1 TIMOTEO
NABEMA CARTA PAULOBA TIMOTEO ITEA B̸ɅD̸A
Pauloba naʌ̃ cartara Timoteo itea b̶ʌsia. Timoteora Listra purud̶ebema basía. Paulora naãrã maʌ̃ purud̶aa wãnanebemada b̶ʌ́ b̶ʌa Hecho 14:6-23d̶e. Pauloba Timoteoda idji ume jaradiad̶e wãmãrẽã edad̶ad̶ebemada b̶ʌ́ b̶ʌa Hecho 16:1-3d̶e. Ãdjia bed̶ea bia Jesucritod̶ebemada zocãrã puru b̶ead̶e ãbaa jaradiasid̶aa.
Paulora Roma purud̶e preso b̶ad̶ada poa 62d̶e ẽdrʌsica b̶ʌa. Maʌ̃be jẽda Epeso purud̶aa wãsia. Timoteoda mama amesia djabarã nẽbʌrad̶e b̶eada carebamãrẽã. Maʌ̃be Macedonia druad̶aa wãsia. Naʌ̃ nabema cartara mamaʌba diabuesia Timoteoa crĩcha biada diai carea.
Epesod̶e ʌ̃cʌrʌba drõãenabema crĩchada jaradia panasid̶aa. Baribʌrʌ Pauloba b̶ʌsia ab̶abe bed̶ea bia Critod̶ebema ĩjã panʌneba dadjirãra cadjiruad̶ebemada ẽdrʌd̶ida (1:1-20). Maʌ̃are b̶ʌsia sãwã djabarãba Ãcõrẽa iwid̶id̶ida panʌda (2:1-8), djabawẽrãra sãwã b̶ead̶ida panʌda (2:9-15), idjab̶a djabarã bororãda sãwã b̶ead̶ida panʌda (3:1-16). Capítulo 4d̶e Pauloba b̶ʌsia sewa jaradia b̶ead̶ebemada idjab̶a sãwã Jesucrito nezocara nĩbaida b̶ʌd̶ebemada. Maʌ̃are b̶ʌsia djabarã boroba sãwã djabarãra wagaida b̶ʌda (5:1neba ab̶a 6:2d̶aa). Jĩrũare b̶ʌsia Crito ĩjã b̶ʌba sewada igaraped̶a wãrã bed̶eada ĩjãida b̶ʌda. Maʌ̃ awara b̶ʌsia paratada awua b̶aiẽ́ b̶ʌda ãtebʌrʌ ne biada o b̶aida b̶ʌa bajãne ne biada erob̶ai carea (6:3-21).
1
Pauloba naʌ̃ cartad̶e naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pauloa, Jesucritoba diabued̶aa. Ãcõrẽ dadji Ẽdrʌ Edabariba dadji Boro Jesucrito ume mʌ̃ra mãwã b̶ʌsid̶aa. Ara maʌ̃ Jesucritod̶eba dadjira wãrãda bia b̶ead̶ida cawa panʌa. Timoteo, mʌ̃a naʌ̃ cartara bʌ itea b̶ʌbʌrʌa. Mʌ̃neba Critora ĩjãna bẽrã bʌra wãrãda mʌ̃ warraca b̶ʌa. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji Zeza Ãcõrẽba dadji Boro Jesucrito bid̶a quĩrã djuburia pananida, ãdji biad̶eba careba pananida, idjab̶a necai b̶ai sid̶a dia pananida.
Ãĩ jaradia b̶eaa idu jaradiabirãdua
Macedonia druad̶aa wãi naẽna mʌ̃a bʌ́a bed̶ea djuburiasia Epesod̶e b̶emãrẽã. Mãwã osia bʌa quĩrã awara jaradia b̶eaa waa idu jaradiabirãmãrẽã. Ãdjirãa jaradua drõã naẽnabema nẽbʌrʌbadara, dadji drõã naẽnabemarã trʌ̃ zocãrã jaradiabada sid̶a waa jaradiarãnamãrẽã. Maʌ̃ba ab̶abe caicaya duanebibaria. Dadjirãra carebacaa Ãcõrẽba obi b̶ʌda od̶amãrẽã. Ab̶abe idji bed̶ea ĩjã panʌneba poya od̶ia. Mʌ̃a mãwã jara b̶ʌa djabarãba crĩcha biad̶eba, sobiad̶eba, wãrãda Ãcõrẽ ĩjã panʌneba dji quĩrĩã duananamãrẽã. Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌra maʌ̃nebemada ãĩ wãsid̶aa. Maʌ̃be baridua bed̶ea dadji carebacada ẽpẽsid̶aa. Ãdjirãra Ãcõrẽba Moisea diad̶a ley jaradiabadada b̶a quĩrĩã panʌa, baribʌrʌ bio cawa panʌ quĩrãca jaradiabadamĩna adua panʌa cãrẽda jaradia panʌda.
