2 PEDRO
UMÉBEMA CARTA PEDROBA B̸ɅD̸A
Pedroba naʌ̃ carta sid̶a b̶ʌsia. Maʌ̃ bẽrã Umébema Pedro abadaa. Poa 66are b̶ʌsica b̶ʌa. B̸ʌd̶acarea dãrãẽ́ne romanorãba idjira crud̶e cachi beasid̶aa.
Pedroba naʌ̃ cartara biara b̶ʌsia Crito ĩjã b̶eaba sewa jaradiabadarã carea quĩrãcuitad̶amãrẽã. Capítulo 2d̶e maʌ̃nebemada b̶ʌ́ b̶ʌa. Capítulo 1ne b̶ʌ́ b̶ʌa dadjia wãrã bed̶eada cawa panʌ bẽrã maʌ̃drʌ ĩjãnida panʌda. Capítulo 3d̶e b̶ʌ́ b̶ʌa dadjia Crito zeira jʌ̃ãnida panʌda.
Dji crĩcha dromada 3:14-15d̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Djabarã, bãrãba jũma maʌ̃ra jʌ̃ã panʌ bẽrã ne jũmane quĩrãipa nĩbad̶adua Ãcõrẽba bãrã biya, cadjirua neẽ́, idji ume necai panʌda unumãrẽã. Quĩrãnebad̶adua dadjirã Boroba ẽberãrã ẽdrʌ edai carea jũma droa b̶ʌda.”
1
Pedroba naʌ̃ cartad̶e naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Simoʌ̃ Pedroa, Jesucrito nezocaa idjab̶a idjia diabued̶aa. Mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa dai quĩrãca Jesucrito ĩjã b̶earã itea. Dadjirãba ĩjã panʌra bio biya quirua. Jesucritora dadjirã Ãcõrẽa idjab̶a Ẽdrʌ Edabaria. Idjira jipa b̶ʌ bẽrã dadjirãra carebasia ĩjãnamãrẽã. Bãrãba Ãcõrẽra, dadjirã Boro Jesu sid̶a cawa panʌ bẽrã, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa ãdji biad̶eba bãrãra bio careba pananida idjab̶a necai b̶ai sid̶a ad̶uba dia pananida.
Ãcõrẽba trʌ̃narã sãwã b̶ead̶ida panʌ
3-4 Ãcõrẽda cawa panʌ bẽrã, idji ʌb̶ʌad̶eba dadjirãa ne jũma diasia idjia quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca nĩbad̶amãrẽã idjab̶a ewariza idji ume zocai b̶ead̶amãrẽã. Idjira dji droma bẽrã idjab̶a jipa b̶ʌ bẽrã dadjirãra trʌ̃ped̶a ne waib̶ʌa bio bia b̶ʌda dadjirã itea oyad̶a asia. Mãwã o b̶ʌ bẽrã naʌ̃ ẽjũãnebemarãba cadjirua o quĩrĩã panʌra bãrãba igarad̶aped̶a poya idji quĩrãca jipa b̶ead̶ia. Maʌ̃ba bãrãba nãwã od̶ida panʌa: Critoda ĩjã panʌ bẽrã bio jʌrʌd̶adua jipa nĩbad̶i carea; jipa nĩnane jʌrʌd̶adua crĩcha cawaada erob̶ead̶i carea; crĩcha cawaa eropanʌne jʌrʌd̶adua bãrã cacuara jipa erob̶ead̶i carea; bãrã cacua jipa eropanʌne jʌrʌd̶adua jũma droad̶i carea; jũma droa panʌne jʌrʌd̶adua Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca b̶ead̶i carea; Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca panʌne jʌrʌd̶adua djabarã cʌ̃ãgad̶i carea; djabarã cʌ̃ãga panʌne jʌrʌd̶adua jũmarãda quĩrĩãni carea.
Bãrãba maʌ̃da jũma biara o wãnibʌrʌ, dadjirã Boro Jesucritoda cawa panʌ bẽrã ne bia od̶i carea zoquea b̶ead̶ia. Baribʌrʌ mãwã oẽ́ b̶ʌra dau towa b̶ʌ quĩrãca b̶ʌa, daub̶errea b̶ʌ quĩrãca b̶ʌa. Idjia quĩrãdoasia naẽna cadjirua o b̶ad̶ara Ãcõrẽba jũma sʌgʌsida. 10 Djabarã, Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃ped̶a edasia. Wãrãda mãwã b̶eada unubid̶i carea zoquea b̶ead̶adua. Mãwã od̶ibʌrʌ b̶aed̶aẽ́a. 11 Maʌ̃be Ãcõrẽba bãrãra dadjirã Boro Jesucrito purud̶e bio bia edaya. Mama dadjirã Ẽdrʌ Edabariba ewariza bia pe erob̶aya.
