2 CORINTO
UMÉBEMA CARTA PAULOBA B̸ɅD̸A DJABARÃ CORINTO PURUD̸EBEMA ITEA
Nabema carta djabarã Corintod̶ebema itea b̶ʌd̶acarea Pauloba naʌ̃ cartada b̶ʌsia. Dewara carta b̶ea cãyãbara naʌ̃ cartad̶e ara idjid̶ebemada ebud̶aara b̶ʌsia.
Djabarã Corintod̶ebemaba carta Pauloba naãrã b̶ʌd̶ada acʌd̶aped̶a ĩjãsid̶aca b̶ʌa. Maʌ̃ carea ab̶aʌba cadjirua o b̶ad̶ada Pauloba quĩrãdoasia (2:5-11). Idjab̶a Paulora sobiasia ãdjia cadjirua o pananada igaraped̶ad̶a bẽrã (7:2-16). Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌ ed̶a zed̶aped̶a jara panesid̶aa Paulora wãrãda Jesucritoba diabued̶aẽ́da. Ãdjia jarabadjid̶aa Pauloba mamaa wãyaana aped̶a wãẽ́ b̶ʌ bẽrã sewaid̶a b̶ʌda (1:15d̶eba ab̶a 2:4d̶aa). Idjab̶a jarabadjid̶aa ãdjia parata djabarã Jerusaleʌ̃nebema itea jʌrʌ pebʌdara Pauloba ara idji itea edabarida. Maʌ̃ awara jarabadjid̶aa ãdjida Jesucritoba diabued̶arã dji dromarãda (11:4). Djabarãba maʌ̃ ẽberãrã bed̶eada ĩjãped̶ad̶a bẽrã Pauloba cawa crĩchaẽ́ b̶esia (11:1-15).
Capítulo 1neba ab̶a 7d̶aa Pauloba b̶ʌsia Jesucritoba idjira wãrãda diabued̶ad̶ebemada. Capítulo 10d̶eba ab̶a 13d̶aa ab̶arida b̶ʌ́ b̶ʌa. Maʌ̃ awara jara b̶ʌa ãdjirã acʌd̶e wãbʌrʌd̶e wad̶i cadjirua o b̶eara quĩrã djuburiaẽ́da. Capítulo 8d̶eba ab̶a 9d̶aa b̶ʌ́ b̶ʌa sãwã parata djabarã Jerusaleʌ̃nebema itea jʌrʌ ped̶ida panʌda.
Naʌ̃ cartad̶e dji crĩcha dromada 5:20d̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Daira Critoba diabued̶arãa. Daid̶eba Ãcõrẽba bãrãa bed̶ea djuburia b̶ʌa idji ume ibiad̶amãrẽã. Daiba Crito trʌ̃neba bãrãa bed̶ea djuburiabʌdaa: Ãcõrẽ ume ibiad̶adua.”
1
Naʌ̃ cartad̶e Pauloba naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pauloa. Ãcõrẽba quĩrĩãna bẽrã mʌ̃ra Jesucritoba diabued̶aa. Dadjirã djaba Timoteora mʌ̃ ume b̶ʌa. Naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa Ãcõrẽ ẽberãrã Corinto purud̶ebema itea, jũma idji ẽberãrã Acaya druad̶e b̶ea itea bid̶a. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida idjab̶a necai b̶aira bãrãa dia pananida.
Paulo mĩgad̶a
Dadjirã Boro Jesucrito Zeza Ãcõrẽa bia bed̶ead̶ida panʌa. Idjira dadjirã quĩrã djuburiabari Zezaa, dadjirã sobiabibari Ãcõrẽa. Ne jũmane bia mĩga panʌne idjia daira sobiabibaria dewara bia mĩga b̶eada sobiabid̶amãrẽã idjia dai sobiabid̶a quĩrãca.* Isaía 40:1. Wãrãda Crito carea daira bio bia mĩgabadamĩna idjid̶eba ne jũmane sobiabadaa. Baribʌrʌ daira mãwã bia mĩga panʌa bãrã sobiad̶amãrẽã idjab̶a cadjiruad̶ebemada ẽdrʌd̶amãrẽã. Ãcõrẽba dai sobiabibʌrʌd̶e bãrã sid̶a daid̶eba sobiabadaa. Mãwã bãrãra dai quĩrãca bia mĩgabʌdad̶e poya droad̶ia. Daiba cawa panʌa bãrãba Ãcõrẽra wãrãda bio ĩjã panʌda. Cawa panʌa bãrãra dai quĩrãca bia mĩgabadamĩna Ãcõrẽba bãrãra dai quĩrãca sobiabibarida.
