Nan Surat Pablo As Nan Chiyuycha
I-Filipos
Nan Omona Ay Ammuwun
Nan nauy surat Pablo at para as nan chiyuycha omaafurot ay wacha henan ili ay Filipos. Nan ili ay Filipos at wacha henan probinsiya ay Macedonia ay senakop nan chiyuycha Romano. Insurat Pablo nan nauy as nan naifiafiaruchana ad Roma (Ara. 28:16-31, Filp. 1:7,13). Uray mu hiyasa, ongor chi lagsakna ya talekna kiapú as nan pammatina kan Cristo. Maila chasa as nan nauy ay surat.
Nan nauycha i-Filipos nan omona ay nunfialin as omaafurot kan Cristo henan intiru ay Macedonia kiapú as nan nun-ekaskasabaan Pablo kan chicha as nan enmona ay enay-ayana henan hana ay probinsiya (Ara. 16:6-40). Chicha us nan enmon-ona ay nangepaw-et as fiachangcha kan hiya as nan nunliglikiatana ad Tesalonica (4:10-16; 2 Co. 11:9). Enpaw-etcha nan siping kan Epafrodito ay pannakaachorcha (2:30; 4:18). Isunga malaylaychan as solet hi Pablo kan chicha.
As nan kawad-an Epafrodito ad Roma ay kawad-an Pablo, nunsaket hiya, at kiayud matuy (2:25-30). Ngem as nan enmammayana, enpaw-et Pablo kan hiya nan nauy suratna as nan chiyuycha i-Filipos.
Nan kiapúna ay nunsurat hi Pablo at ta munyaman kan chicha as nan siping ay enpaw-etcha (4:10). Nan usa pay at laychuna ay ifilin ay achicha un-unuchun nan achi ustu ay sursuron nan tapina maepangkep as nan kaesarakanancha (3:2). Enpanumnumna kan chicha ay naesarakancha kiapú yangkiay as nan sug-ang Apo Dios kan chicha ya kiapú as nan enmafurotancha kan Jesus (3:3). Isunga maid kotkotok nan mangun-unuchancha as nan Lintig Moises ay kaman as nan panagsugyat. Kuncha at unuchun nan en-enat Cristo Jesus ay nunpakumbaba ay nangtongpar as nan am-in ay laychun Apo Dios ay atuna (2:5-11). Mu atuncha sa, naragsakcha ya natalnay numnumcha (4:7).
Nan Nakudkudwaan Nan Nauy Surat
Nan Laplapon Nan Surat 1:1-2
Nan Luwaron Pablo Para As Nan Chiyuycha I-Filipos 1:3-11
Nan Kasasaad Pablo Ya Nan Namnamauna 1:12-30
Nan Panagfiyag Nan Chiyuycha Omaafurot Kan Cristo 2:1-18
Nan Maepangkep Kan Cha Timoteo Kan Epafrodito 2:19-30
Nan Chiyuycha Tukun Pablo 3:1-4:9
Nan Nunyamanan Pablo As Nan Chiyuycha I-Filipos 4:10-20
Nan Anongos Nan Surat 4:21-23
1
Nan Laplapon Nan Surat
Chakami cha Pablo kan Timoteo ay munserserfi kan Cristo Jesus.
Nauy nan suratmi kan chakayu am-in ay tatakon Apo Dios ad Filipos ay nakius-usa kan Cristo Jesus ya as nan chiyuycha mangepangpanguru ya fumadfiachang as nan iglesia.
Sapay koma ta mawawacha kan chakayu nan grasya ya nan natalna ay numnum ay nurpu kan Apo Dios ay Ama takú ya kan Apo Jesu Cristo.
Nan Luwaron Pablo Para As Nan Chiyuycha I-Filipos
(Rom. 1:8-15; 1 Co. 1:4-9; Efe. 1:15-23; Col. 1:3-14)
Kunku kay numnumun chakayu, munyamanak kan Apo Dios ay munserserfiyak. Kunku kay ekarkararakian chakayu am-in, naragsakak kiapú as nan nangfiadfiadnganyu kan ha-un as nan naekaskasabaan nan Ammay ay Chamag nunlapu as nan enmon-ona ay urkiw ay enmafurotanyu inkiana ad wani.* Ara. 16:12 Siguraduwak ay hi Apo Dios ay nangelapu as nan ammay ay chana at-atun as nan fiyagyu at iturturuyna inkiana lopasuna as nan urkiw ay munfiangchan Cristo Jesus. Ustu nan ammay ay leknak maepangkep kan chakayu am-in kiapú as nan layadku kan chakayu. Tay uray as nan naifiafiaruchak ya as nan chak mangepaneknekan as nan kenatit-iwan nan Ammay ay Chamag, chakayu am-in at naetapi kayu kan ha-un as nan grasyan Apo Dios. Hi Apo Dios nan mangepaneknek ay mailiwak as solet kan chakayu. Tay nan layadku kan chakayu at kaman as nan layad Cristo Jesus kan chakayu.
