EXODO
ÃCÕRẼBA ISRAELERÃ EGIPTOD̸EBEMA ẼDRɅ B̸ɅD̸A
Exodo trʌ̃ba jara b̶ʌa “ẽdrʌped̶ad̶a.” Naʌ̃ cartara mãwã trʌ̃ b̶ʌsid̶aa israelerãra Egipto druad̶eba ẽdrʌped̶ad̶ad̶ebemada ed̶a b̶ʌ́ b̶ʌ bẽrã. Zocãrãmaarã israelerãra Egiptod̶eba ẽdrʌsid̶aa 1445 poa Jesu tod̶i naẽna. Moiseba naʌ̃ carta b̶ʌd̶ad̶eba cawabisia sãwã Ãcõrẽba israelerãra zocãrãẽ́be edaped̶a puru dromada idji itea osida.
Mãwã oi carea Ãcõrẽba naãrã israelerãra egiptorã jʌwaed̶a bia mĩga pananada ẽdrʌ edasia. Maʌ̃nebemada b̶ʌ́ b̶ʌa 1:1neba ab̶a 15:21naa. Maʌ̃are Ãcõrẽba israelerãra ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e waga b̶asia. Maʌ̃nebemada b̶ʌ́ b̶ʌa 16:1neba ab̶a 18:27d̶aa. Maʌ̃are Ãcõrẽra israelerã ume bed̶ea b̶ʌsia ãdjirãra idji itea b̶ead̶amãrẽã. Maʌ̃ bẽrã idji leyra ãdjirãa diasia idjab̶a ãdjia jũma ĩjã od̶iad̶a asid̶aa. Maʌ̃gʌra 19:1neba ab̶a 24:18d̶aa b̶ʌ́ b̶ʌa. Jĩrũare Ãcõrẽba cawabisia sãwã israelerãra idjía bia bed̶ead̶ida panʌda. Maʌ̃ bẽrã idji wua deda obisia idjab̶a idji sacerdoterãda b̶ʌbisia. Jũma maʌ̃gʌra b̶ʌ́ b̶ʌa 25:1neba ab̶a 40:38d̶aa.
1
Israelerã Egipto druad̶e bia mĩgaped̶ad̶a
Israel warrarã idji ume ãdji warrarã bara Egiptod̶aa b̶ad̶e wãped̶ad̶ara naʌ̃gʌrã basía: Rubeʌ̃, Simeoʌ̃, Levi, Juda, Isacar, Zabuloʌ̃, Benjamiʌ̃, Daʌ̃, Neptali, Ga, Aser sid̶a. Israel warra Josera dãrãbʌrʌ basía Egiptod̶e b̶ʌda. Maʌ̃ ewarid̶e Jacobo Israel abadad̶eba yõped̶ad̶ara Egiptod̶e setentabe panasid̶aa.* Genesi 46:8-27. Mãwã b̶ʌd̶e Josera, idji djabarãra idjab̶a jũma idji daucha b̶ead̶a sid̶a jaid̶asid̶aa. Baribʌrʌ ãdjirãza warrarã zocãrã unubadjid̶a bẽrã isabe yõnaped̶a bio cãbana panesid̶aa. Maʌ̃ bẽrã dji druara ãdjirãba birasid̶aa.
