4
Sewa jaradia b̶ea sãwã cawad̶i
Djabarã, Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶ea panʌana abadara jũma ĩjãrãnadua, ãtebʌrʌ quĩrãcuita acʌd̶adua ãdjia wãrãda Ãcõrẽ Jaured̶eba wa dewarad̶eba bed̶ea panʌ cawaya. Mãwã od̶adua zocãrãba naʌ̃ ẽjũãne sewad̶eba ãdjia Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶ea panʌana abada bẽrã. Nãwãbʌrʌ bãrãba cawad̶ia caida Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶ea b̶ʌda: ab̶aʌba Jesucritora naʌ̃ djarad̶e wãrãda zesiad̶a aibʌrʌ, Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶ea b̶ʌa. Baribʌrʌ ab̶aʌba Jesucritora naʌ̃ djarad̶e zeẽ́ basiad̶a aibʌrʌ, Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶ea b̶ʌẽ́a. Crito ume dji quĩrũneba bed̶ea b̶ʌa.* Crito ume dji quĩrũ. Griego bed̶ead̶e “Anticrito” b̶ʌ́ b̶ʌa. Bãrãba ũrĩsid̶aa Crito ume dji quĩrũra zeida b̶ʌda. Wãrãda idjira ara nawena naʌ̃ ẽjũãne b̶ʌa.
Djabarã mʌ̃ warrarãca b̶ea, bãrãra Ãcõrẽnea. Bãrãba maʌ̃ sewaid̶a b̶eaa idu cũrũgabid̶aẽ́ basía bãrã sod̶e b̶ʌra naʌ̃ ẽjũãne b̶ea sod̶e b̶ʌ cãyãbara ʌb̶ʌara b̶ʌ bẽrã. Maʌ̃ sewaid̶a b̶eara naʌ̃ ẽjũã cadjiruad̶ebemaa. Maʌ̃ bẽrã ãdjirãba naʌ̃ ẽjũãnebema crĩchada jaradiabadaa idjab̶a ãdjia jaradia panʌra naʌ̃ ẽjũãne Ãcõrẽ adua b̶eaba ĩjãbadaa. Baribʌrʌ dadjirãra Ãcõrẽnea. Ãcõrẽ cawa b̶ʌba dadjia jaradia panʌra ĩjãbaria. Baribʌrʌ Ãcõrẽ adua b̶ʌba dadjia jaradia panʌra ĩjãcaa. Maʌ̃neba dadjirãba cawa panʌa caiba Ãcõrẽ Jaured̶eba wãrã bed̶eara jaradia b̶ʌda idjab̶a caiba dewara jaured̶eba sewara jaradia b̶ʌda.
Ãcõrẽba ẽberãrã quĩrĩã b̶ʌd̶ebema
Djabarã, dadjirãra dji quĩrĩã b̶ead̶ida panʌa, wãrã quĩrĩãra Ãcõrẽneba ze b̶ʌ bẽrã. Jũma dji quĩrĩã erob̶eara Ãcõrẽ warrarãa idjab̶a Ãcõrẽra cawa panʌa. Ãcõrẽra ne jũmane quĩrĩã bara b̶ʌ bẽrã quĩrĩã neẽ́ b̶ʌba Ãcõrẽra adua b̶ʌa. Ãcõrẽba dadjirãra quĩrĩã b̶ʌda unubisia idji Warra ab̶a b̶ʌda naʌ̃ ẽjũãnaa diabuesid̶e idjid̶eba ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã. 10 Wãrã quĩrĩãra nãwãbʌrʌ b̶ʌa: quĩrĩãneba Ãcõrẽba idji Warrara diabuesia beumãrẽã dadjirã cadjirua poya quĩrãdoai carea. Ãcõrẽba mãwã oẽ́ basía dadjirãba idjira quĩrĩã panana bẽrã, ãtebʌrʌ mãwã osia idjia dadjirãra quĩrĩãna bẽrã.
11 Djabarã, Ãcõrẽba dadjirãra mãwã quĩrĩãna bẽrã dadjirã sid̶a dji quĩrĩã b̶ead̶ida panʌa. 12 Ni ab̶aʌba Ãcõrẽra ununacaa. Baribʌrʌ dadjirãda dji quĩrĩã panʌbʌrʌ, Ãcõrẽra dadjirã ume b̶ʌa idjab̶a idji quĩrĩãneba dadjirãba wãrãda jũmarãda quĩrĩã panʌa. 13 Ãcõrẽba idji Jaureda dadjirãa diad̶a bẽrã cawa panʌa dadjirãra Ãcõrẽ ume panʌda idjab̶a idjira dadjirã ume b̶ʌda. 14 Daiba unusid̶aa idjab̶a jara panʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba idji Warrara wãrãda diabuesida naʌ̃ ẽjũãnebemarã ẽdrʌ edamãrẽã. 15 Bariduaba Jesura wãrãda Ãcõrẽ Warraad̶a aibʌrʌ, Ãcõrẽra idji ume b̶ʌa idjab̶a idjira Ãcõrẽ ume b̶ʌa.
16 Dadjirãba cawa panʌa idjab̶a ĩjã panʌa Ãcõrẽba dadjirãra quĩrĩã b̶ʌda. Ãcõrẽba ne jũmane quĩrĩã b̶ʌa. Wãrã quĩrĩã erob̶ʌra Ãcõrẽ ume b̶ʌa idjab̶a Ãcõrẽra idji ume b̶ʌa. 17 Mãwã dadjirãba Ãcõrẽra, jũma ẽberãrã sid̶a wãrãda quĩrĩã panʌa. Ãcõrẽba cawa oi ewarid̶e dadjirãra ne wayaa neẽ́ b̶ead̶ia, naʌ̃ ẽjũãne Jesucrito nĩbad̶a quĩrãca nĩbaped̶ad̶a bẽrã. 18 Dadjirãba Ãcõrẽda, jũma ẽberãrã sid̶a quĩrĩã panʌbʌrʌ, Ãcõrẽba cawa oid̶ebemada wayad̶aẽ́ panʌa, wãrã quĩrĩãba maʌ̃ wayad̶ira jõbibari bẽrã. Ãcõrẽba cawa oi waya b̶ʌba cawa b̶ʌa Ãcõrẽba idjira cawa oida. Idjia Ãcõrẽra, jũma ẽberãrã sid̶a wad̶ibid̶a wãrãda quĩrĩã b̶ʌẽ́a.
19 Dadjirãba Ãcõrẽra quĩrĩã panʌa idjia dadjirãra naãrã quĩrĩãna bẽrã. 20 Ab̶aʌba Ãcõrẽda quĩrĩã b̶ʌad̶a aibʌrʌ, maʌ̃ne idji djabada quĩrãma b̶aibʌrʌ, idjira sewaid̶a b̶ʌa. Idji djaba unu b̶ʌda quĩrĩãẽ́ b̶aibʌrʌ, ¿sãwã Ãcõrẽ unuẽ́ b̶ʌda quĩrĩã b̶ai? 21 Jesucritoba dadjirãa obi b̶ʌra naʌ̃gʌa: Ãcõrẽ quĩrĩã b̶ʌba idji djabara quĩrĩã b̶aida b̶ʌa.

*4:3 Crito ume dji quĩrũ. Griego bed̶ead̶e “Anticrito” b̶ʌ́ b̶ʌa.