GALATA
CARTA PAULOBA B̸ɅD̸A DJABARÃ GALACIA DRUAD̸EBEMA ITEA
Pauloba naãrã Jesucritod̶ebema jarad̶e wãsid̶e naʌ̃gʌrã puru Galacia druad̶e b̶ead̶aa wãsia: Antioquía Pisidiad̶ebema, Iconio, Listra, idjab̶a Derbe (Hecho 13:1neba ab̶a 14:23d̶aa). Ẽberãrã maʌ̃ purud̶e b̶eara biara judiorãẽ́ basía. Pauloba mama jaradiad̶acarea ʌ̃cʌrʌ judiorãda jũẽnaped̶a jaradia panesid̶aa Crito ĩjãni awara cacua wẽãgod̶ida panʌda. Maʌ̃ awara jara panasid̶aa Pauloba ãdji leyra jũma ĩjãbica bẽrã Critoba diabued̶aẽ́da. Maʌ̃ne djabarã Galaciad̶e b̶eaba ãdjira ẽpẽbʌda basía.
Maʌ̃ carea Pauloba naʌ̃ Galata cartada b̶ʌsia. Poa 50d̶e b̶ʌsica b̶ʌa. Naãrã Pauloba djabarãra quẽãsia bed̶ea bia Critod̶ebema ĩjãnaped̶a dewara crĩcha ẽpẽbʌda carea. Maʌ̃are b̶ʌsia sãwã Jesucritoba idjira trʌ̃sida judiorãẽ́a jaradia nĩbamãrẽã idjab̶a mãwã o b̶ʌra djabarã dji dromarã Jerusaleʌ̃ne b̶eaba bia unu panʌda (Hecho 15). Maʌ̃ awara b̶ʌsia Crito ĩjã panʌ carea Ãcõrẽba idji biad̶eba dadjirãra jipa unu b̶ʌda. Jũma maʌ̃gʌra 1:10d̶eba ab̶a 2:21naa b̶ʌ́ b̶ʌa.
Maʌ̃are Pauloba b̶ʌsia Moise ley ĩjãbi panʌneba maʌ̃ judiorãba judiorãẽ́a bed̶ea bia Critod̶ebemara igarabi panʌda idjab̶a maʌ̃ ley ẽpẽbʌdaba jũma ĩjã od̶ida panʌmĩna poya od̶aẽ́da. Maʌ̃ carea b̶ʌsia Abrahaʌ̃ba maʌ̃ ley neẽ́ ĩjãna bẽrã Ãcõrẽba carebasida. B̸ʌsia ãdjirãba mãwã ĩjãnibʌrʌ Ãcõrẽba carebaida Abrahaʌ̃ carebad̶a quĩrãca. Jũma maʌ̃gʌra b̶ʌ́ b̶ʌa 3:1neba ab̶a 4:31naa.
Pauloba jĩrũare b̶ʌsia bed̶ea bia Critod̶ebemada ĩjãnibʌrʌ Ãcõrẽba dadjirãra leyd̶ebemada ẽdrʌ b̶ʌida idji Jaureba pe eronĩbamãrẽã. Maʌ̃ carea b̶ʌsia sãwã idji Jaured̶eba nĩbad̶ida panʌda. Maʌ̃nebemada b̶ʌ́ b̶ʌa 5:1neba ab̶a 6:18d̶aa.
1
Naʌ̃ cartad̶e Pauloba naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pauloa, Jesucritoba diabued̶aa.* Jesucritoba diabued̶a. Cãpũrĩã bed̶ead̶e jara b̶ʌa “apóstol.” Maʌ̃ griego bed̶eaba jara b̶ʌa “diabued̶a.” Ẽberãrãba mʌ̃ra b̶ʌd̶aẽ́ basía idjab̶a edad̶aẽ́ basía Jesucritoba diabued̶ada b̶amãrẽã. Ãtebʌrʌ Jesucritoba idjab̶a idji Zeza Ãcõrẽ, idji beu b̶ad̶a ʌ̃rẽbabid̶aba mʌ̃ra mãwã b̶ʌsid̶aa. 2-3 Mʌ̃a naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa djabarã Galacia druad̶ebema itea. Mʌ̃a, jũma djabarã mʌ̃ ume panʌ bid̶a quĩrĩã panʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida idjab̶a necai b̶ai sid̶a bãrãa dia pananida. Dadjirã Boro Jesucritoba ara idjida dadjirã cadjirua carea idu beabisia naʌ̃ ewari cadjiruad̶ebemada ẽdrʌ edai carea. Mãwã osia dadjirã Zeza Ãcõrẽba quĩrĩãna bẽrã. Ewariza idjía bia bed̶ead̶ida panʌa. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida. Bia b̶ʌa mãwã b̶aida. Cãpũrĩã bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Amén.”
Bed̶ea bia Critod̶ebemara ab̶abʌrʌ b̶ʌa
