Vuku eteva ta
Jona
Inangari emuemua
Vuku eteva ta Jona, ie ppae ta mene katoa tana vuku propete, poli eaauliaa kiukiuna Jona, karika eaauliaa niuungu tani apasunga. Tee karika Jona nongina mene katoa propete, poli ghe nongo vulula God. God ghe suula Jona tani laa ppooaa eNinive, kinatama masaliki eteae eAsiria, tau ngai ssateeira ila aIsraeli etoa. Jona karika ghe nongo usilaala tani laa ppooaa etaira, poli ghe kilakila va God aue enim kkaluaa kaluira ssavoto, me karika aue etturu kinatama masaliki eteae eNinive.
God ghe apasungaala etaita ta vuku eteva oia va ie nonga eaitoia kosa akapa ateva, karika aIsraeli nonga atoa. Ghe suula kinatama kuukuu eteva ghe lao sio tale anua ateva nau Jona ghe iloula, ghe suula kko ateva tani asaangi Jona, me ghe aloannala va tau ngai ssateeira aIsraeli etoa la nna ngaioghioghiaa tale kaluira ssavoto.
Tani kila amuemua
Jona ghe ilou eisuliaala ta Iaue 1
Jona ghe looloo saela ta Iaue 2
Jona ghe lao sio eNinive, me taumattu ngatoa laghe aiesoaala tale inangarina God 3
Jona ghe sessaiela poli Iaue ghe nna ngaioghioghiaala 4
1
Jona ghe ilou eisuliaala ta God
Inangarina Iaue ghe mae sio ta Jona natuna ia Amittai. Ghe uela va, “Kasula me ulao eNinive, kinatama masaliki taatara ateae. Ulaa ppooa ngaotu eeleiaaira karika masina, poli ataatara va ang ghe namungaili ila.”
Jona ghe anna tani ilou eisulia tee Iaue. Karika ghe lao sio eNinive, ta ghe lao ppae sio tale kateae ppae masaliki eTarsis. Ghe siola eJopa me ghe paela anua ateva ghe aloanna tani lao eTarsis. Ghe polila salana me ghe saesaela etana tani lao eTarsis, tani ilou eisulia tee Iaue.
Me Iaue ghe suula kinatama kuukuu ttasi eteva ghe lutu teeilala elamana, ttasi vaoo ateva namungaili ia. Anua ateva ghaisa ngarighi ghe tapolapolaka. Me tau ngai uungu etoa tale anua ateva laghe tiuaala tani matautu, me laghe kolokoloa nganamuu kapuira kuturu etoa. Me laghe tiuaala tani sau veluvelu sio ghinna atoa elamana tani ghelei oeakana anua ateva.
Me Jona ghe siola arau euu tale paa nganua ateva. Ghe laa sio aso me ghe asekanuela me ghe llusula. Kapteni eteva ghe siola etana me ghe uela etana va, “Vaalua me uaseasekanua? Totula me ukolokoloaa kuturum eteva. Koti ia aue ealousiusi teeita me aue esausita, me karika aue ita mate.” Me tau ngai uungu etoa tale anua ateva laghe uela va, “Ita piti arariita me ita kape nonga katengaata. Lo ateae arari ita kapea akasina, ia aue ita kila va, ia o taumattu ngateva mausina me ngita sessa.” Laghe ghelei evaluela o, me ararina ateae Jona ghe otuela.
Vara me laghe uela etana va, “Uauliaa kiemami mausi saa me voto sesa ange saetala? Saa uunguam? Me aliaa io, me eaa tanganuem? Me see ila kapum atoa?”
Me ghe uela etaira va, “Aghi aHibru ieghi. Akakkauaa Iaue, God epona liu ghe gheleila paamanu eteva me kosa ateva.”
10 Jona ghe uela ta tau ngai uungu etoa tale anua ateva va, “Aghe ilou eisuliaala ta Iaue.” Laghe nongola me laghe matautu saasakiaala. Me laghe uela ta Jona va, “Vaalua me ughe gheleila voto oia sesaaili?”
11 Laghe uela etana va, “Ami saa etam me aue lueiemami?” Poli ttasi eteva ange sesaaili.
12 Me ghe uela etaira va, “Am saueghila me am sau velueghi sio elamana me aue luei, ta mausighi me kinatama ttasi eteva euviuviem.”
13 Me karika, ta tau ngai uungu etoa tale anua ateva laghe oseose paraparasi tani sso elae, me karika laghe rooroo, poli ttasi eteva ang ghe naanamungaili. 14 Vara me laghe kolokolo saela ta Iaue. Laghe ue va, “O Iaue, urau mene tau veluemami va ami mate, ta poli ngami ghaaghaa velu maamaulueane ia oia taumattu ngateva. Me urau mene tau velu righi voto sesa eailutua tale maamaulueaaimami, poli ngami uviuvi emate taumattu ngateva karika righi eeleiaane sesa, poli io Iaue, ughelei voto tale aloaloannaam.” 15 Laghe saula Jona me laghe sau velue siola elamana, me ghe lueila. 16 Tau ngai uungu etoa tale anua ateva laghe matautangailila Iaue. La ghe gheleila aiaavusuvusuena, me laghe auliaala inangariira nialokoi ta Iaue.
17 Iaue ghe suula kinatama kko ateva ghe olomila Jona. Ghe laa sso toka kotolu llaa me voo ta kova kko ateva.