1 SAMUEL
NABEMA CARTA SAMUEL
Naãrã carta 1 Samuel abadara, 2 Samuel abada sid̶a carta ab̶aʌd̶e b̶asia. Maʌ̃ cartara Samuel trʌ̃ b̶ʌsid̶aa Ãcõrẽneba bed̶eabari Samueld̶ebemada b̶ʌ́ b̶ʌ bẽrã. Baribʌrʌ carta bʌrama umé panʌne b̶ʌped̶ad̶a bẽrã tẽãbe trʌ̃da umé b̶ʌsid̶aa: 1 Samuel idjab̶a 2 Samuel. Naʌ̃gʌra nabema carta Samuel abadaa. Samuelera israelerã ẽdrʌ b̶ʌbari dji jĩrũarebema basía. Ãcõrẽba idjía Saulda, Davi sid̶a israelerã boroda b̶ʌbisia.
Ni ab̶aʌba adua b̶ʌa caiba naʌ̃ cartara b̶ʌsida baribʌrʌ dji b̶ʌd̶aba cawa b̶asia Israel druad̶ebemarãda Juda druad̶ebemarã ume awara wãsid̶ada. 1 Samuel 27:6d̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌa.
Dadji ẽberã bed̶ead̶e 1 Samuel cartad̶ebemada naʌ̃da b̶ʌ́ eropanʌa: Samuel toped̶ad̶ad̶ebemada (1:1neba ab̶a 2:10d̶aa), Samuel sacerdote Eli ume warid̶ad̶ebemada (2:11d̶eba ab̶a 4:1naa), Ãcõrẽ baurude pilisteorã jʌwad̶e b̶ad̶ad̶ebemada (4:2d̶eba ab̶a 7:1naa), Ãcõrẽba Saulora israelerã boroda b̶ʌbid̶ad̶ebemada (8:1neba ab̶a 12:25d̶aa), Ãcõrẽba Saul igarad̶ad̶ebemada (13:1-15; 15:1-35), Ãcõrẽba Davira dji dromada b̶ʌd̶ad̶ebemada (16:1neba ab̶a 17:58d̶aa), Saulora Davi ume dji quĩrũ bad̶ad̶ebemada (18:1neba ab̶a 19:24d̶aa, 21:1neba ab̶a 22:23d̶aa; 26:1neba ab̶a 28:2d̶aa), Saul beud̶ad̶ebemada (28:3-25; 31:1-13).
Ebud̶a b̶ʌa Saulora ed̶aara wãbʌrʌmisa Davira dji dromaara b̶ebʌrʌ basía. Mãwã Judad̶eba yõped̶ad̶arãra dji dromaara panesid̶aa Genesi 49:10d̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca.
1
Ãcõrẽba Anaa warra diad̶a
Ẽberãda b̶asia Elcana abadada. Elcanara Jerohaʌ̃ warra basía. Jerohaʌ̃ra Elihú warra basía. Elihúra Tohu warra basía. Tohura Zup warra basía. Zup ẽberãrãra Epraiʌ̃neba yõped̶ad̶arã basía. Maʌ̃ Elcanara Ramá purud̶e Epraiʌ̃ ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e b̶abadjia.* Ramá purura hebreo bed̶ead̶e Ramataiʌ̃ abadaa. Nuevo Testamentod̶e Arimatea abadaa. Elcanaba quimada umé erob̶asia. Ab̶a Ana abadjid̶aa. Dewarabemara Penina abadjid̶aa. Peninaba warrarãda erob̶asia baribʌrʌ Anara warra unuca basía.
