Nan Surat Pablo As Nan Chiyuycha
I-Colosas
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy ay surat Pablo at para as nan chiyuycha omaafurot henan ili ay Colosas ay sag-un nan Efeso henan probinsiya ay Asia. As nan nun-is-isuruwan Pablo ad Efeso as nan chuwa ay tawwun, nunchinngor nan Ammay ay Chamag henan intiru ay probinsiya ay Asia (Ara. 19:1, 8-10). Kiapú ta hiyasa, wachacha nan enmafurot ad Colosas, Hierapolis ya Laodicea ay sasag-un nan siyudad ay Efeso. Fiakun hi Pablo nan nangelapu as nan iglesia ad Colosas, ngem ninunumnumna ya kanayona ay enkarkararakian chicha (1:7; 4:12-13) tay chaana uy finisfisita chicha (1:4; 2:1).
Insurat Pablo nan nauy as nan naifiafiaruchana ad Roma (4:3, 8). As nan hana ay timpu, nachamag Pablo ay wachacha nan achi tit-iwa ay mun-isursuru as nan iglesia hid-i ay mangali un achi maesarakan nan taku mu achina chaychayawun nan angheles (2:18). Nan hanacha achi tit-iwa ay mun-isursuru at kanancha us un masapor ay tongparun nan taku nan naepatawid ay ug-ukialen chi tataku (2:8, 16-23). Hiyasa nan kiapúna ay nunsurat hi Pablo kan chicha.
Enpakaammuna kan chicha as nan suratna ay hi Jesus nan kangatuwan as nan am-in, tay hiya nan nangepafiayangan Apo Dios as nan am-in ay ka-ichin. Wacha kan hiya nan am-in ay kenadios (1:15-17; 2:9), ya hiya yangkiay nan makaesarakan as nan tataku. Isunga tinukun Pablo nan chiyuycha i-Colosas ay achicha un-unuchun nan naepatawid ay ug-ukialen chi tataku, ngem kuncha at mataku ay nalintig ya nasantowan (3:1-25).
Enpaw-et Pablo kan Tikico nan nauy suratna as nan chiyuycha i-Colosas, ya enpatun-udna hi Onesimo ta munfiangad hiya kan Filemon ad Colosas (4:7-9). Hi Onesimo ay anna nan lenmayaw ay fiabfiaarun Filemon. Hiyana nan kiapúna as nangetapiyan Pablo as nan sursuru maepangkep as mafiabfiaor ya amo (Col. 3:11, 22; 4:1), ya maepangkep us as sug-ang ya pammakawan (Col. 3:12-13).
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-2
Nan Luwaron Pablo Para As Nan Chiyuycha Omaafurot Ad Colosas 1:3-14
Nan Kasasaad Cristo Ya Nan Chununa 1:15-23
Nan Panagserfen Pablo As Nan Iglesia 1:24-25
Nan Panagfiyag Chi Omaafurot 2:6-23
Nan Sikud Ya Nan Fiarú Ay Fiyag 3:1-4:6
Nan Anongos Nan Surat 4:7-18
1
Nan Laplapon Nan Surat
Ha-un hi Pablo ay usa ay apostol Cristo Jesus, tay hiyasa nan enkeddeng Apo Dios. Nan kadwak hena ay nunsurat at hi Timoteo ay ifia takú.
Nauy nan suratmi kan chakayu ay tatakon Apo Dios ad Colosas ay matalek ay iib-ami ay nakius-usa kan Cristo.
Sapay koma ta mawawacha kan chakayu nan grasya ya natalna ay numnum ay nurpu kan Apo Dios ay Ama takú.
Nan Luwaron Pablo Para As Nan Omaafurot
