Nan Omona Ay Surat Pablo As Nan Chiyuycha
I-Tesalonica
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy ay surat Pablo at para as nan chiyuycha omaafurot kan Jesus ay wacha ad Tesalonica ay kapital nan probinsiya ay Macedonia. As nan inumchanan cha Pablo kan Silas hena ay nurpu ad Filipos, inmuy hi Pablo as nan senagogan chi Judio ya nun-isuru ay mangepakaammu as nan Ammay ay Chamag maepangkep kan Cristo (Ara. 17:1-3).
As nan hana ay timpu, wachacha nan Judio ay nunlarayad ay omafurot, ngem wachacha us nan achi munlayad. As nan nangil-an nan chiyuycha achi munlayad ay ongorcha nan fiakun Judio ay nangelapu ay omafurot kan Cristo kiapú as nan insuron Pablo, enmaposcha. Isunga enamongcha nan ongor ay kakadwacha, at nunkukurucha henan intiru ay siyudad ta pak-akuncha hi Pablo.
Kiapú as nan hana ay kuru, nunkakak-ak cha Pablo, at inmuycha henan ili ay Berea. Ngem uray mu hiyasa, enapor nan chiyuycha Judio ay achi omaafurot chicha. Isunga infiaten Pablo cha Silas kan Timoteo ta fumachangcha ay mangepapigsa as nan pammaten nan chiyuycha omaafurot. Kun pay hi Pablo, inturuyna ay inmuy ad Atenas henan probinsiya ay Acaya (Ara. 17:13-35). Angkiay nan chiyuycha nangiturud kan Pablo at nunfiangadcha ay uy mangifiakia kan cha Silas kan Timoteo ay kamuwuncha ay manib-at kan Pablo ad Atenas.
Ngem as nan kawad-ancha ad Atenas, nachamagcha ay nan chiyuycha omaafurot ad Tesalonica at chacha malikiatan. Isunga finaor Pablo cha Timoteo ay munfiangad ad Tesalonica ta uycha liwliwaun chicha (3:1-5). Kun pay hi Pablo at inturturuyna ay inmuy ad Corinto (Ara. 18:1).
As nan kawad-ana hid-i, inumchan cha Silas kan Timoteo ay nurpu ad Macedonia (Ara. 18:5), ya enpakaammon Timoteo kan hiya nan maepangkep as nan ammay ay pammaten nan chiyuycha i-Tesalonica (3:6). Enpakaammuna us kan hiya nan sarudsud nan chiyuycha omaafurot ad Tesalonica maepangkep as nan natuy ay iib-acha ay omaafurot. Nurmu sa ay sarudsud kiapú as nan naepachamag kan chicha ay achi siguradu kanu ay takuwuntu Apo Dios nan iib-acha ay omaafurot ay nunkatuy as nan munfiangchan Jesus.
Isunga nunsurat hi Pablo kan chicha ta songfiatana nan hana ay sarudsud (4:13-17). Nunyaman us kan chicha kiapú as nan talek ya layadcha (2:3; 3:6), ya penapigsana nan numnum ya pammaticha (2:12-14; 4:18).
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1
Nan Nunyamanan Pablo As Nan Chiyuycha Omaafurot 1:2-10
Nan Nunserserfiyan Pablo Ad Tesalonica 2:1-12
Nan Likiat Nan Chiyuycha Omaafurot Ad Tesalonica 2:13-16
Nan Nailiwan Pablo As Nan Chiyuycha I-Tesalonica 2:17-20
Nan Nangifiaoran Pablo Kan Timoteo As Nan Chiyuycha I-Tesalonica 3:1-13
Nan Panagfiyag Ay Mangepalaylayad Kan Apo Dios 4:1-12
Nan Sursuru Maepangkep As Nan Omaafurot Ay Natuy 4:13-18
Nan Munsakianaan As Nan Kasin Omaliyan Apo Jesus 5:1-11
Nan Chiyuycha Anongos Ay Tukun Pablo 5:12-28
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Pablo ay nurpuwan nan nauy surat. Nan kakadwak ay nunsurat at cha Silas kan Timoteo. Nauy nan suratmi as nan iglesia ad Tesalonica ay naifilang as tatakon Dios Ama ya hi Apo Jesu Cristo.
Sapay koma ta mawawacha kan chakayu nan grasya ya nan natalna ay numnum.
Nan Nunyamanan Pablo Kiapú As Nan Ukialen Chi I-Tesalonica
Kanayon kami ay munyaman kan Apo Dios kiapú kan chakayu am-in, ya achimi liwliw-an ay chumawat as para kan chakayu as nan munkarkararakianmi kan Apo Dios ay Ama takú, tay manunumnummi nan chayu at-atun kiapú as nan pammatiyu kan hiya. Manunumnummi us nan kakudyu ay munserfi kiapú as nan layadyu ya kenapasnekyu kiapú as nan namnamayu kan Apo takú ay Jesu Cristo.* 1 Co. 13:13; Gal. 5:5-6; Col. 1:4-5; 1 Tes. 5:8 Iib-a ay laylaychun Apo Dios, ammumi ay pinilen Apo Dios chakayu. Naammuwanmi sa, tay as nan nangekaskasabaanmi as nan Ammay ay Chamag kan chakayu, fiakun yangkiay babaen as nan kalimi, ngem babaen us as nan pannakafialin ay nurpu as nan Espiritu Santo, ya achi kami poros munchuwachuwa as nan kenatit-iwan nan kenalimi. Ammuyu us nan panagfiyagmi as nan nakepapagyananmi kan chakayu, tay nan pangkepmi at nan omammayan chi fiyagyu. Nan usa pay ay nangammuwanmi ay pinilen Apo Dios chakayu at kiapú ta tinurturadyu chakami ya hi Apo Jesus. Tay uray kun ongor chi inliwasyu as nan nang-awatanyu as nan Ammay ay Chamag at ongor challu nan lagsakyu ay inchat nan Espiritu Santo. Isunga nunfialin kayu as munturachan nan am-in ay omaafurot henan probinsiya ay Macedonia ya Acaya. Nan tukún ay ngachan nan probinsiya ay Acaya at Grecia. Tay chakayu nan nunlapuwan nan naepachamakian nan kalen Apo Dios maepangkep kan Apo Jesus ad Macedonia ya ad Acaya. Fiakun yangkiay chi, ngem uray nan pammatiyu kan Apo Dios at naammuwan henan am-in ay lukiar. Isunga maid at masapor kananmi as maepangkep kan chakayu. Tay chicha mismu nan cha mangepadpachamag as nan enkamanyu ay nangmangili kan chakami ya nan enkamanyu ay nankug as nan chiyuycha didiosen ta munserfi kayu as nan matataku ya tit-iwa ay Apo Dios. 10 Ifiakiacha us nan maman-uchanyu as nan omaliyan kasin nan Anakna ay murpu ad chaya ay tenakon Apo Dios manipud as nan utúy. Nan hana ay Anakna nan mangesarakan kan chitaku as nan omalintu ay ichusan Apo Dios.

*1:3 1 Co. 13:13; Gal. 5:5-6; Col. 1:4-5; 1 Tes. 5:8

1:7 Nan tukún ay ngachan nan probinsiya ay Acaya at Grecia.