12 Jũma maʌ̃gʌra cawa panʌmĩna idjab̶a wãrã bed̶ea bãrãa jaradiaped̶ad̶ara bio ĩjã panʌmĩna, mʌ̃a jũma maʌ̃gʌra bãrãa quĩrãnebabi b̶aya. 13 Mʌ̃maarã jipa b̶ʌa wad̶i zocai b̶ʌmisa maʌ̃ra quĩrãnebabi b̶aida. 14 Dadjirã Boro Jesucritoba mʌ̃́a ebud̶a cawabisia dãrãẽ́ne mʌ̃ra beuida. 15 Maʌ̃ bẽrã mʌ̃a jũma oya mʌ̃ beud̶acarea bãrãba jũma maʌ̃gʌra ewariza quĩrãnebad̶amãrẽã.
Jesud̶ebema jaraped̶ad̶ara wãrãa
16 Dadjirã Boro Jesucrito ʌb̶ʌad̶ebemada, idji waya zeid̶ebema sid̶a daiba bãrãa jaradiasid̶ad̶e ẽberãba ara ãdji crĩchad̶eba jaraped̶ad̶ada jaradiad̶aẽ́ basía. Ãtebʌrʌ dadjirã Boro Jesu quĩrãwãrẽã dorrodorroada unuped̶ad̶a bẽrã mãwã jaradiasid̶aa. 17 Dadjirã Zeza Ãcõrẽba idjid̶ebema bia jarasid̶e idjab̶a dji dromada unubisid̶e daira aria panasid̶aa. Maʌ̃ne Ãcõrẽ dji droma bio quĩrãwãrẽã b̶ʌba nãwã jarasia: “Naʌ̃drʌ mʌ̃ Warraa. Mʌ̃a idjira bio quĩrĩã b̶ʌa. Mʌ̃ra idji carea b̶ʌsrid̶a b̶ʌa.”* Mateo 17:5; Marco 9:7; Luca 9:35. 18 Daiba maʌ̃ bed̶eara wãrãda bajãnaa ũrĩsid̶aa Jesu ume Ãcõrẽ eyad̶e panasid̶ad̶e.
19 Maʌ̃ awara cawa panʌa Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba jaraped̶ad̶ara wãrãda. Maʌ̃ bed̶eara ĩbĩrã pãĩmane urua b̶ʌ quĩrãca b̶ʌ bẽrã bãrãba bio quĩrãcuita ũrĩnida panʌa. Ĩbĩrãra urua b̶abaria ab̶a ʌ̃nadrʌbʌrʌd̶aa, ab̶a diaped̶abema chĩdau odjabʌrʌd̶aa. Ara maʌ̃ quĩrãca dadjirã naʌ̃ ẽjũã cadjiruad̶e panʌmisa maʌ̃ bed̶eaba dadjirã sod̶e cawabi b̶ʌa sãwã nĩbad̶ida panʌda ab̶a Crito zebʌrʌd̶aa. 20 Naʌ̃da bio cawad̶adua: Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba Idji Bed̶ead̶e b̶ʌped̶ad̶ara ara ãdji crĩchad̶eba ni maãrĩ bid̶a b̶ʌd̶aẽ́ basía. 21 Jũma ãdjia jaraped̶ad̶ara ẽberã crĩchad̶eba zeẽ́ basía. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶easid̶aa. Versículo 20-21 idjab̶a nãwã traducida b̶ʌa: “Baribʌrʌ naʌ̃da bio cawad̶adua: Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba Idji Bed̶ead̶e b̶ʌped̶ad̶ara ni ab̶aʌba ara idji crĩchad̶eba poya cawad̶aẽ́a, maʌ̃gʌra ẽberã crĩchad̶eba zeẽ́ basi bẽrã. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶easid̶aa.”

*1:17 Mateo 17:5; Marco 9:7; Luca 9:35.

1:21 Versículo 20-21 idjab̶a nãwã traducida b̶ʌa: “Baribʌrʌ naʌ̃da bio cawad̶adua: Ãcõrẽneba bed̶eabadarãba Idji Bed̶ead̶e b̶ʌped̶ad̶ara ni ab̶aʌba ara idji crĩchad̶eba poya cawad̶aẽ́a, maʌ̃gʌra ẽberã crĩchad̶eba zeẽ́ basi bẽrã. Ãtebʌrʌ Ãcõrẽ Jaured̶eba bed̶easid̶aa.”