As nan mangekarkararakianmi kan chakayu, kanayon kami ay munyaman kan Apo Dios ay Aman Apo takú ay Jesu Cristo, tay nachamagmi nan maepangkep as nan pammatiyu kan Cristo Jesus ya nan layadyu as nan am-in ay tatakon Apo Dios. Nan nauy pammatiyu ya layadyu at naifisar as nan namnamayu ay hiyasa nan mang-awatanyuntu as nan ensasakianan Apo Dios ad chaya para kan chakayu. Naammuwanyu nan maepangkep as nan nauy ay namnamayu nunlapu as nan nanngoranyu as nan tit-iwa ay sursuru ay hiyasa nan Ammay ay Chamag. Nan nauy Ammay ay Chamag ay naekasaba kan chakayu at cha maepadpachamag henan tukutukún ay lukiar asna's luta, ya chacha omong-ongor nan omab-afurot kan Cristo. As nan chacha tit-iwa omab-afurotan, cha mafiarfialiwan nan panagfiyagcha ay kaman as nan enommat kan chakayu nunlapu as nan nanngoranyu as nan maepangkep as nan grasyan Apo Dios ya as nan nangammuwanyu as nan kenatit-iwana. Sinuruyu na kan Epafras ay laylaychunmi ay pachongmi ay usa ay matalek ay munserserfi kan Cristo. Hiya nan pannakaachormi ay omali hesa kan chakayu. Hiya us nan nangepakaammu kan chakami as nan maepangkep as nan layadyu as nan am-in ay tatakon Apo Dios ay ichat nan Espiritu Santo kan chakayu.
Hiyana nan kiapúna ay nunlapu as nan nangchamakianmi as nan maepangkep kan chakayu, chami iturturuy ay cha mangekarkararag kan chakayu. Chami chawachawatun kan Apo Dios ay epakaammuna koma kan chakayu nan ustu ay laychuna ay atunyu babaen as nan am-in ay kenasilib ya pannakaawat ay ichat nan Espiritu Santo.* Efe. 1:8, 15-17 10 Tay mu hiyasa, matataku kayu koma ay maiyunud as nan panagfiyag ay laychun Apo Dios, ya kanayonyu ay atun nan mangepalaylayad kan hiya. O, mu assesa, kaman kayuntu fumkias as nan am-in ay karasen chi ammay ay ekamkaman, ya mataptapiyantu us nan ammuyu maepangkep kan Apo Dios. 11 Ekararagmi us ay nan nakaskaschaaw ay pannakafialin Apo Dios nan mangepapapigsa koma as nan numnumyu ta naragsak kayu challu ay mun-eta-ta-un as likiat ya mangan-anos as nan chiyuycha mamalikiat kan chakayu. 12 Fiakun yangkiay sa, ngem munyaman kayu us koma kan Apo Dios ay Ama takú, tay infilangna chitaku as maekari ay makifingaytu as nan am-in ay ensasakianana para as nan tatakuna ay naetatapi henan muntorayana ay maid poros ngongotna. 13 Tay nan enat Apo Dios at ensarakana chitaku manipud as nan pannakafialin Satanas ay cha mangetortoray as nan chiyuycha kaman ngongot chi numnumcha, ya entapina chitaku henan muntorayan nan laylaychuna ay Anakna. 14 Babaen as nan nangesarakan nan Anakna kan chitaku, nawayawayaan takú as nan panangchusan Apo Dios. Nan laychuna ay kanan at napakawan takú as nan fiasfiasor takú.
Nan Kasasaad Cristo Ya Nan Enatna
15 Hi Cristo at hiya nan ustuustu ay kail-an nan kenadios nan achi poros maila ay Dios. Hiya us nan katotorayan as nan am-in ay nafiayang. 16 Tay babaen kan hiya, finayang Apo Dios nan am-in ay wacha ad chaya ya asna's luta ay maila ya achi maila patí nan chiyuycha anennet ay ar-ari, anap-apu, totoray ya nan chiyuycha wachay kalibfengana. O, nan am-in ay wacha at nafiayangcha babaen kan Cristo ya para kan Cristo. Efe. 1:21; Rom. 8:38; Efe. 2:2; 6:12; Heb. 1:5-14; 1 Ped. 3:22 17 Hi Cristo at nawawacha sakbay mafiayang nan am-in, ya hiya nan mangiyoornos ya mangepaturturuy as nan am-in. 18 Hiya nan maepachong as nan uru ay mangepanguru as nan iglesia ay naifilang as achorna. Hiya us nan nurpuwan nan maid patingkiana ay fiyag nan am-in ay omafurot kan hiya, tay hiya nan enmona ay nataku in-inkiana as nan nunkatuy ta hiya nan katotorayan as nan am-in. Efe. 1:22; 5:23-24 19 Tay nan enkeddeng Apo Dios at mawawacha challu nan am-in ay kenadiosna as nan Anakna. 20 O, babaen as nan Anakna, enkeddeng us Apo Dios ay nan am-in ay wacha ad chaya ya asna's luta at maepakappiacha kan hiya. Enatna na babaen as nan enmayas ay charan nan Anakna ay hi Cristo as nan natuyana as nan koros.§ Efe. 1:10; 2:13-16
