ESDRA
1
Ciroba judiorã jẽda Jerusaleʌ̃naa wãbid̶a
Persia druad̶ebema boro Ciroba babiloniarã poyad̶acarea Ãcõrẽba Jeremianeba jarad̶a quĩrãca osia.* Jeremia 25:9-11; 29:10-11. Ara maʌ̃ poad̶e Ciro sod̶e b̶ʌsia idji de dromada wayacusa omãrẽã. Maʌ̃da Ciroba cartad̶e b̶ʌped̶a jũma drua idji jʌwaed̶a b̶eaa jarabisia. Nãwã b̶ʌsia:
Persiad̶ebema boro Ciroba nãwã jara b̶ʌa: Ãcõrẽ bajãne b̶ʌba jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶ea druada mʌ̃ jʌwaed̶a b̶ʌsia. Maʌ̃ awara mʌ̃ra b̶ʌsia idji de dromada Juda druad̶e Jerusaleʌ̃ purud̶e omãrẽã. Maʌ̃ bẽrã jũma Ãcõrẽ ẽberãrãda Juda druad̶aa wãnida panʌa Jerusaleʌ̃ purud̶e israelerã Ãcõrẽ de dromada od̶i carea. Maʌ̃ne Ãcõrẽba carebaya. Idjab̶a ãdji caita panʌ ẽberãrãba dji wãbʌdarãa paratada, oroda, baridua nebiada, animarã b̶ea sid̶a diad̶ida panʌa. Maʌ̃ awara ãdjirãba sod̶eba dia quĩrĩã panʌ quĩrãca diad̶ida panʌa Ãcõrẽ de dromada Jerusaleʌ̃ne od̶amãrẽã.
Judiorã Jerusaleʌ̃naa jẽda wãped̶ad̶a
Maʌ̃be Judad̶eba yõped̶ad̶a bororãda, Benjamiʌ̃neba yõped̶ad̶a bororãda, levitarãda, sacerdoterãda, dewararã sid̶a Jerusaleʌ̃naa Ãcõrẽ de droma od̶e wãni carea panasid̶aa Ãcõrẽba maʌ̃ crĩchara ãdjirã sod̶e b̶ʌd̶a bẽrã. Maʌ̃ne jũma ãdji caita panʌ ẽberãrãba oroda, paratada, netatada, animarãda, nebia nẽbʌa b̶ea sid̶a diacuasid̶aa. Maʌ̃ awara sod̶eba dia quĩrĩã panʌ quĩrãca ne diasid̶aa.
Maʌ̃ne Persiad̶ebema boro Ciroba Ãcõrẽ de dromane b̶ad̶ada diabisia. Naẽna Babilonianebema boro Nabucodonosóba maʌ̃gʌra Jerusaleʌ̃neba eneped̶a idji ãcõrẽ ded̶e b̶ʌsia. Baribʌrʌ Persiad̶ebema boro Ciroba idji parata wagabari Mitridate abadaa jũma diabisia. Mitridateba juachaped̶a Juda druad̶ebema boro Sesbasáa jũma diasia. Idjia diad̶ara naʌ̃gʌ basía: eped̶eco jũgurua oro od̶ada 30; eped̶eco jũgurua parata od̶ada 1000; neco zaqueda 29; 10 taza oro od̶ada 30; taza parata od̶ada 410; dewara nebiada 1000. 11 Jũma ãbaa oro od̶ara, parata od̶a sid̶a 5400 b̶asia. Sesbasára, babiloniarãba jida edeped̶ad̶arã sid̶a Jerusaleʌ̃naa jẽda wãsid̶ad̶e jũma maʌ̃gʌra edesid̶aa.

*1:1 Jeremia 25:9-11; 29:10-11.