25
Maʌ̃ carea nueve poa Sedequía Judad̶ebema boroda b̶ed̶acarea diebema jed̶ecod̶e ewari died̶e Babilonianebema boro Nabucodonosóra idji sordaorã bara Jerusaleʌ̃nebemarã ume djõne wãsid̶aa. Maʌ̃ne poa umé Jerusaleʌ̃ra aud̶u jũrã eropanasid̶aa. Puru dajadaare acʌbadada ʌ̃tʌ drasoa ocuasid̶aa.* Acʌbadada ʌ̃tʌ drasoa ocuasid̶aa. Ebud̶a b̶ʌẽ́a cãrẽda osid̶ada. Once poa Sedequía Juda druad̶ebema boroda b̶ed̶acarea babiloniarãba wad̶ibid̶a Jerusaleʌ̃ purura aud̶u jũrã eropanasid̶aa. Ara maʌ̃ poad̶e quĩmãrẽbema jed̶ecod̶e ewari nueved̶e Jerusaleʌ̃ purud̶e cod̶ira ni cãrẽ sid̶a neẽ́ basía. Maʌ̃ba jũmarãda jarra duanasid̶aa.
Mãwã panʌne puru aud̶u jũrã ca b̶ʌra uyapetasid̶aa. Babiloniarãba purura aud̶u jũrã eropanʌmĩna Juda druad̶ebema boro Sedequíara, idji sordaorã sid̶a diamasi mĩrũ wãsid̶aa. Dji boro néu caita b̶ʌ ed̶a wãbadaare ẽdrʌsid̶aa. Mama puru aud̶u jũrã ca b̶ʌra umé panasid̶aa. Maʌ̃ne Arabád̶aa wãbada od̶e pira wãbʌrʌsid̶aa. Maʌ̃ cawasid̶ad̶e Babilonianebema sordaorãda Sedequía caid̶u wãsid̶aa. Idjira Jerico puru caita b̶ʌ jewed̶ad̶e jidad̶e wãsid̶aa. Maʌ̃ne Sedequía sordaorãba idjira amenaped̶a memenesid̶aa. Babiloniarãba Sedequíara jidad̶aped̶a Ribla purud̶aa edesid̶aa. Mama Babilonianebema boroba idjira cawa osia. Sedequíaba acʌ b̶ʌd̶e Nabucodonosóba idji warrarãda quenabisia. Jũma quenanaped̶a Sedequía daura umena nuẽtabisia. Maʌ̃be bronce od̶a carenaba jʌ̃naped̶a Babilonia druad̶aa jida edesid̶aa.
Nabucodonosó 19 poa Babilonianebema boroda b̶ed̶acarea jed̶eco juesumane ewari sieted̶e idji sordaorã boro Nabuzaradaʌ̃da Jerusaleʌ̃ purud̶aa wãsia. Maʌ̃ne Ãcõrẽ de dromada, Juda druad̶ebema boro de dromada, idjab̶a de Jerusaleʌ̃ne b̶ea sid̶a jũma bácuasia. Dji droma b̶eaba eropanana deda ab̶ed̶a jũma bácuasia. 10 Maʌ̃be idjia Babilonianebema sordaorãa Jerusaleʌ̃ puru aud̶u jũrã ca b̶ʌra jũma ãrĩbisia. 11 Maʌ̃be Nabuzaradaʌ̃ba ẽberãrã Jerusaleʌ̃ne wad̶i panʌda, Nabucodonosóare panʌana aped̶ad̶arãda, dewara ẽberãrã sid̶a Babilonia druad̶aa jũma jida edesia. 12 Ab̶abe dji ne neẽ́ qued̶eadrʌ amesia ẽjũã o b̶ead̶amãrẽã idjab̶a uva ẽjũãda wagad̶amãrẽã.

*25:1 Acʌbadada ʌ̃tʌ drasoa ocuasid̶aa. Ebud̶a b̶ʌẽ́a cãrẽda osid̶ada.