Uru ngai etikirighi ghe lao sio ta
aHibru etoa
Inangari emuemua
Karika ita kilakila va see ghe pitila ia oia uru ngai etikirighi, me karika ita kilakila va see ila lo atoa laghe ghaaiela, me tee karika ita kilakila va poli saa me ghe pitiela. Oroi inangari etana eauliaa aleira ale manga aJiu etoa me niaiaavusuvusuena atoa, liuna avalua o me oroi ila lo atoa la aikaaiaa va lo atoa laghe ghaaiela aJiu ila.
Lo ateva ghe pitiela ghe auliaala vaalua Iesu me ouna ateva niaulia ngaitauaa elaulau pokane ateva niaulia ngaitauaa, Moses, me ensolo atoa. Ghe aauliaa kieira va la rau mene oghi vulu aaiesoaaira tale maamasinaane God. Tale airuuruu etoa sapta, ghe aaulia ngakorokorongana etaira va la tingina asarasarakana arongona ta mene katoa la tau lao nimmarikana, me ghe auliaala lo atoa uneira niaiesoaa namungaili, me tani aimuli tee Iesu me tani poso parasi tale niaiesoaa.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari: Airuuruu eteva inangarina God, Natuna ia 1:1-4
Natuna God elaulau ensolo atoa 1:5–2:18
Niaulia ngatootoonga tale uunguaa nitam aiesoaa 3:1–4:13
Natuna God namuu ia tale pristi ekapa atoa 4:14–7:28
Niaiaavusuvusuena kanna ia Iesu 8:1–10:18
Am mae akalakalangina ta God 10:19-25
Am tingina akorokorongana tale nimmarikana 10:26–12:29
Nilooloo sae, nimasimasi me airuuruu 13:1-25
1
Natuna ateva God, emuemuaa ensolo atoa
Emua arau, God ghe aaippooaa tee kateva kateva tale propete atoa tale oroi ase salana,* Katoa tau ngalomasaanga la annaa va malloeana isaa avalua toko va God ghe aaippooaa tale propete atoa tale oroi ase salana tale oroi nau. me ghe gheleilala va la ghauliaa inangarina ta tuvuita atoa. Jon 1:3.Me isaa oia tale airuuruu tale nau, God ghe aippooaa teeitala ta Natuna. Ta ngetana God ghe gheleila kosa ateva, me ia God ghe suiela va aue eghaa voto akapaaili. Jon 14:9; Kol 1:20; Hib 8:1.Eaapasunga naanamungaane ateva God, me ia nim nonginaaili Tamane. Me tale inangarina ateva sarasarakanaaili ia, esuusuei voto akapaaili tale kosa ateva tani toka. Nau ghe ruula uunguaa tani ghelei salana atikirighi tani ghelei eraarangisanaila tale kaluira ssavoto, ghe toka siola epona liu, tale pai muenna ativilau ta lo ateva sarakanaaili ia me iaaili epona, eaaimatoonga va matuutuliena ia. Plp 2:9.Me ia God ghe anamunamunganeiela ta ensolo atoa, nim nongina ararina ateae God ghe taue lao sio etana namungaili ia ta ensolo atoa.
Sams 2:7; Apos 13:33; 2 Sam 7:14; 1 Kro 17:13.Poli God karika ghe ue ta teva ta kapuna ensolo atoa va,
“Io natughi io,
ghaine nge tamami ieghila.”
Me tee, karika God ghe uela ta teva ensolo va,
“Aue tamana etaghi,
me ia aue natughu ia.”
Diut 32:43; Rom 8:29.Ta nau God ghe maeaa sio natuna mua ateva tale kosa ateva, ghe uela va,
“Ila akapa kapuna ensolo atoa God la tani kkaueinia.”
Sams 104:4.Me tani auliaa ensolo atoa, God ghe uela va,
“Egheelei kapuna ensolo atoa va ila kuukuu ila
me kapuna tau ngai nongonongo anna atoa la kura ramerame.”
Sams 45:6-7.Me tani auliaa Natuna ateva, ghe uela va,
“God, aitokatokam ateva aue etoka liu.
Uaaitoiaa kapum taumattu ngatoa tale nighulughuluena.
Uaailousiaa saa voto ghulughuluena, me usessa tee voto sesa,
liuna avalua o me God, kapum Goto ateva ghe suitoongainiola,
me ghe ghelei emasimasieiliiola, me masimasiaam elaulau mene katoa kapum.”
10  Sams 102:25-27.Ghe mene uela va,
“Vau palepale, io ughe gheleila kosa ateva tale aitiutiu,
me ughe gheleila epona liu ta nimam.
11 Aue la kapa, me io aue utoka.
Aue la poka nongina koloso aiaasae.
12 Aue ughoula nongina koloso aiaasae pokane,
la aaikolikoliaa tani ghaa velu pokane aiaasae me tani asae ouna,
me io karika aue uaikolikoliaa,
me maamauluaam, karika airuuruu etana.”
13  Sams 110:1.Me God karika ghe ue ta teva ta ensolo atoa va,
“Toka siola tale pai muenna ativilau,
lomosina ta aghatoka sio lo atoa la sessa teeio euu
me uatingina saoaa kkem etaira.”
14  Sams 34:7; 91:11.Me ensolo atoa saa ila? Ila spiriti ila la uungu ta God me esungisungila tani sausi lo atoa aue la ghaa niasaangi.

*1:1: Katoa tau ngalomasaanga la annaa va malloeana isaa avalua toko va God ghe aaippooaa tale propete atoa tale oroi ase salana tale oroi nau.

1:2: Jon 1:3.

1:3: Jon 14:9; Kol 1:20; Hib 8:1.

1:4: Plp 2:9.

1:5: Sams 2:7; Apos 13:33; 2 Sam 7:14; 1 Kro 17:13.

1:6: Diut 32:43; Rom 8:29.

1:7: Sams 104:4.

1:8: Sams 45:6-7.

1:10: Sams 102:25-27.

1:13: Sams 110:1.

1:14: Sams 34:7; 91:11.