Nauy ngarud nan kararagku para kan chakayu: Kaskasin omongor koma nan layadyu as nan pachongyu ay taku. Assesa us ay omong-ongor komay ammuyu maepangkep kan Apo Dios ya kafiaelanyu ay mangematon as nan tit-iwa ya ustu. 10 Mu hiyasa, mafialinyu ay piliyun nan kaammayan ta nacharos ya maidtu maepabpafiasor kan chakayu as nan urkiw ay munfiangchan Cristo. 11 O, ekararakiak chakayu ta as nan am-in ay panagfiyagyu at nalintig kayu babaen yangkiay as nan fiachang nan pannakafialin Jesu Cristo. Tay mu hiyasa, chayawun nan tataku hi Apo Dios ya figfikuncha nan kenangatuna.
Nan Naifiaruchan Pablo Ya Nan Naepachamakian Nan Ammay Ay Chamag
12 Laychok ay maammuwanyu ay iib-a ay nan nunfianakian nan naifiaruchak at ammay, tay kaskasin naepachamag nan Ammay ay Chamag. 13 Nan enommat challu at nunchinngor as nan am-in ay munkukuwarcha as nan palasyu ya as nan am-in ay tapina ay tataku hena ay naifiafiaruchak kiapú ta usaak ay munserserfi kan Cristo. 14 Kiapú as nan naifiafiaruchak, kaskasin talekun nan kaongoran as nan iib-a takú nan Apo, ya kaskasincha tinmurud ya maid ug-ugyatcha ay mangekasaba as nan kalen Apo Dios.
15 Tit-iwa ay wachacha nan tapina ay mangekasaba as nan maepangkep kan Cristo kiapú as aposcha kan ha-un, ya kuncha laychun ay makisumsuma. Ngem fiakun sa as nan tapina, tay ustu nan pangkepcha. 16 Nan nauycha ustuy pangkepcha at mun-ekasabacha kiapú as layadcha kan ha-un, tay ammucha ay inchat Apo Dios kan ha-un nan chunu ay mangepaneknek as nan kenatit-iwan nan Ammay ay Chamag. 17 Kun pay nan nauycha omapos at ekasabacha nan maepangkep kan Cristo ta epangatucha nan mismu ay achorcha. Achi ustu nan pangkepcha, tay ka-anancha ay kaskasinak palikiatun as nan kawad-ak as pagfiaruchan.
18 Pay-anyu ud-ay! As nan am-in ay pamuspusan, uray achi tit-iwa winnu tit-iwa nan pangkepcha at maekasaba koma nan maepangkep kan Cristo. Mu hiyasa, munlagsakak challu. O, ituruyku ay munlagsak, 19 tay ammok ay mawayawayaanaktu as nan nauy cha om-ommat kan ha-un babaen as nan kararagyu ya fiachang nan Espiriton Jesu Cristo.
Hi Cristo Koma Nan Maichayaw As Nan Fiyag Takú
(2 Co. 5:6-10)
20 Nan laraychok paat ya namnamaok at achiyaktu poros mafiainan as nan sangwanan Apo Dios. Ngem kun at nan laraychok at kanayon ay naturuchak as solet, kaskasin ad wani ta maichayaw hi Jesu Cristo babaen kan ha-un as nan matatakuwak winnu matuyak. 21 Tay mu para kan ha-un, nan matatakuwak asna's luta at ituruyku ay munserfi kan Cristo ta maichayaw hiya. Mu matuyak, kaskasin ammay, tay umuyak as nan kawad-ana. 22 Ngem mu kutukiak ay matataku, ongor pay nan mafiadngak. Tuan, achek ammu nan piliyok. 23 O, tit-iwa ay nalikiat ay munpili as nan nauycha chuwa. Laraychok ay uray ud-ay kunak matuy ta wachaak kan Cristo, tay hiyasa nan kaskasin ammay. 24 Ngem kaskasin kasaporan ay ituruyku ay mataku ta mafiadngak chakayu. 25 Maid chuwachuwak as na. Isunga ammok ay matakuwak pay laing ya kutukiak kan chakayu am-in ta kaskasin kayu napigsa ya naragsak as nan pammatiyu. 26 Laychok ay mataku pay ta as nan kasektu mangfisitaan kan chakayu, kaskasinyu ichaychayaw hi Cristo Jesus kiapú kan ha-un.
27 Ngem uray mu ngachanay ommat, masapor maiyunud nan panagfiyagyu as nan Ammay ay Chamag maepangkep kan Jesu Cristo. O, atunyu sa ta mu makaaliyak hesa winnu achi, machamagku koma ay achi kayu munchuwachuwa ay mun-us-usa as nan pammatiyu, ya mun-us-usa kayu us ay mangepaneknek as nan Ammay ay Chamag. 28 Achi kayu umug-ugyat as nan chiyuycha mangkontra kan chakayu. Hiyana nan mangepaila kan chicha ay maamischantu ay machusa, ya chakayuntu nan mangafiak ay maesarakan, tay hi Apo Dios nan mangepangafiak kan chakayu. 29 Tay inchat Apo Dios kan chakayu nan grasyana, fiakun yangkiay ta omafurot kayu kan Cristo, ngem ta mun-iliwas kayu us para kan hiya. 1 Ped. 2:21 30 Nan chayu iliwliwas at kaman as nan inliwliwasku ay inil-ilayu as nan kawad-ak kan chakayu. Inkiana ad wani, hiyasa challu nan chayu chungchungrun ay chak iliwliwas.

*1:5 Ara. 16:12

1:29 1 Ped. 2:21