Mãwã b̶ʌd̶e dewara ẽberãda Egiptod̶ebema boroda b̶esia. Maʌ̃gʌba Josed̶ebemada adua b̶ad̶a bẽrã idji purua nãwã jarasia:
–¡Quĩrãcuitad̶adua! Jãʌ̃ israelerãra dadjirã cãyãbara cãbanaara panʌ bẽrã ʌb̶ʌara panʌa. 10 Maʌ̃ bẽrã crĩcha cawaad̶eba dadjirãba od̶ia ãdjirãra aud̶uara yõrãnamãrẽã. Mãwã od̶aẽ́bʌrʌ, dji quĩrũda dadjirã ume djõbʌdad̶e israelerãra ãdjirãare djõnia. Mãwãra naʌ̃ druad̶ebemada ẽdrʌd̶ia.–
11 Maʌ̃ carea egiptorãba israelerãa traju zareada õgo obid̶i carea dji bororãda b̶ʌcuasid̶aa. Maʌ̃gʌrãba israelerãa Egiptod̶ebema boro itea puruda umé obisid̶aa. Ab̶a Pitoʌ̃, ab̶a Ramese abadjid̶aa. Maʌ̃ puru umé panʌne dji boroba idji itea ewaped̶ad̶ara wagabadjia. 12 Egiptorãba wetara mĩgabibadjid̶amĩna israelerãra aud̶uara yõ wãsid̶aa. Maʌ̃ bẽrã egiptorãba israelerãra waya panesid̶aa. 13 Maʌ̃ carea egiptorãba quĩrã djuburia neẽ́ israelerãra wetara trajabibadjid̶aa. 14 Traju zarea obi panʌneba israelerãra bio bia mĩgabibadjid̶aa. Egoroda chiruad̶aa puerad̶aped̶a de obada mõgarara obibadjid̶aa. Idjab̶a jũma ãdji ẽjũãnebema trajuda obibadjid̶aa. Jũma maʌ̃gʌra ãdjirãba quĩrã djuburia neẽ́ israelerãa obibadjid̶aa.
15 Maʌ̃ ewarid̶e wẽrãda umé panasid̶aa, Siprada idjab̶a Púada. Maʌ̃gʌrãba hebreo wẽrãrãda careba warra tobibadjid̶aa. Israelerãra idjab̶a hebreorã abadaa. Mãwã trʌ̃ jarabadaa hebreo bed̶ead̶e bed̶eabada bẽrã. Egiptod̶ebema boroba ãdjía jarasia:
16 –Bãrãba hebreo wẽrãda careba warra tobibʌdad̶e acʌd̶adua dji cãrẽda tosi cawaya. Umaquĩrã warrada toibʌrʌ, bead̶adua. Wẽrãcauda toibʌrʌ, idu b̶ʌd̶adua.–
17 Baribʌrʌ dji wẽrãrã careba warra tobibadarãba Ãcõrẽda wayasid̶aa. Maʌ̃ bẽrã Egiptod̶ebema boroba jarad̶a quĩrãca od̶aẽ́ basía, ãtebʌrʌ umaquĩrã warra zaquerãra zocai b̶ʌbadjid̶aa. 18 Maʌ̃ carea Egiptod̶ebema boroba ãdjira trʌ̃ped̶a iwid̶isia:
–¿Cãrẽã bãrãba jãwã o panʌ? ¿Cãrẽã umaquĩrã warra zaquerãra zocai b̶ʌ panʌ?–
19 Ãdjirãba panusid̶aa:
–Hebreo wẽrãrãra dai Egiptod̶ebema wẽrãrã quĩrãca b̶eaẽ́a. Ãdjirãra warra to bia b̶ea bẽrã dai jũẽbʌdabara ãdji warrara to eropanabadaa.–
20 Maʌ̃ bẽrã israelerãra wad̶ibid̶a aud̶uara yõ wãsid̶aa. Maʌ̃ba ʌb̶ʌara panesid̶aa. Ãcõrẽba dji wẽrãrã careba warra tobibadarãra carebasia. 21 Idjida wayaped̶ad̶a bẽrã ãdjía warrarãda zocãrã unubisia.
22 Maʌ̃be Egiptod̶ebema boroba idji purua jarasia:
–Hebreorãba umaquĩrã warrada tod̶ibʌrʌ daid̶u b̶atacuad̶adua, baribʌrʌ wẽrãcauda tod̶ibʌrʌ zocai b̶ʌd̶adua.–

*1:5 Genesi 46:8-27.

1:15 Israelerãra idjab̶a hebreorã abadaa. Mãwã trʌ̃ jarabadaa hebreo bed̶ead̶e bed̶eabada bẽrã.