŋuya waya nhanŋu marrtjinana, ga bunana wäŋaŋu yäkuŋu Capernaum. Ga dhunupana waya gärrina buṉbuyina ŋayŋu ŋayi Djesuyuya dhä-wirrkaꞌyunana wayana bitjaya, “Wäy, nhäkuŋga nhuma marrtjina ŋunhi dhukarrkuya ŋarrtjunmina?”
34 Ga wayatja ŋunhi yakana nhanŋu buku-roŋinymaŋaya ŋunhi nhäku waya waŋanhamina marrtjina dhukarrkuyu, yol yurru ŋurruŋuyi beŋu malaŋu. Luke 22:24
35 Ŋayŋu ŋayi Djesuya nhinanana, ŋayŋu ŋayi marŋgikuŋayana bitjayana, “Ŋuli nhe ŋula yol djälthi gurra nhe yurru ŋurruŋuyi, nhe ŋäthiyi ŋuli biyaku bitjan dhuwaya yolŋu djämamina birrkaꞌmiwuna yolŋuwu.” Matthew 20:26-27, 23:11, Mark 10:43-44, Luke 22:26
36 Ga ŋayi Djesuyuya yothunana ḻawꞌmaŋaya ŋayŋu dhangiꞌyunana ŋanya, ŋayŋu gunhaꞌyuna gumurryina ga waŋana bitjaya, 37 “Ŋuli nhe yurru ŋula yol yolŋu gumurr-ŋamathi galiꞌwuywu yolŋuwu bitjan dhuwaya yothu, bili ŋayi ŋunhi ŋarraku yolŋu, ŋunhiya nhe ŋarrakuna gumurr-ŋamathi gurra. Ga ŋuli nhe ŋarrakuya gurra gumurr-ŋamathi, ŋunhiya nhe bitjan gumurr-ŋamathi gurra ŋarrakalaŋuwuna bäpaꞌmiŋuwu, ŋurikina ŋunhi ŋayi ŋarrana djuyꞌyuna lili dhipaya munathaꞌyi wäŋayi.” Matthew 10:40, Luke 10:16, John 13:20
Yol dhika ŋilimuŋgayatja galiꞌŋu?
(Luke 9:49-50)
38 Ga beŋuya dhurrwaraŋu ŋayŋu ŋayi Djesuwu ḻuṉḏuꞌmiŋu yäku John waŋana bitjaya, “Way marrkapmi, ŋunha ŋanapu nhäŋaya yolŋuna waŋganynha ŋayi gurrana yätj birrimbirr djalkthuna nhokaya yäkuyu. Yurru ŋanapuya ŋanya gulmaŋaya bili ŋayi ŋunhi yaka ŋilimuŋgaya malaŋu.”
39 Ŋayŋu ŋayi Djesuya bitjayana buku-roŋinymaŋaya, “Yaka nhuma ŋunhi be gulmanha ŋanya. Bili ŋula yolthu yolŋuyu yurru djäma ganydjarrmi rom ŋarrakaya yäkuyu, ga yalalaya ŋayi yurru ŋunhi yakana ŋarrana yätjkuma waŋa. 40 Ga ŋunhi ŋayi yolŋu yakaya yurru gulmama ŋilimuna, ŋunhiya ŋayi ŋilimuŋgayana galiꞌŋu. Matthew 12:30, Luke 11:23 41 Latjuꞌkuŋu guyaŋiya! Ŋuli ŋayi, ŋula yol yolŋu, marŋgi ŋunhi nhe ŋuli malthun Garraywu, bala ŋayiya nhuna yurru guŋgaꞌyuna, bäydhi ŋayi ŋuli nhuŋu gapu yana wekaŋu, God-Waŋarryuya ŋunhinaya yolŋuna ŋayi yurru yakana meṉguma.” Matthew 10:42
Yaka rom-yätj djäma
(Matthew 18:6-9, Luke 17:1-2)
42 Ga bulu ŋayi Djesu waŋana bitjaya, “Ŋuli yurru ŋula yolthu yolŋuy maŋutji-warryun ŋarraku yothuna yätjthi romdhi, ŋayŋu ŋayi yurru yothuya ŋunhi gulyuna ŋarrakayatja märr-yuwalkthinyaŋuya, latjuꞌna ŋunhi ŋurikiya maŋutji-warryunamiwuya yolŋuwu ŋanyanaya yurru mayaŋꞌnha ḏapmama rakiꞌyuna bathalayuna guṉdayi, ŋayŋu ḏupthun dhulmuyina gapuyi, märr ŋayi yurru guḻwuḻyuna.
43 Ga ŋuli ŋayi yurru goŋdhu nhokaya yätj warkthun, nheya yana gulkꞌthunmina ŋunhi goŋdja. Bili latjuꞌya nhuŋu nhe yurru djiwarrꞌyiya marrtji goŋ waŋganynha. Ga ŋuli nhe baḏak yana goŋ bulalꞌ, nhunaya ŋuli ḏupthu ŋunha gurthayina ŋunha dhä-ḏirꞌyunamiyina wäŋayi. Matthew 5:30 44 [Ga ŋunhiya bitjan yätjnha wirrkina wäŋa. Ga gurthaya ŋuli yakana bolmuyukthi ŋunhaya wäŋaŋu. Ga mewirriya ŋuli walŋana yana gaḻꞌyunmi, ga yätjkuŋuna ŋuli warrpamꞌnha yana.] Ŋunha ŋurruŋuŋuya djorraꞌŋu Greekkuya dhärukkuyu dhuwaya number 44-tja yaka gurra djingaryun. 45 Ga ŋuli nhokaya ḻukuyu yurru gäma nhuna ŋula nhäyi yätjthi, gulkthuna dhuwayi ḻukuya. Bili latjuꞌya nhuŋu nhe ŋuli djiwarrꞌyiya gärri ḻuku waŋganynha. Ga ŋuli nhe ḻuku bulalꞌya nhunaya ŋuli ḏupthu ŋunha gurthaꞌyina ŋunha dhä-ḏirꞌyunamiyina wäŋayi. 46 [Ga ŋunhiya nhuŋu yätjnha wirrkina wäŋa. Ga gurthaya ŋuli yakana bolmuyukthi ŋunhaya wäŋaŋu. Ga mewirriya ŋuli gaḻꞌyun walŋana yätjkuŋuna ŋula nhä malanynha.]§ Ŋunha ŋurruŋuŋuya djorraꞌŋu Greekkuyu dhärukkuyu, dhuwaya number 46-tja yaka gurra djingaryun. 47 Ga ŋuli nhokaya maŋutjiyu nhuna yurru gäma romdhi yätjthi, nheya yana ḏulŋurrꞌyuna maŋutjiya nhuŋuway ŋayŋu ḏupthuna. Bili latjuꞌya nhuŋu nhe yurru djiwarrꞌyiya gärri maŋutji waŋganynha. Ga ŋuli nhe maŋutji bulalꞌya, nhunaya ŋuli ḏupthu ŋunha gurthaꞌyina ŋunha dhä-ḏirꞌyunamiyina wäŋayi. Matthew 5:29
48 ‘Ga ŋunhiya nhuŋu yätjnha wirrkina wäŋa.
Ga gurthaꞌya ŋuli yakana bolmuyukthi ŋunhaya wäŋaŋu.
Ga mewirriya ŋuli walŋana yana gaḻyun, yätjkuŋuna ŋuli ŋula nhä malanynha.’ Isaiah 66:24
49 Yo, ga God-Waŋarryuya ŋuli ŋunhi dhunupakuma nhanŋu malthunaminaya wayana gumurr-ḏälkuyuna romguyu, bitjan ŋuli yolŋuyu bilyuꞌbilyunmama nhanŋuway gara dhunupakuma gurthaŋu.
50 Manymak, djoḻya dhuwaya manymak, ŋuriŋi ŋuli ŋunhi ŋathaya dhäkaymiyi. Ga ŋuli yurru dhäkaya dhawarꞌyun ŋunhiya yätjnha, ŋayŋu ŋuli djalkthuna. Yo, nhumaya dhuwaya bitjan ŋunhi djoḻnha, dhäkaymiyanhawu märr nhuma yurru latjuꞌkumana nhinaya yolŋuwayatja malaŋu, märr-ŋamathinyamina yurru bukmaknha! Matthew 5:13, Luke 14:34-35
[Balanya dhuwaya! Märr gaŋga waya ŋarrtjunmiya, yol yurru buŋgawayiya ga yol bäyŋu!]”