Djabarã, daiba quĩrĩã panʌa bãrãba cawad̶ida daira Asia druad̶e wãrãda bia mĩga panasid̶ada. Jãcua mĩga panana bẽrã waa poya droad̶aẽ́da crĩchasid̶aa. Ab̶ed̶a poya zocai ẽdrʌd̶aẽ́da crĩchasid̶aa. Wãrãda daira bead̶ida crĩchasid̶aa. Baribʌrʌ jũma mãwãsia ara dadub̶a poya ẽdrʌd̶ida crĩcharãnamãrẽã ãtebʌrʌ beuped̶ad̶a ʌ̃rẽbabibari Ãcõrẽba ẽdrʌ b̶ʌida ĩjãnamãrẽã. 10 Idjia dai bead̶id̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌsia idjab̶a wayacusa bead̶ida crĩchasid̶ara ẽdrʌ b̶ʌya. Daiba wãrãda ĩjã panʌa idjia dai bead̶id̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌ b̶aida. 11 Bãrã bid̶a dai carea Ãcõrẽ iwid̶i panʌneba careba panʌa. Zocãrãba mãwã iwid̶i panʌ bẽrã zocãrãba Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶ia idji biad̶eba dai careba b̶ʌ carea.
Paulo Corintod̶aa wãi bad̶a
12 Naʌ̃ carea b̶ʌsrid̶a panʌa: daiba cawa panʌa so jipa panʌneba, crĩcha biad̶eba naʌ̃ ẽjũãnebemarã tãẽna, bãrã tãẽna bid̶a bia nĩnada. Maʌ̃ so jipa b̶aira, crĩcha bia sid̶a Ãcõrẽbʌrʌ diabaria. Daira naʌ̃ ẽjũãnebema necawaad̶eba mãwã nĩnaẽ́a, ãtebʌrʌ Ãcõrẽba idji biad̶eba careba b̶ʌ bẽrã mãwã nĩnaa. 13-14 Daiba cartad̶e b̶ʌd̶acaa bãrãba poya cawad̶aẽ́da. Mʌ̃a crĩcha b̶ʌa bãrãba maãrĩ cawaped̶ad̶ara biara cawa wãnida. Mãwã bãrãra dai carea b̶ʌsrid̶ad̶ia idjab̶a dadjirã Boro Jesu zebʌrʌd̶e daira bãrã carea b̶ʌsrid̶ad̶ia.
15 Bãrãra mʌ̃ carea wãrãda b̶ʌsrid̶ad̶ida crĩcha b̶ʌ bẽrã, naãrã mʌ̃a crĩcha b̶asia b̶arima umé bãrã acʌd̶e wãida biara carebai carea. Carebai carea. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “B̸ʌsrid̶abi carea.” 16 Mʌ̃a crĩcha b̶asia Macedonia druad̶aa wãbʌrʌd̶e naãrã bãrãda acʌd̶e wãida. Maʌ̃be Macedonianaa wãped̶a jẽda bãrã acʌd̶e wãida crĩcha b̶asia. Mãwã Judea druad̶aa wãbʌrʌd̶e bãrãba mʌ̃ra poya carebad̶ida crĩcha b̶asia. 17 Baribʌrʌ mʌ̃a crĩcha b̶ad̶a quĩrãca od̶aẽ́ bẽrã ¿bãrãmaarã mʌ̃a wariwaria jarasica? ¿Bãrãmaarã mʌ̃a oyad̶a ad̶ara waya oẽ́ana abarica mʌ̃djia o quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca oi carea? 18 Ãcõrẽra bed̶ea ab̶a b̶ʌa. Idjia cawa b̶ʌa daiba jaraped̶ad̶ara wãrã basida. Daiba bãrãmaa wãniana ad̶aped̶a ara maʌ̃ne wãnaẽ́ana ad̶aẽ́ basía. 19 Silvanoba, Timoteoba, mʌ̃a bid̶a bãrãa Ãcõrẽ Warra Jesucritod̶ebemada jaradia panasid̶aa. Jesucritoba oyad̶a ad̶ara waya oẽ́ana acaa. Idjia oyad̶a ad̶ara jũma obaria. (Ara maʌ̃ quĩrãca daira panʌa.) 20 Wãrãda Ãcõrẽba oi jarad̶ara jũma Critod̶eba obaria. Maʌ̃ carea dadjia Ãcõrẽa iwid̶ibʌdad̶e Critod̶eba wãrãana abadaa. Wãrãana abadaa. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Amén.” Amén bed̶eaba ed̶aud̶e jara b̶ʌa “wãrã” idjab̶a ed̶aud̶e jara b̶ʌa “bia b̶ʌa mãwã b̶aida.” Mãwã idjida bia jara panʌa. 21 Ãcõrẽbʌrʌ daira, bãrã sid̶a Crito ume bio waga erob̶ʌa. Idjia dadjirãra edasia. 22 Idji Jaureda dadjirãza diasia sẽyãda b̶amãrẽã. Mãwã cawabi b̶ʌa dadjirãra idjid̶eda. Idjab̶a dadjirã sod̶e b̶ʌsia cawad̶amãrẽã jũma idjia diai jarad̶ara wãrãda edad̶ida.
23 Mʌ̃a Ãcõrẽ quĩrãpita jaraya: Corintod̶aa wad̶i wãẽ́ b̶ʌa bãrã quẽã b̶ʌd̶eba sopuabi amaaba. 24 Bãrãba Critora bio ĩjã panʌ bẽrã daiba jara panʌra õgo obid̶aẽ́a. Ab̶abe bãrãra careba quĩrĩã panʌa b̶ʌsrid̶a pananamãrẽã.

*1:4 Isaía 40:1.

1:15 Carebai carea. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “B̸ʌsrid̶abi carea.”

1:20 Wãrãana abadaa. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Amén.” Amén bed̶eaba ed̶aud̶e jara b̶ʌa “wãrã” idjab̶a ed̶aud̶e jara b̶ʌa “bia b̶ʌa mãwã b̶aida.”