Dadjirãba cawa panʌa maʌ̃ leyra biada. Baribʌrʌ arid̶e jaradiad̶ida panʌa. Maʌ̃ bẽrã cawad̶ida panʌa Ãcõrẽba maʌ̃ leyra diaẽ́ basida dji jipa o b̶ea carea, ãtebʌrʌ diasia dji ĩjã od̶aca carea, cʌwʌrʌ zarea b̶ea carea, Ãcõrẽ neẽ́ b̶ea carea, cadjirua o b̶ea carea, Ãcõrẽ wayad̶aca carea, Ãcõrẽ igarabada carea, ãdji djibarirã beabada carea, mĩã beabada carea, 10 daunemabada carea, ara ãdji ab̶aricarã ume mĩã perada obada carea, djãrã nẽdobuebada carea, sewaid̶a b̶ea carea, sewad̶eba djãrã biẽ́ jarabada carea, idjab̶a wãrã bed̶eaba jara b̶ʌra od̶aca carea. 11 Bed̶ea bia quiru Ãcõrẽnebemaba maʌ̃ wãrã bed̶eara cawabi b̶ʌa. Dadji Ãcõrẽ bia quiruba maʌ̃ra mʌ̃́a diasia jaradia b̶amãrẽã.
Ãcõrẽba Paulo quĩrã djuburiad̶a
12 Dadjirã Boro Jesucritoba mʌ̃́a ʌb̶ʌada diasia idji bed̶ea jaradia b̶amãrẽã. Idjia cawasia mʌ̃a ne jũmada jipa oida. Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ra b̶ʌsia idjia quĩrĩã b̶ʌda o b̶amãrẽã. Maʌ̃ carea mʌ̃a idjía bia b̶ʌad̶a aya. 13 Naẽna mʌ̃a idjid̶ebemada biẽ́ bed̶eabadjia idjab̶a idjid̶erãda biẽ́ oi carea ẽpẽbadjia. Djãrãa biẽ́ bed̶eabadjia. Baribʌrʌ idjia mʌ̃ra quĩrã djuburiasia. Idjida wad̶i ĩjãẽ́ b̶ad̶a bẽrã adua b̶ʌd̶eba mãwã biẽ́ obadjia. 14 Dadjirã Boro Jesucritoba idji biad̶eba mʌ̃ra bio carebasia idjida ĩjãmãrẽã idjab̶a idji quĩrĩãda erob̶amãrẽã.
15 Naʌ̃ bed̶eara wãrã ara bẽrã jũmarãba ĩjãnida panʌa: Jesucritora naʌ̃ ẽjũãnaa zesia cadjirua obadarã ẽdrʌ edai carea. Cadjirua obadarãnebemada mʌ̃drʌ dji cadjiruaara b̶asia. 16 Baribʌrʌ Ãcõrẽba mʌ̃ra quĩrã djuburiasia. Mãwã Jesucritoba mʌ̃, dji cadjiruaara b̶ad̶ad̶eba unubisia idjia jũma bia droa b̶ʌda. Mʌ̃neba dji wad̶i ĩjãẽ́ b̶eaa cawabisia sãwã ẽberã cadjiruara quĩrã djuburiabarida zocai b̶ai jõcada erob̶ead̶amãrẽã. 17 Ãcõrẽda ewariza jũmarã Boroa. Idjira beucaa. Dadjirãba ununacaa. Ab̶abe idjidrʌ b̶ʌa.* Ab̶abe idjidrʌ b̶ʌa. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ab̶abe idjidrʌ ne cawa b̶ʌ Ãcõrẽa.” Idjíabʌrʌ dadjirãba ewariza bia bed̶ead̶ida panʌa idjab̶a wayad̶ida panʌa. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida.
18-19 Mʌ̃ warra Timoteo, bʌa oida b̶ʌra mʌ̃a jara b̶ʌbʌrʌa. Ãcõrẽneba bʌd̶ebema jaraped̶ad̶ara quĩrãnebadua. Mãwã Crito ĩjã b̶ʌd̶eba, crĩcha biad̶eba bʌa wãrã bed̶eara waga erob̶aya bia djõ b̶ʌ quĩrãca. Ʌ̃cʌrʌba crĩcha bia erob̶ead̶ada igarad̶aped̶a ãdjia Crito ĩjã panʌra idu b̶ʌsid̶aa. 20 Maʌ̃gʌ ẽberãrãnebemarã ab̶a Himeneo basía. Ab̶ara Alejandro basía. Ãdjira mʌ̃a diauru jʌwad̶e b̶ʌsia cawad̶amãrẽã Ãcõrẽnebemada waa biẽ́ bed̶ead̶iẽ́ panʌda.

*1:17 Ab̶abe idjidrʌ b̶ʌa. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ab̶abe idjidrʌ ne cawa b̶ʌ Ãcõrẽa.”