Poaza Elcanara idji purud̶eba Silod̶aa wãbadjia jũma poya b̶ʌ Ãcõrẽa bia bed̶eai carea idjab̶a animarã babue diai carea. Maʌ̃ ewarid̶e Elida, idji warrarã Opnida idjab̶a Pinéda Ãcõrẽ sacerdoterã basía. Elcanaba Ãcõrẽa animarã draga babue diabʌrʌza nedjarada idji quima Peninaa, idji warrarãa bid̶a diabadjia. Baribʌrʌ idji quima Anaa nedjara dji biara b̶ʌda diabadjia. Ne djara dji biara b̶ʌda. Maʌ̃ra hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a. Ʌ̃cʌrʌmaarã jara b̶ʌa “aud̶u diabadjia.” Ãcõrẽba Anara warra unubicamĩna Elcanaba idjira bio quĩrĩã b̶asia. Ãcõrẽba Anara warra unubica bad̶a bẽrã Peninaba idjira baridua mĩã sẽbadjia sopua b̶amãrẽã.
Poaza Ãcõrẽ ded̶aa wãbʌdad̶e Peninaba Anara mĩã sẽbadjia. Maʌ̃ carea Anara jĩã b̶ʌba ne coca basía. Baribʌrʌ dji quima Elcanaba jarabadjia:
–Ana, ¿cãrẽ cãrẽã jĩã b̶ʌ? ¿Cãrẽã bʌra jãwã ne coẽ́ b̶abari? ¿Cãrẽã sopua b̶ʌ? ¿Bʌmaarã mʌ̃ quĩrĩãra biara b̶ʌẽ́ca die warrarã erob̶ai cãyãbara?–
Ewari ab̶a Silod̶e ne coped̶ad̶acarea Anara piradrʌped̶a Ãcõrẽ ded̶aa wãsia. Maʌ̃ne sacerdote Elida dji ed̶a wãbada caita chũmasia. 10 Mama Anara bio sopuaba jĩã b̶ʌda Ãcõrẽa bed̶ea b̶asia. 11 Idjia wãrãneba nãwã jarasia:
–Ne jũma poya b̶ʌ Ãcõrẽ, mʌ̃ sopua carea bʌa mʌ̃da quĩrã djuburiaibʌrʌ mʌ̃́a warrada diadua. Mãwã diasira mʌ̃a maʌ̃ warrara bʌ́a diaya idji zocai b̶ʌmisa bʌa quĩrĩã b̶ʌda o b̶amãrẽã. Maʌ̃ne idji bud̶ara tʌca baya.– Anaba jara b̶asia idji warrara nazareo baida ab̶a beubʌrʌd̶aa. Numero 6:1-5.
12-13 Anara dãrã Ãcõrẽa bed̶ea djuburiasia. Chupea bed̶ea b̶asia, jĩgua bed̶eaẽ́ b̶asia. Maʌ̃ne Eliba idji i doudowa b̶ʌda unu b̶asia. Baribʌrʌ idjia bed̶ea b̶ʌra ũrĩẽ́ bẽrã Eliba crĩchasia idjira beu chũmʌda. 14 Maʌ̃ bẽrã Eliba jarasia:
–¿Ab̶a sãʌ̃be bʌra jãwã beu chũmai? ¡Waa itua dorãdua!–
15 Anaba jarasia:
–Mʌ̃ra beu b̶ʌẽ́a. Uva b̶a aseada, ni dewara itua sid̶a doẽ́ b̶ʌa. Ãtebʌrʌ bio sopua b̶ʌ bẽrã sod̶eba Ãcõrẽa quĩrã djuburiada iwid̶i b̶asia. 16 Crĩcharãdua mʌ̃ra wẽrã cadjiruada. Bio sopua b̶ʌ bẽrã Ãcõrẽa mãwã iwid̶i b̶asia.–
17 Maʌ̃ne Eliba jarasia:
–Mãẽteara necai wãdua. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji israelerã Ãcõrẽba bʌa iwid̶id̶ara diaida.–
18 Anaba jarasia:
–Bia b̶ʌa.–§ Bia b̶ʌa. Hebreo bed̶ead̶e jara b̶ʌa: “Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bʌa mʌ̃ra bia unu b̶aida.”
Mãwãped̶a Anara jẽda idji ẽberãrã panʌmaa wãsia. Jũẽped̶a ne cosia. Waa sopuaẽ́ basía.
19 Nurẽma diaped̶ed̶a Ãcõrẽa bia bed̶ead̶aped̶a Ramánaa ãdji ded̶aa wãsid̶aa. Elcanara idji quima Ana ume cãĩsia. Maʌ̃ne Ãcõrẽba Anara carebasia. 20 Mãwã Anara b̶iogoa b̶esia. Idji warra toi ewari jũẽsid̶e umaquĩrã warrada tosia. Maʌ̃ne jarasia: “Mʌ̃a Ãcõrẽa idjida iwid̶isia.” Mãwã dji warrara trʌ̃ b̶ʌsia Samuel.
