HECHO
JESUBA DIABUED̸ARÃBA OPED̸AD̸A
Naʌ̃ cartara Lucaba b̶ʌsia. Idjira griego basica b̶ʌa. Colosa 4:14d̶e, Pilemoʌ̃ 24d̶e bid̶a jara b̶ʌa maʌ̃ Lucara Paulo ume nĩbasida. Maʌ̃gʌra ebud̶aara b̶ʌa ara naʌ̃ Hecho 16:10-17d̶e, 20:5d̶eba ab̶a 21:18d̶aa, idjab̶a 27:1neba ab̶a 28:16d̶aa. Ʌ̃cʌrʌmaarã 60 poa Jesucrito tod̶acarea Lucaba naʌ̃ cartara b̶ʌsia.
Bed̶ea bia Jesucritod̶ebema ẽberã dji droma Teopilo itea b̶ʌd̶acarea Lucaba naʌ̃ carta sid̶a Teopilo itea b̶ʌsia Jesuba diabued̶arãba oped̶ad̶ad̶ebemada cawamãrẽã. Dji crĩcha dromara 1:8d̶e b̶ʌa. Dadji Boro Jesuba nãwã jarasia: “Ãcõrẽ Jaure bãrã ume b̶ad̶e zebʌrʌd̶e bãrãba idji ʌb̶ʌada edad̶ia. Maʌ̃ba bãrãba Jerusaleʌ̃ne, jũma Judea druad̶e, Samaria druad̶e, drua tʌmʌara b̶ead̶e bid̶a mʌ̃nebemada bed̶ead̶ia.”
Dji naãrãbema capítulod̶e (1:1-26) ed̶a b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba Ãcõrẽ Jaure diai jarad̶ada, Jesu bajãnaa wãnada, idjab̶a Matía Juda Iscariote cacuabari Jesuba diabued̶ada b̶ed̶ad̶ebemada.
Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba diabued̶arãba Jerusaleʌ̃ne bed̶ea bia idjid̶ebema jaraped̶ad̶ada (2:1d̶eba ab̶a 8:3d̶aa). Ed̶a b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽ Jaure ãdjimaa zed̶ada, Pedroba Ãcõrẽ de droma caita jaradiad̶ada, Jesud̶erã sãwã ãbaa pananada, idjab̶a judiorãba Estebaʌ̃ beaped̶ad̶ad̶ebemada.
Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba diabued̶arãba Judea druad̶e, Samaria druad̶e bid̶a bed̶ea bia idjid̶ebema jaraped̶ad̶ada (8:4d̶eba ab̶a 9:43d̶aa). Ed̶a b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽ Jaure Samariad̶ebema djabarãmaa zed̶ada, Pelipeba nezoca droma Etiopiad̶ebemaa jaradiad̶ada idjab̶a Sauloba Jesucrito ĩjãnanebemada.
Jĩrũare b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba diabued̶arãba bed̶ea bia idjid̶ebema judiorãẽ́a jaraped̶ad̶ada. Ed̶a b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽ Jaure judiorãẽ́maa zed̶ada (10:1d̶eba ab̶a 11:18d̶aa), Pedro Herode jʌwaed̶a ẽdrʌd̶ada (11:19d̶eba ab̶a 12:25d̶aa), Paulo Jesu bed̶ea jarad̶e wãna dji naãrãbemada (13:1d̶eba ab̶a 14:28d̶aa), djabarã dji dromarã Jerusaleʌ̃ne dji jʌreped̶ad̶ada (15:1-35), Paulo Jesu bed̶ea jarad̶e wãna dji umébemada (15:36d̶eba ab̶a 18:22d̶aa), dji ũbeabemada (18:23d̶eba ab̶a 20:38d̶aa), idjab̶a Paulo Romanaa preso edeped̶ad̶ada (21:1d̶eba ab̶a 28:31naa).
1
Jesuba Ãcõrẽ Jaure diai jarad̶a