9:7 2 Peter 1:17-18, Matthew 3:17, Mark 1:11, Luke 3:22

9:11 Malachi 4:5, Matthew 11:14

*9:13 Djesuya gurrana yuwalktja ḻakaŋaya yolŋuwuya wayaŋgu John-na ŋunhi Buku-ḻupthunamina yolŋuna. Maḻŋꞌmaŋuya waya Matthew-ŋu chapter 17 verse 13.

9:31 Djesuya ŋunhi rakunydhina Fridayyu (ŋunhiya waŋgany walu). Ga moluŋuya ŋayi gayŋithina Saturday (ŋunhiya bulalꞌnha walu): Ga walŋathinaya ŋayi Sundaynha (ŋunhiya ḻurrkuna walu). Ŋunhiya mayaliꞌ ŋayi bulalꞌ yana munhaya rakunydja gurrana Friday munhaku ga Saturday munhaku.

9:34 Luke 22:24

9:35 Matthew 20:26-27, 23:11, Mark 10:43-44, Luke 22:26

9:37 Matthew 10:40, Luke 10:16, John 13:20

9:40 Matthew 12:30, Luke 11:23

9:41 Matthew 10:42

9:43 Matthew 5:30

9:44 Ŋunha ŋurruŋuŋuya djorraꞌŋu Greekkuya dhärukkuyu dhuwaya number 44-tja yaka gurra djingaryun.

§9:46 Ŋunha ŋurruŋuŋuya djorraꞌŋu Greekkuyu dhärukkuyu, dhuwaya number 46-tja yaka gurra djingaryun.

9:47 Matthew 5:29

9:48 Isaiah 66:24

9:50 Matthew 5:13, Luke 14:34-35