6
Eliseoba zagara dojãneba ʌ̃taa ũmane zebid̶a
Ewari ab̶a Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba Eliseoa nãwã jarasid̶aa:
–Dadjirã panʌ dera jũmawãyã caibe quirua. ¿Dairãra Jordaʌ̃ dod̶aa wãnida panʌca? Mama daiza bacuruda tutad̶aped̶a de waib̶ʌada od̶ia ãbaa panani carea.–
Eliseoba panusia:
–Bia b̶ʌa. Wãnadua.–
Maʌ̃ne ab̶aʌba Eliseoa jarasia:
–¿Dai, bʌ nezocarã ume wãẽ́ca? Dai djuburia wãna.–
Eliseoba panusia:
–Bia b̶ʌa. Mʌ̃ sid̶a wãya.–
Ara maʌ̃da ãdjirãra Jordaʌ̃ dod̶aa wãnaped̶a bacuruda tuta panasid̶aa. Mãwã panʌne zagarada ab̶a daid̶u b̶aed̶e wãsia. Dji zagara erob̶ad̶aba Eliseoa jĩgua jarasia:
–¡Mʌ̃ boro, jãʌ̃ zagarara djãrãne basía!–
Ãcõrẽneba bed̶eabari Eliseoba nãwã iwid̶isia:
–¿Sãma daid̶u b̶aed̶e wãsi?–
Dji zagara erob̶ad̶aba acʌbisia sãma b̶aed̶e wãsida. Eliseoba bacuru zaqueda b̶ʌá edaped̶a araa b̶atabuesia. Ara maʌ̃da zagarara dojãneba ʌ̃taa ũmane zesia. Maʌ̃ne Eliseoba jarasia:
–Jidadua.–
Ara maʌ̃da dji zagara erob̶ad̶aba jidasia.