Nan Omona Ay Surat
Pedro
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nangisurat as nan nauy ay surat at hi Pedro ay usa as nan apostoles Jesus. Hiya nan enmona ay nangali un umunud kan Jesus uray mu us-usa hiya (Mt. 26:33; Mar. 14:29). Hiya us nan nangesaot kan Jesus as nan sangwanan chi ongor ay tataku (Mt. 26:69-74; Mar. 14:66-71). Ngem uray mu hiyasa, babaen as nan pannakafialin nan Espiritu Santo, infiakiana ay hi Jesus nan tit-iwa ay Cristo ya anak Apo Dios (Mt. 16:15-19; Mar. 8:29; Luc. 9:20; Jn. 6:69). Uray mu kauugyat chi ommat as nan fiyag nan apostoles, hiya nan enmona ay tenmakchug ay nun-isuru as nan ongor ay tataku as nan urkiw ay Pentecostes (Ara. 2:1-14). O, inmingsa hi Pedro as likiat (Ara. 4:18-21). Namen kaat us hiya ay nasaplesaplet ya naifiarfiarud (Ara. 5:17-40; 12:1-3). Ngem nan songfiat Pedro as nan nauycha enom-ommat at hiyana: “Masapor hi Apo Dios nan tongparunmi, fiakun nan tataku” (Ara. 5:29).
Nan nunsuratan Pedro at as nan tataku ay omaafurot kan Apo Jesus ay inmiili henan lema ay probinsiya henan Asia (1:1). Nunsurat hiya ta itukuna kan chicha ay papipigsauncha nan pammaticha uray mu chacha maparpalikiat. Tay nan nauycha ay likiat at achi mafiayag, ya maawattu hanacha omaafurot nan gun-gunacha ay maid patingkiana (1:3-4; 5:10). Isunga nan kaamuchan ay tukuna as nan nauy ay suratna at hiyana: “Ichatyu kan Apo Dios nan am-in ay chanagyu, tay hiya nan mangay-aywan kan chakayu” (5:7).
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-2
Nan Tit-iwa Ay Namnama Ay Siguradu Ay Matongpartu 1:3-12
Nan Panagfiyag Ay Nasantowan 1:13-2:10
Nan Panagfiyag Nan Omaafurot 2:11-17
Nan Tukun As Nan Chiyuycha Mafiabfiaor 2:18-25
Nan Tukun As Nan Nunkaasaw-an 3:1-7
Nan Atun Nan Omaafurot As Nan Timpon Chi Likiat 3:8-4:19
Nan Chiyuycha Libfengun Nan Mangay-aywan As Nan Omaafurot 5:1-11
Nan Anongos Nan Surat 5:12-14
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Pedro ay usa ay apostol Jesu Cristo.
Nauy nan suratku kan chakayu ay pinilen Apo Dios as tatakuna ay mangili yangkiay asna's luta ay umiili ad Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ya ad Bitinia. Pinili chakayu kan Dios Ama ay maiyunud as nan sikud ay pangkepna, ya nunfialinun chakayu as nasantowan ay tataku babaen as nan pannakafialin nan Espiritu Santo. Pinilen Dios Ama chakayu ta afurotunyu hi Jesu Cristo ya ta macharosan kayu as nan fiasfiasoryu babaen as nan charana.
Sapay koma ta omong-ongor nan wacha kan chakayu ay grasya ya talna ay nurpu kan Apo Dios.
Nan Tit-iwa Ay Namnama Takú Ay Siguradu Ay Matongpartu
Chayawun takú hi Apo Dios ay Dios ya Aman Apo takú ay Jesu Cristo! Tay kiapú as nan ongor ay sug-angna, inchatna kan chitaku nan fiarú ay fiyag babaen as nan nangtakuwana kan Jesu Cristo manipud as nan utúy. Isunga wacha nan tit-iwa ay namnama takú ay siguradu ay matongpartu, at hiyana nan tawichun takú ay achi machadchachael, achi mamanmansaan ya achi mamammaid ay naitutupug ad chaya. Itutupug Apo Dios nan nauy bendisyona para kan chakayu. O, kiapú as nan pammatiyu, aaywanan chakayu as nan pannakafialin Apo Dios inkiana tongparuna nan ensasakianana ay kaesarakananyu ay epailana as nan anongos ay timpu.
Munlagragsak kayu kiapú kan chatona am-in, uray mu masapor ngumuyus kayu as hen-omaketan ad wani kiapú as nan tukutukún ay likiatyu. Tay nan nauycha chayu mapadpachasan ay likiat nan mangepaneknek as nan kenatit-iwan nan pammatiyu. Tay uray nan fialetok ay machachael at masapor mailutu ta mapaneknekan mu tit-iwa ay fialetok.* Rom. 8:17-18 Isunga masapor us mapaneknekan nan pammatiyu ay napatpateg mu nan fialetok, at mu maila nan kenatit-iwan nan pammatiyu, awni at epangatu chakayu kan Apo Dios ay wachay chayaw ya pategyu as nan urkiw ay maepail-an Jesu Cristo. Chaanyu inil-ila hiya, ngem laylaychunyu challu hiya. Uray achiyu maila hiya ad wani at omafurot kayu challu kan hiya. Isunga munlagragsak kayu as lagsak ay achi mafukig ya maid maepachongana, tay kiapú as nan pammatiyu, chayu awatun nan gun-gunayu ay hiyasa nan kaesarakananyu.