21 Uray chakayu ad kasin at naisiyan kayu kan Apo Dios, ya naifilang kayu as kafusorna kiapú as nan manangotettet ay ninumnumnumyu ya en-enatyu.* Rom. 5:10; Efe. 2:13-16; 4:18 22 Ngem ad wani, babaen as nan natuyan Cristo as nan koros, enpakappian Apo Dios chakayu kan hiya mismu ta nasantowan, nacharos ya maid maepabpafiasor kan chakayu as nan maepasakianganyuntu as nan sangwanana. Efe. 1:4; 5:27 23 Ngem masapor challu munturturuy kayu ay kukumnug as nan pammatiyu kan Cristo ay achi kayu munchuwachuwa. Achiyu eparufus chi uray ngachana ay mangepasiyan kan chakayu as nan namnamayu ay enawatyu as nan nanngoranyu as nan Ammay ay Chamag. O, nan nauy Ammay ay Chamag at naekaskasaba as nan am-in ay tataku asna's luta, ya hiyana nan kiapúna ay ha-un ay Pablo at nunfialinak as munserserfi kan Cristo.
Nan Nunserserfiyan Pablo As Nan Am-in Ay Omaafurot
24 Ad wani, munlagragsakak kiapú as nan chiyuycha chak iliwliwas ay para as nan omammayanyu. O, naragsakak ay mangiliwas as nan am-in ay ekeddeng Cristo ay masapor iliwasku as nan munserserfiyak kan hiya para as nan omammayan nan iglesia ay naifilang as achorna. Ara. 9:16; 2 Co. 1:6; Pal. 12:17 25 Maiyunud as nan nangchutokanak kan Apo Dios, nunfialinak as munserserfi para as nan iglesia, ya tongparok nan libfengku ay mangepakaammu ay ustu as nan Ammay ay Chamag kan chakayu ay Gentil. 26 Nan nauy ay kali ay epakaammok at chaan enpakpakaammon Apo Dios as nan am-in ay kaap-uwan ad pus-uy, ngem ad wani enpakaammuna kan chitaku ay tatakuna. 27 O, enkeddeng Apo Dios ay epakaammuna as nan tatakuna nan sikud ay chaana enpakpakaammu ay nan kenaongor nan nakaskaschaaw ay bendisyon Cristo at para as nan am-in ay tataku, kaskasin kan chakayu ay Gentil. Nan nauy chaan enpakpakaammon Apo Dios at hiyana: Wacha at hi Cristo kan chakayu ay Gentil. Babaen kan hiya, wacha at nan namnamayu ay mawad-an as fiyag ay maid patingkiana as nan kawad-an Apo Dios ad chaya. 28 Isunga hi Cristo nan ekaskasabami as nan am-in ay tataku. Fiag-anmi ya isuruwanmi nan tunggal usa babaen as nan am-in ay kenasilibmi ta mafialin ay epasakiangmintu kan Apo Dios nan am-in ay maonngan chi pammaticha kan Cristo. 29 O, hiyana nan kiapúna ay chaak munforforay as nan chunok. Uray mu hiyasa, fiakun babaen as nan mismu ay pigsak nan mangekamanak as na ngem babaen as nan am-in ay pannakafialin Cristo ay nangepapigsa kan ha-un.

*1:9 Efe. 1:8, 15-17

1:16 Efe. 1:21; Rom. 8:38; Efe. 2:2; 6:12; Heb. 1:5-14; 1 Ped. 3:22

1:18 Efe. 1:22; 5:23-24

§1:20 Efe. 1:10; 2:13-16

*1:21 Rom. 5:10; Efe. 2:13-16; 4:18

1:22 Efe. 1:4; 5:27

1:24 Ara. 9:16; 2 Co. 1:6; Pal. 12:17