Nan Maekadwa Ay Surat Pablo As Nan Chiyuycha
I-Corinto
Nan Omona Ay Ammuwun
As nan omona ay surat Pablo as nan chiyuycha i-Corinto, senengarana chicha kiapú as nan susumacha (1 Co. 1:11), kenamaid ornoscha as nan maam-amongancha ay mangchayaw kan Apo Dios (1 Co. 11:20-34), ya nan manangotettet ay ekamkaman nan tapina kan chicha (1 Co. 5:1-13). Ngem chaancha pay laing tenongpar nan tukuna kan chicha as nan omona ay suratna (1 Corinto). Isunga inmuy hi Pablo mismu ay nangfisita kan chicha (2:1; 12:14; 13:1-2) ta fiadngana chicha ay munfiangad as nan ustu ay pammaticha, ngem chaancha challu enafurot hiya. Isunga nasaktan as solet hi Pablo ay nunfiangad ad Efeso (2:1, 5).
As nan hiyasa, senokatan Pablo nan planuna ay mangfisita kasin kan chicha ad Corinto, tay anaka ya kuna lawá sengaran chicha (1:12-23). Isunga finaorna hi Tito ay umuy kan chicha ta hiya nan mangid-an as nan somarunu ay tukuna kan chicha.
Kun pay nak-ak hi Pablo ad Efeso, uy nun-ekaskasaba hiya henan siyudad ay Troas, tay planuna us ay manib-at kan Tito hid-i. Ngem as nan chaana nanib-atan kan Tito ad Troas, nachanakian hiya, isunga uyna enanap hiya henan probinsiya ay Macedonia. Hid-i nan nanib-atana kan Tito ay kurkurpu ad Corinto (2:12-14).
Naragsak as solet hi Pablo as nan nangepakaammuwan Tito ay nunfiafiawi nan chiyuycha i-Corinto as nan fiasfiasorcha. Nailiwcha kan hiya ya lenarayadcha ay mangiyapa kan hiya (2 Co. 7:5-7). As nan kawad-an Pablo ad Macedonia, insuratna nan nauy maekadwa ay surat kan chicha.
Turu nan laychun Pablo ay epakaammu as nan nauy surat. Nan omona at (1:1-7:16) nan nangelawlawakiana as nan maepangkep as nan lagsakna as nan nangchamakiana ay nunfiafiawicha nan i-Corinto as nan fiasfiasorcha. Enpanumnumna nan pangkepna kan chicha, tay fiakun maepangkep as achorna nan chana ekaskasaba, ngem maepangkep kan Jesu Cristo yangkiay. Hi Pablo at kun yangkiay mun-epadpachamag ay finaor Cristo, ya munserserfi hiya as nan chiyuycha i-Corinto kiapú kan Cristo yangkiay (4:5). Nan maekadwa (8:1-9:15) at nan nangisuruwan Pablo as nan maepangkep as nan mangamongancha as siping ad Corinto. Enpanumnumna kan chicha ay umichat koma nan tunggal usa ay achi mapelpelet, tay laylaychun Apo Dios nan naragsak ay umichat (9:7) Nan maekatlu (10:1-12:21) at nan nangekalintikian Pablo as nan kenaapostolna kan Jesu Cristo. Wachacha nan tapen chi Judio ay nangali un hi Pablo at fiakun usa ay apostol, tay chaan nakekadkadwa as nan chiyuycha hinpuru ya chuwa ay apostoles Jesus as nan nangisursuruwan Jesus kan chicha. Nan ensongfiat Pablo as na at nan Apo mismu nan nangichat kan hiya as nan nauy chununa.
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-11
Nan Nangnumnuman Pablo As Nan Chiyuycha I-Corinto 1:12-7:16
Nan Siping Ay Ifiachang Nan Chiyuycha I-Corinto 8:1-9:15
Nan Nangekalintikian Pablo As Nan Kenaapostolna 10:1-12:21
Nan Anongos Nan Nauy Surat 13:1-14
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Pablo ay apostol Cristo Jesus, tay hiyana nan enkeddeng Apo Dios. Hi Timoteo ay ifia takú ay omaafurot at hiya nan kadwak hena. Nauy nan suratmi as nan iglesia ad Corinto ya as nan am-in ay tatakon Apo Dios henan intiru ay probinsiya ay Acaya. Sapay koma ta mawawacha kan chakayu nan grasya ya nan natalna ay numnum ay murpu kan Apo Dios ay Ama takú ya kan Apo takú ay Jesu Cristo.
Nan Mangfiadngan Apo Dios Kan Chitaku As Nan Likiat Takú
Chayawun takú hi Apo Dios ay hiya nan Dios ya Aman Apo takú ay Jesu Cristo. Hiya nan manangsug-ang ay Ama takú ay kurpuwan chi am-in ay fiachang ya liwliwa. Liwliwauna chitaku as nan am-in ay liglikiat takú ta mafialin takú us ay liwliwaun nan iib-a takú ay cha mun-iliwliwas ya ta iliwliwa takú kan chicha nan inliwliwan Apo Dios kan chitaku. Tay kaman as nan makiliglikiatan takú kan Cristo at hiyasa us challu nan makelak-aman takú as nan ifiachang Apo Dios. Uray mapalikiat kami as nan mangekasabaanmi as nan Ammay ay Chamag kan chakayu, kiangayna sa mu kun at nan muntongparana at mapapigsa nan numnumyu ya maesarakan kayu. Mu maliwliwa kami at hiyasa nan chansami ay mangliwliwa kan chakayu us ta mafialinyu ay eta-un nan likiat ay kaman as nan liglikiatmi. Isunga achi mamammaid nan namnamami kan chakayu, tay ammumi ay as nan makilikiatanyu kan chakami, makelak-am kayu us kan chakami as nan mangfiadngan Apo Dios kan chakami.
