1 TESALONICA
NABEMA CARTA PAULOBA B̸ɅD̸A DJABARÃ TESALONICA PURUD̸EBEMA ITEA
Paulo naãrã Tesalonica purud̶aa wãnanebemada b̶ʌ́ b̶ʌa Hecho 17:1-10d̶e. Tesalonicad̶eba Beread̶aa wãsia. Mamaʌba Atena purud̶aa wãsia. Mama b̶ʌd̶e Timoteora jẽda Tesalonicad̶aa diabuesia. Maʌ̃ne Paulora Corintod̶aa wãsia. Tesalonicad̶eba Timoteora Silvano ume Paulomaa wãsid̶aa. Djabarã Tesalonicad̶ebemada nẽbʌrʌped̶ad̶a bẽrã Pauloba nabema carta djabarã Tesalonicad̶ebema itea b̶ʌsia. Poa 51ne Corintod̶eba diabuesia.
Maʌ̃ nabema cartad̶e Pauloba djabarã carea Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a asia (1:1-10). Maʌ̃are quĩrãnebabisia ãdjirã tãẽna bia nĩbad̶ad̶ebemada (2:1-16). Maʌ̃are b̶ʌsia ãdjirãda crĩcha b̶ʌ bẽrã acʌd̶e wã quĩrĩã b̶ʌda (2:17d̶eba ab̶a 3:5d̶aa). Maʌ̃are b̶ʌsia Timoteoba ãdjirã bia jarad̶ad̶ebemada (3:6-13). Maʌ̃are b̶ʌsia sãwã djabarãra nĩbad̶ida panʌda (4:1-12). Maʌ̃are b̶ʌsia Crito zeid̶ebemada (4:13d̶eba ab̶a 5:11d̶aa). Pauloba djabarã itea jĩrũare b̶ʌd̶ada 5:12-28d̶e b̶ʌa.
1
Naʌ̃ cartad̶e Pauloba naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pauloa. Naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa djabarã Tesalonica purud̶ebemarã itea. Bãrãra dadjirã Zeza Ãcõrẽnea, dadjirã Boro Jesucritod̶ea. Djaba Silvanoda, Timoteo sid̶a mʌ̃ ume panʌa. Daiba quĩrĩã panʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida, necai b̶ai sid̶a bãrãa dia pananida.
Djabarãba bia oped̶ad̶a
Daiba ewariza Ãcõrẽa iwid̶ibʌdad̶e bãrã carea bia b̶ʌad̶a abadaa. Daiba dadjirã Zeza Ãcõrẽ quĩrãpita ewariza quĩrãneba panʌa bãrãba Ãcõrẽ ĩjã panʌneba biada o panʌda, quĩrĩãneba dji careba panʌda, idjab̶a bia mĩga panʌmĩna dadjirã Boro Jesucritoba nebia diamãrẽã jʌ̃ã panʌra quenatʌd̶aẽ́ panʌda.
Djabarã, Ãcõrẽba bãrãra bio quĩrĩã b̶ʌa. Daiba cawa panʌa idjia bãrãra edasida. Daiba bed̶ea bia Critod̶ebema bãrãa jaradiasid̶ad̶e ara jãwã bed̶ead̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ maʌ̃ bed̶eara wãrã arada cawa panʌ bẽrã Ãcõrẽ Jaure ʌb̶ʌad̶eba bed̶easid̶aa. Bãrãba cawa panʌa daira sãwã bãrã tãẽna nĩbasid̶ada bia pananamãrẽã. Ara maʌ̃ quĩrãca bãrãba ẽpẽsid̶aa. Dadjirã Boro nĩbad̶a quĩrãca ẽpẽsid̶aa. Bãrãra bio bia mĩga panʌmĩna Ãcõrẽ Jaureba b̶ʌsrid̶a dia b̶ʌd̶eba bed̶ea Critod̶ebemara ĩjãsid̶aa.* Hecho 17:1-10. Mãwã jũma Crito ĩjã b̶ea Macedonia druad̶ebemaba, Acaya druad̶ebema bid̶a bãrãneba unusid̶aa sãwã nĩbad̶ida panʌda. Ãdjirã awa bãrãneba dadjirã Boro bed̶eara ũrĩnaẽ́ basía, ãtebʌrʌ druazabemaba cawasid̶aa bãrãba Ãcõrẽra ĩjã panʌda. Maʌ̃ bẽrã ¿daiba bãrãnebemada cãrẽda jarad̶i? Ãdjirãbʌrʌ jara panʌa sãwã bãrãba daira bia edasid̶ada, idjab̶a jʌwaba od̶a ãcõrẽ b̶eara igarasid̶ada Ãcõrẽ wãrãda zocai b̶ʌ ĩjãni carea. 10 Ãdjirãba jara panʌa sãwã bãrãba Ãcõrẽ Warra Jesu bajãneba zeida jʌ̃ã panʌda. Ara maʌ̃ Jesuda Ãcõrẽba ʌ̃rẽbabisia. Idjia dadjirãra Ãcõrẽba cawa od̶e zeid̶ebemada ẽdrʌ edasia.

*1:6 Hecho 17:1-10.