21 Mãwãnacarea Elcanaba poaza obari quĩrãca jũma idji ẽberãrã ume Silod̶aa wãsia Ãcõrẽa animarã babue diai carea idjab̶a Ãcõrẽa diayad̶a ad̶ara jũma diai carea. 22 Baribʌrʌ Anara wãẽ́ basía. Idji quimaa nãwã jarasia:
–Mʌ̃ra wãẽ́a ab̶a mʌ̃ warra ju amabʌrʌd̶aa. Ju amasira mʌ̃a idjira Ãcõrẽ quĩrãpita b̶ʌd̶e wãya. Maʌ̃be idjira mama b̶eya.–
23 Maʌ̃ carea dji quima Elcanaba jarasia:
–Bʌa o quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca odua. B̸edua ab̶a bʌ warra ju amabʌrʌd̶aa. Ãcõrẽba bʌra carebaya bʌa oi jarad̶ara omãrẽã.–
Maʌ̃ bẽrã Anara wãẽ́ basía ab̶a dji warra ju amabʌrʌd̶aa.
24 Warra ju amanacarea wad̶i caibe quirud̶e Anaba idjira Silod̶e Ãcõrẽ ded̶aa edesia. Maʌ̃ne paca zaque poa ũbea b̶ʌda, harinada veintidos libra, idjab̶a animarã e od̶ad̶e uva b̶ada tʌ edesia.* Paca zaqueda poa ũbea b̶ʌda. Hebreo bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Paca zaqueda ũbea.” Veintidos libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “efa.” 25 Paca zaque Ãcõrẽa babue diad̶aped̶a dji warra zaquera Elimaa edesia. 26 Maʌ̃ne Anaba Elia jarasia:
–Mʌ̃ boro, ¿bʌa quĩrãneba b̶ʌca wẽrã nama bʌ caita Ãcõrẽa bed̶ea b̶ad̶ara? Wãrãneba jaraya: mʌ̃ra maʌ̃ wẽrãa. 27 Mʌ̃a Ãcõrẽa warrada iwid̶i b̶asia. Maʌ̃be mʌ̃a iwid̶id̶a quĩrãca idjia naʌ̃ warrada mʌ̃́a diasia. 28 Maʌ̃ carea mʌ̃ warrada Ãcõrẽa diad̶e ze b̶ʌa. Idji zocai b̶ʌmisa Ãcõrẽ itea b̶aya.–
Maʌ̃ne Ãcõrẽa bia bed̶easia. Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a caiba Ãcõrẽa bia bed̶easida.

*1:1 Ramá purura hebreo bed̶ead̶e Ramataiʌ̃ abadaa. Nuevo Testamentod̶e Arimatea abadaa.

1:5 Ne djara dji biara b̶ʌda. Maʌ̃ra hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a. Ʌ̃cʌrʌmaarã jara b̶ʌa “aud̶u diabadjia.”

1:11 Anaba jara b̶asia idji warrara nazareo baida ab̶a beubʌrʌd̶aa. Numero 6:1-5.

§1:18 Bia b̶ʌa. Hebreo bed̶ead̶e jara b̶ʌa: “Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bʌa mʌ̃ra bia unu b̶aida.”

*1:24 Paca zaqueda poa ũbea b̶ʌda. Hebreo bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Paca zaqueda ũbea.” Veintidos libra. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “efa.”

1:28 Hebreo bed̶ead̶e ebud̶a b̶ʌẽ́a caiba Ãcõrẽa bia bed̶easida.