1-2 Teopilo, naãrã mʌ̃a cartad̶e bʌ itea jũma b̶ʌ́ diabuesia Jesuba o b̶ad̶ad̶ebemada, idjia jaradia b̶ad̶a sid̶a ab̶a Ãcõrẽba bajãnaa edebʌrʌd̶aa. Wad̶i bajãnaa wãi naẽna idjia diabuei carea edad̶arãa Ãcõrẽ Jaured̶eba jaradiasia cãrẽda od̶ida panʌda.
Jesu beud̶acarea ãdjirãa ara idjida b̶arima zocãrã unubisia cawad̶amãrẽã idjira wãrãda ʌ̃rẽbasida. Cuarenta ewari mãwã osia. Maʌ̃ne ãdjirãa jaradiabadjia sãwã Ãcõrẽba idji ĩjã b̶eara bia pe erob̶ʌda. Ewari ab̶a Jesu ãdjirã ume b̶asid̶e nãwã jarasia:
–Jerusaleʌ̃ purud̶eba ãyã wãrãnadua. Nama jʌ̃ãnadua ab̶a dadjirã Zezaba idji Jaure diai jarad̶a diabʌrʌd̶aa.* Luca 24:49; Juaʌ̃ 14:26-27; Isaía 32:14-15; Joel 2:28-32. Maʌ̃nebemada mʌ̃a bãrãa naẽna jarasia. Wãrãda Juaʌ̃ba ẽberãrãra baidoba borocuesia, baribʌrʌ dãrãẽ́ne Ãcõrẽba idji Jaureda bãrãa diaya.– Idji Jaureda bãrãa diaya. Griego bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba bãrãra idji Jaureba borocueya.”
Maʌ̃be Jesu ume ãbaa duanʌba idjía iwid̶isid̶aa:
–Dai Boro, ¿id̶ibʌrʌ bʌa dadji Israel purura djãrã jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌped̶a dji boroda b̶eica?–
Jesuba panusia:
–Mãwãi ewarira bãrãba cawad̶iẽ́ panʌa. Ab̶abe mʌ̃ Zezabʌrʌ cawa b̶ʌa maʌ̃ ewarira b̶ʌd̶a bẽrã. Baribʌrʌ Ãcõrẽ Jaure bãrã ume b̶ad̶e zebʌrʌd̶e bãrãba idji ʌb̶ʌada edad̶ia. Maʌ̃ba bãrãba Jerusaleʌ̃ne, jũma Judea druad̶e, Samaria druad̶e, drua tʌmʌara b̶ead̶e bid̶a mʌ̃nebemada bed̶ead̶ia.–
Jesuba mãwã jarad̶acarea jũmarãba acʌ duanʌne ʌ̃taa jira wãsia. Maʌ̃ne jʌ̃rãrãba idjira ãnã edad̶a bẽrã waa ununaẽ́ basía. 10 Wad̶ibid̶a Jesu ʌ̃taa wãnamaa acʌ duanʌne cawaẽ́ne ãdjirã caita ẽberãda umé odjasid̶aa. Ãdjia cacuad̶e jʌ̃ panʌra totroa b̶asia. 11 Maʌ̃ ẽberãba nãwã jarasid̶aa:
–Achirã Galilead̶ebema, ¿cãrẽ cãrẽã bajãnaa acʌ panʌ? Jesu bãrã ume b̶ad̶a bajãnaa wãnara wayacusa zeya idji bajãnaa wãna quĩrãca.– Apocalipsi 1:7.
Matía edaped̶ad̶a
12 Maʌ̃be Jesuba diabued̶arãra Olivo eyad̶eba Jerusaleʌ̃naa jẽda wãsid̶aa. Maʌ̃ eyara Jerusaleʌ̃ caita b̶ʌa. Dji tʌmʌara judiorã ʌ̃nãũbada ewarid̶e wãbada quĩrãca b̶ʌa. 13 Jerusaleʌ̃ne jũẽnaped̶a ʌ̃tʌarebema dejãne ãdji cãĩbadamaa wãsid̶aa. Ãdjirãra naʌ̃gʌrã basía: Pedro, Juaʌ̃, Santiago, Andre, Pelipe, Tomá, Bartolomé, Mateo, Alpeo warra Santiago, Simoʌ̃ Celote, idjab̶a Santiago warra Juda.§ Santiago warra. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Santiago djaba.” 14 Jũma ãdjirãra Jesu djabarã ume, idji papa Maria ume, dewara wẽrãrã ume bid̶a ãbaa dji jʌrebadjid̶aa Ãcõrẽa iwid̶id̶i carea.
