Nan Maekadwa Ay Surat Pablo As Nan Chiyuycha
I-Tesalonica
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy ay surat Pablo at hiyana nan maekadwa ay suratna as nan chiyuycha omaafurot ad Tesalonica. Nunsurat hiya kan chicha kiapú ta naepachamag kan hiya ay chacha challu maliglikiatan ya malilifokan maepangkep as nan munfiangchan Apo Jesus asna's luta. Wachacha nan tapina kan chicha ay nangepadpachamag ay kenalen kanu Pablo un natongpar at nan kasin omaliyan Cristo (2:2). Isunga nunsurat kasin hi Pablo kan chicha ta songfiatana sa.
Nan usa pay ay kiapúna as nunsuratana at nachamagna nan maepangkep as nan tapen nan omaafurot ay achi munchunu as pagfiyagcha, tay napadsokcha ya fifiyanganchay cha at-atun chi tapina ay tataku (3:11). Nan assesena ay tataku at naallilawcha, tay nan wacha as numnumcha at maid kotok nan chacha munchunuchunuwan, tay nachamagcha ay chakus kanu enmali hi Apo Jesus.
Isunga as nan nauy ay surat, enlawlawag Pablo kan chicha ay munpailantu on-ona nan makali un Komokontra As Nan Am-in Ay Lintig Apo Dios, ya fusoruntu nan ongor ay tataku hi Cristo sakbay munfiangad hiya. Senengarana nan chiyuycha napadsok ta munchunucha as pagfiyagcha, ya tinukuna nan chiyuycha omaafurot ta papigsauncha nan pammaticha uray ngachanay ommat kan chicha. Tinukuna pay chicha ta turachuncha hiya ay makakud.
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-2
Nan Mun-okomán Jesus As Nan Kasina Omaliyan 1:3-12
Nan Tukun Maepangkep As Nan Kasin Omaliyan Jesus 2:1-17
Nan Tukun Maepangkep As Kararag ya Kenapadsok 3:1-15
Nan Anongos Nan Surat 3:16-18
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Pablo ay nurpuwan nan nauy ay surat. Nan kakadwak ay nunsurat at cha Silas kan Timoteo.
Nauy nan suratmi as nan iglesia hesa ad Tesalonica ay naifilang as tatakon Apo Dios ay Ama takú ya hi Apo Jesu Cristo.
Sapay koma ta mawawacha kan chakayu nan grasya ya nan natalna ay numnum ay nurpu kan Apo Dios ay Ama ya kan Apo Jesu Cristo.
Nan Mangokomán Apo Dios As Nan Tataku
Iib-a, masapor kanayon kami ay munyaman kan Apo Dios kiapú kan chakayu. Ustu mu atunmi sa, tay cha pumigsapigsa nan pammatiyu kan Apo Dios ya cha matapitapiyan nan layadyu as nan tunggal usa. Isunga chakami mismu at ichayawmi chakayu as nan chiyuycha iglesian Apo Dios kiapú as nan chayu mun-eta-ta-unan ya as nan chayu mangiturturuyan ay omafurot uray mu ongor chi malilifokananyu ya maparpalikiatananyu kiapú as nan pammatiyu.
Hiyana nan mangepaila ay nalintig nan atun Apo Dios ay mun-okóm as nan tataku, tay hi Apo Dios nan mangesakiana kan chakayu ta munfialin kayu as maekari ay maetapi henan muntorayana.* Filp. 1:28-30; 1 Ped. 2:21 O, nan nauy muntorayan nan kiapúna ay chakayu mun-iliwliwas. Nalintig challu nan atun Apo Dios ay mun-okóm, tay paliwasanantu nan chiyuycha mamarpaliwas kan chakayu. Paiblayuna chakayu as nan chayu iliwliwas ya kaman us kan chakami. Atunantu sa as nan kasin omaliyan Apo Jesus ay murpu ad chaya ay kadwanantu nan mannakafialin ay anghelesna ya nan cha kumilkilab ay apuy. 1 Tes. 4:17; Heb. 10:27; 2 Ped. 3:10-14 Chusauntu Jesus ay Apo takú nan chiyuycha achi nangammu kan Apo Dios ya nan chiyuycha achi omafurot as nan Ammay ay Chamag maepangkep kan hiya. Isa. 66:15-16 Iliwaschantu nan chusa ay pannakachachael ay achi munpatingkia. Maisiyanchantu as nan Apo in-inkiana, ya achicha il-ilaun nan machaychayaw ay pannakafialina. 10 Hiyasa nan ommat as nan urkiw ay omaliyantu Jesus ay mang-awat as pammachayaw ya panangrispiton nan am-in ay omafurot kan hiya. Maetapi kayu us kan chicha, tay enafurotyu nan kalen Apo Dios ay insursurumi kan chakayu.
11 Isunga kanayonmi ay ekarkararakian chakayu ta munfialinun chakayu kan Apo Dios takú as tatakuna ay maekari as nan nangayakiana kan chakayu. Sapay koma ta babaen as nan pannakafialina at matongpar nan am-in ay ammay ay pangkepyu ad kasin ya marpas nan am-in ay chunuyu babaen as nan pammatiyu. 12 Mu hiyasa nan atunyu, maichayawtu hi Apo Jesus kiapú kan chakayu, ya ichayaw chakayuntu us kan hiya. Ommat am-in chasa babaen as nan grasyan Apo Dios takú ya hi Apo Jesu Cristo.

*1:5 Filp. 1:28-30; 1 Ped. 2:21

1:8 1 Tes. 4:17; Heb. 10:27; 2 Ped. 3:10-14

1:8 Isa. 66:15-16