10 Nan chiyuycha pomapadtu ad pus-uy at enpadpadtucha nan maepangkep as nan nauy maepail-an nan grasyan Apo Dios ay hiyasa nan mangesarakanana kan chakayu. Enmamadcha ay nangan-anap mu anan laychuna ay kanan, ngem chaancha naanapan. 11 Tay uray nawawacha kan chicha nan Espiriton Cristo, ya nunkarkali hiya babaen kan chicha as nan nangepadtuwancha as nan maepangkep as nan nunliglikiatan Cristo ya as nan kaichayawana ay somarununtu, enan-anapcha pay laing ta maammuwancha koma nan timpu ay matongparana ya nan atuna ay matongpar. 12 Enpakaammon Apo Dios kan chicha ay nan enpadpadtucha at achi matongpar para as nan omammayancha ad pus-uy, ngem kun at para as nan omammayanyu ad wani. Tay nan hana enpadpadtucha at hiyasa us nan insursuron nan chiyuycha nangekaskasaba as nan Ammay ay Chamag kan chakayu babaen as nan pannakafialin nan Espiritu Santo ay naifiaor ay nurpu ad chaya. Uray nan angheles at laraychuncha ay maawatan ay ustu chaná.
Masapor Nasantowan Nan Panagfiyag Takú
13 Kiapú as nan nangesarakanan Apo Dios kan chakayu, masapor esakianayu nan numnumyu ay kaman as nan laychuna, ya manang-etpor kayu. Masapor epapatiyu ay mangnamnama as nan bendisyon ay ichat Apo Dios kan chakayu as nan munpail-an Jesu Cristo. 14 Kaman as nan manangtongpar ay ongong-a, manangtongpar kayu koma kan Apo Dios. Masapor achiyu un-unuchun nan mangotettet ay mun-ongosányu ad kasin as nan chaanyu nangam-ammuwan kan Apo Dios. 15 Kiapú ta nasantowan hi Apo Dios ay nangayag kan chakayu, masapor ngarud nasantowan kayu as nan intiru ay panagfiyagyu. 16 Tay wacha nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana,
“Masapor nasantowan kayu, tay ha-un at nasantowanak.” Lev. 11:44; 19:2; 20:7
17 As nan munkarkararakianyu, figfikunyu ay nan Ama at hiya us nan mun-okóm. Maid pasis-iyauna as nan mun-okomana, tay okomuna nan am-in ay tataku ay maiyunud as nan en-enat nan tunggal usa. Isunga masapor manangchaychayaw kayu kan Apo Dios as nan matatakuwanyu asna's luta. 18 Tay aammuyu ay wenayawayaana chakayu as nan maid kotkotokna ay panagfiyag ay tenawidyu as nan kaap-uwanyu. Nan enatna ay nangwayawaya kan chakayu at chaana enosar kaman as nan silver winnu fialetok ay machachael, 19 ngem kuna at enosar nan napateg ay charan Cristo ay kaman as nan kordero ay maid poros kas-otana ay maichaton kan Apo Dios. 20 Sakbay mafiayang nan luta, pinilen Apo Dios hiya as maichaton ay mangaan as fiasfiasor nan katakutaku, ngem as nan nauy anongos ay timpu nan naepail-ana ta maesarakan kayu. Efe. 1:4 21 Babaen kan hiya, muntalek kayu kan Apo Dios ay nangtaku kan hiya manipud as nan utúy ya nangichat kan hiya as kaichayawana. Isunga hi Apo Dios nan kawad-an nan pammatiyu ya namnamayu.
22 Kiapú ta chinarosanyu nan numnumyu as nan nangtongparanyu as nan kenatit-iwa, ya nawacha nan tit-iwa ay layadyu as nan iib-ayu ay omaafurot, masapor epapatiyu ngarud ay munlelennayad as nan am-in ay numnumyu. 23 Tay naiyanak kayu kasin, at nan fiarú ay fiyagyu at chaan nurpu as nan taku ay matuy mu achi yangkiay kan Apo Dios ay achi matmatuy. Nunfialinuna chakayu as an-akna babaen as nan kalina ay umid-ichat as fiyag ya mawawacha in-inkiana. 24 Hiyana us nan naisurat as nan Kalen Apo Dios ay kanana,
“Am-in ay tataku at kamancha lukiam, ya nan kaichayawancha at kaman as nan sabsafongna.
Nan lukiam at marangu, ya nan sabsafongna at mag-as,
25 ngem nan kalen nan Apo at mawawacha in-inkiana.”§ Isa. 40:6-8
Nan nauy kalen Apo Dios at hiyana nan Ammay ay Chamag ay naekaskasaba kan chakayu.

*1:7 Rom. 8:17-18

1:16 Lev. 11:44; 19:2; 20:7

1:20 Efe. 1:4

§1:25 Isa. 40:6-8