15 Mãwã duanʌne ewari ab̶a Pedrora djabarã ẽsi ʌ̃ta nũmesia bed̶eai carea. Ãdjirãra ciento veinte panasid̶aca b̶ʌa. Maʌ̃ne jarasia:
16 –Djabarã, naẽnaed̶a Ãcõrẽ Jaureba Judaba oid̶ebemada Davia b̶ʌbisia.* Salmo 41:9. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca wãrãda mãwãida b̶ad̶a bẽrã Judaba ẽberãrãda pe edesia Jesu jidad̶amãrẽã. 17 Judara dadjirã quĩrãca Jesuba edad̶a basía. Dadjirãba obadara idjia bid̶a o b̶abadjia.–
( 18 Judaba Jesu jidabid̶a carea paratada edasia. Maʌ̃ parataba ẽjũãda nẽdosia. Baribʌrʌ ara maʌ̃ ẽjũãne Judara quĩrã ed̶aa boroare b̶aesia. Idji b̶ira jẽsaped̶a idji jʌ̃sira jũma ẽdrʌsia. 19 Jũma Jerusaleʌ̃nebemarãba maʌ̃ cawasid̶ad̶e dji ẽjũãra trʌ̃ b̶ʌsid̶aa Aceldama. Maʌ̃ trʌ̃ra ãdji bed̶ead̶e jara b̶ʌa Oa Ẽjũã.) Mateo 27:3-10. 20 Maʌ̃ne Pedroba jarasia:
–Judara mãwãsia Salmo cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌ quĩrãca:
Idji dera deduma b̶eya. Ni ab̶aʌda mama b̶ead̶aẽ́a. Salmo 69:25.
Idjab̶a jara b̶ʌa:
Idjia o b̶ad̶ara dewaraʌba o b̶eya.§ Salmo 109:8.
21-22 Maʌ̃ bẽrã idji cacuabari bãrãnebemada ab̶a dairã ume b̶eida b̶ʌa ẽberãrãa jarai carea Jesura wãrãda ʌ̃rẽbasida. Maʌ̃ ẽberãra dadjirã ume b̶aida b̶ʌa Juaʌ̃ba dadji Boro Jesu borocued̶ad̶eba ab̶a Ãcõrẽba Jesu bajãnaa eded̶a ewarid̶aa.–
23 Maʌ̃ne ẽberãda umé b̶ʌsid̶aa ãdjid̶ebemada ab̶a edad̶i carea. Ab̶a Jose basía. Idjira Barsabá wa Justo abadaa. Dewarabemara Matía basía. 24-25 Maʌ̃be jũmarãba Ãcõrẽa nãwã iwid̶isid̶aa:
–Dai Boro, Judara bʌa diabued̶ada b̶aesia. Idjia oida b̶ʌra igarasia idji b̶aida b̶ʌmaa wãi carea. Jũmarãba sod̶e crĩcha panʌra bʌa cawa b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã dairãa cawabidua naʌ̃gʌ ẽberã umébemarã sãʌ̃gʌda edabʌrʌda bʌa diabued̶aba obadara omãrẽã.–
26 Maʌ̃be ne jemenesid̶aa caida b̶ei cawaya. Maʌ̃ne Matíadrʌ b̶esia. Ara maʌ̃da idjira Jesuba diabued̶arã once panʌ ume ãbaa b̶esia.

*1:4 Luca 24:49; Juaʌ̃ 14:26-27; Isaía 32:14-15; Joel 2:28-32.

1:5 Idji Jaureda bãrãa diaya. Griego bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba bãrãra idji Jaureba borocueya.”

1:11 Apocalipsi 1:7.

§1:13 Santiago warra. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Santiago djaba.”

*1:16 Salmo 41:9.

1:19 Mateo 27:3-10.

1:20 Salmo 69:25.

§1:20 Salmo 109:8.