Mʌ̃a cawa crĩchaẽ́a sãwã bãrãra dãrãẽ́ne Ãcõrẽnebemada ãĩ wãbʌdada. Ãcõrẽba bãrãra trʌ̃sia Crito biad̶eba ẽdrʌ edai carea, baribʌrʌ bãrãba biara ẽpẽ panʌa dewararãba bed̶ea bia quĩrãca jara panʌda. Wãrãda ãdjia jaradia panʌra bed̶ea biaẽ́a. Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌba bãrãa ãĩ crĩchabibadaa bed̶ea bia Critod̶ebemada ãĩ jaradia panʌ bẽrã. Bariduaba bed̶ea bia Critod̶ebemada daiba bãrãa jaradiaped̶ad̶a awara jaradiaibʌrʌ, Ãcõrẽba idjira ewariza biẽ́ b̶ʌya; daiba wa bajãnebema nezoca bid̶a awara jaradiad̶ibʌrʌ, dai sid̶a Ãcõrẽba ewariza biẽ́ b̶ʌya. Daiba naãrã jaraped̶ad̶ara mʌ̃a wayacusa jaraya: bãrãba bed̶ea bia Critod̶ebema ĩjãped̶ad̶ada bariduaba awara jaradiaibʌrʌ, Ãcõrẽba idjira ewariza biẽ́ b̶ʌya.
10 Mãwã jara b̶ʌd̶eba mʌ̃a jʌrʌẽ́ b̶ʌa ẽberãrãba mʌ̃ra bia ununida, ãtebʌrʌ quĩrĩã b̶ʌa Ãcõrẽba mʌ̃ra bia unuida. Crito ĩjãi naẽna mʌ̃a jʌrʌ b̶abadjia ẽberãrãba mʌ̃ra bia ununamãrẽã. Wad̶ibid̶a mãwã o b̶ʌbara, mʌ̃ra Crito nezocaẽ́ bacasia.
Jesucritoba Paulo trʌ̃na
11 Djabarã, cawad̶adua bed̶ea bia Critod̶ebema mʌ̃a bãrãa jaradiad̶ara ẽberã crĩchaẽ́da. 12 Maʌ̃ bed̶eara mʌ̃a ni ab̶aʌ ẽberãneba cawaẽ́ basía. Ni ab̶aʌ ẽberãba mʌ̃́a jaradiaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ Jesucritobʌrʌ mʌ̃́a cawabisia. 13 Bãrãba ũrĩsid̶aa mʌ̃ra sãwã nĩbasida judiorãba jaradiabada jũma ĩjã o b̶asid̶e. Bãrãba cawa panʌa mʌ̃a Ãcõrẽ ẽberãrãra bio biẽ́ obadjida. Ab̶ed̶a jũma jõbi quĩrĩã b̶asia. 14 Judiorãba jaradiabadara mʌ̃a biara cawabʌrʌ basía mʌ̃ daucharã cãyãbara. Dai drõã naẽnabemaba obadara mʌ̃a bio ĩjã obadjia. 15-16 Baribʌrʌ mʌ̃ tod̶i naẽna Ãcõrẽba mʌ̃ra edasia. Idji biad̶eba mʌ̃ra trʌ̃sia idji nezocada b̶amãrẽã. Idjia crĩchad̶a quĩrãca idji Warrara mʌ̃́a cawabisia judiorãẽ́a idjid̶ebemada jaramãrẽã. Maʌ̃ne mʌ̃a ni ab̶aʌa iwid̶iẽ́ basía sãwã oida b̶ʌ cawaya. 17 Idjab̶a Jesucritoba mʌ̃ naẽna diabued̶arãa Jerusaleʌ̃naa iwid̶id̶e wãẽ́ basía. Ãtebʌrʌ mʌ̃ra Arabia druad̶aa wãsia. Mãwãnacarea Damasco purud̶aa jẽda wãsia.
18 Poa ũbea bad̶acarea mʌ̃ra Jerusaleʌ̃naa Pedro cawai carea wãsia. Mama quince ewari idji ume b̶asia. 19 Pedro awara dadji Boro Jesucritoba diabued̶arãnebemada ab̶abe idji djaba Santiagoda unusia. Santiagora idjab̶a Jacobo abadaa. Dewararãra mʌ̃a unuẽ́ basía. 20 Ãcõrẽ quĩrãpita mʌ̃a bãrãa jaraya: mʌ̃nebema b̶ʌbʌrʌra sewaẽ́a. 21 Jerusaleʌ̃naa wãnacarea mʌ̃ra Siria druad̶aa idjab̶a Cilicia druad̶aa wãsia. 22 Crito ĩjã b̶ea Judea druad̶ebemarãba mʌ̃ra ununaca basía. 23 Ãdjirãba ab̶abe ũrĩbadjid̶aa djabarãba nãwã jara panʌda: “Dadjirã biẽ́ oi carea ẽpẽ b̶ad̶aba id̶ira jaradia nĩa jũmarãba Jesu ĩjãnamãrẽã. Naẽna maʌ̃gʌra idjia ab̶ed̶a jõbi quĩrĩã b̶asia.” 24 Maʌ̃ bẽrã mʌ̃ carea ãdjirãba Ãcõrẽa bia bed̶easid̶aa.

*1:1 Jesucritoba diabued̶a. Cãpũrĩã bed̶ead̶e jara b̶ʌa “apóstol.” Maʌ̃ griego bed̶eaba jara b̶ʌa “diabued̶a.”

1:5 Bia b̶ʌa mãwã b̶aida. Cãpũrĩã bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Amén.”

1:19 Santiagora idjab̶a Jacobo abadaa.