Iib-ak, laychunmi ay maammuwanyu nan pararu ay likiat ay napadpachasanmi as nan kawad-anmi henan probinsiya ay Asia. O, ongor paat chi likiatmi ya napaliwasan kami as solet ya maid us namnamami ay mataku. Nan kenatit-iwana at naleknami ay kaman kami nakeddengan ay matuy. Ngem enommat chi ta manuruwanmi ay fiakun nan achormi nan talekunmi, ngem kun at hi Apo Dios yangkiay ay makafiael ay mangtaku as nan matuy. 10 Tit-iwa ay ensarakana chakami as nan kauugyat ay likiat, at esarakanantu chakami kasin. Hiya us challu nan namnamaunmi ay mangiturturuy ay mangesarakan kan chakami. 11 Nan chawatok at fiadnganak babaen as nan kararagyu. Mu hiyasa nan atunyu, songfiatan Apo Dios nan kararagyu ya ongor nan munyaman kan hiya kiapú as nan bendisyon ay inchatna kan chakami.
Nan Kiapúna As Nanokatan Pablo As Nan Planuna
(1 Co. 16:5-9)
12 Naragsak kami ay mangepaneknek as nan wacha as numnummi ay nan en-enatmi ya infiagfiakiami as nan pachongmi ay tataku at nacharos ya tit-iwa, kaskasin kan chakayu. Fiakun as nan silib nan taku nan nurpuwan chatona, ngem kun at nurpu as nan grasyan Apo Dios. 13-14 Nan suratmi kan chakayu at maid naetatafun as laychuna ay kanan, ngem kun at naraka ay mafiasa ya maawatan. Ammok ay achiyu pay laing maawatan ay ustu ad wani nan numnum ya ukialimi, ngem namnamaok ay maawatanyuntu chakami ay ustu ta nan lagsakyu kan chakami at kaman as nan lagsakmi kan chakayu as nan urkiw ay kasin omaliyan Apo Jesus.
15 Kiapú ta maid chuwachuwak ay maragsakan kayu kan chakami, ninumnumku ay mamen chuwak fisitaun chakayu ta mamen chuwa kayu us ay mabendisyonan. 16 Nan sikud ay planok at munchag-osak koma kan chakayu as nan umuyak ad Macedonia, ya kasinak fumisita kan chakayu as nan murpuwak hid-i ta chakayu nan mangepaligwat kan ha-un as nan munfiaatak ad Judea. 17 Kiapú ta chaan naturuy nan nauy planok, siguru wachay mangali un naraka ay mafiarfialiwan nan numnumku. Achi! Achiyak munplanplanu ay kaman as nan atun nan taku ay achi nangammu kan Apo Dios ay munkisanuna ay mangali un, “O” ya “Achi”. 18 Tay as nan sangwanan Apo Dios ay achi poros munkutum, nan ifiagfiakiak kan chakayu at tit-iwa ya achiyak poros munchuwachuwa. 19 Tay hi Silas, Timoteo ya ha-un at enkaskasabami kan chakayu nan maepangkep kan Jesu Cristo ay Anak Apo Dios. Hi Jesu Cristo at maid iyafudna as achina tongparun. Hiya nan maid patingkiana ay “O” kan Apo Dios. 20 Tay babaen kan Jesu Cristo at natongpar nan am-in ay enkarkaren Apo Dios. Isunga mafialin takú ay iyafud ay tit-iwa nan am-in ay karen Apo Dios as nan mangaliyan takú “Amen.” As nan hiyasa ay atun takú, maichaychayaw hi Apo Dios. 21 Hi Apo Dios nan mangepapigsa as nan pammati takú kan Cristo, ya hiya mismu nan nangpili kan chitaku ay munserfi kan hiya. 22 Inchatna us kan chitaku nan Espiritu Santo as mangematonan ay tatakuna chitaku, ya kiapú ta wacha nan Espirituna kan chitaku at ammu takú ay siguradu ay tongparuna nan am-in ay enkarina kan chitaku.
23 Ipudnok ad wani nan kiapón nan chaanku enmaliyan kasin hesa ad Corinto. Chaanak enmali ta wachay chansayu ay munfiafiawi as nan fiasfiasoryu ta achek masapor chusaun chakayu. Ammon Apo Dios ay tit-iwa chi. 24 Ngem achek laychun ay kanan un libfengmi ay mangepapelet mu ngachana nan afurotunyu, tay napigsa kayu met as nan pammatiyu. Ngem laychunmi yangkiay ay makidnu kan chakayu ta matapiyan nan lagsakyu.