SANTIAGO
CARTA SANTIAGOBA B̸ɅD̸A
Jesu djaba Santiagoba naʌ̃ cartada b̶ʌsica b̶ʌa. Maʌ̃ Santiagoba naãrã Jesura ĩjãẽ́ b̶asia (Juaʌ̃ 7:1-9). Baribʌrʌ idjira Jesu ĩjã b̶earã tãẽna dji dromada b̶esia. Hecho cartad̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌa (12:17; 15:12-21; 21:17-19). Santiagora Jerusaleʌ̃ne b̶abadjia. Poa 62d̶e idjira Jesu ĩjã b̶ʌ carea beasid̶aa.
Santiagoba naʌ̃ cartara Israel doce warrarãneba yõped̶ad̶arã druaza b̶ea itea b̶ʌsia. Ʌ̃cʌrʌmaarã maʌ̃ba jara b̶ʌa djabarã judiorã itea b̶ʌsida. Dewararãmaarã jara b̶ʌa jũma Jesu ĩjã b̶ea itea b̶ʌsida.
Santiagoba naʌ̃ cartara b̶ʌsia cawabi carea sãwã naʌ̃ ẽjũãne nĩbad̶ida panʌda. 1:1-18d̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽ necawaada, jũma droa b̶ai sid̶a iwid̶ida panʌda. Maʌ̃are Ãcõrẽ wãrãda ĩjã b̶aid̶ebemada b̶ʌ́ b̶ʌa (1:19d̶eba ab̶a 2:26d̶aa). Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa dadji quĩrãme quĩrãcuitad̶id̶ebemada idjab̶a naʌ̃ ẽjũã awuad̶iẽ́ panʌnebemada (3:1neba ab̶a 5:6d̶aa). Jĩrũare b̶ʌ́ b̶ʌa dadjia jũma droa panʌne djãrã bia od̶id̶ebemada (5:7-20).
Dji crĩcha dromada 2:8d̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Bãrãba Ãcõrẽ leyd̶ebema dji dromaara b̶ʌda wãrãda ĩjã o panʌbʌrʌ, bia o panʌa. Ãcõrẽ Bed̶ead̶e maʌ̃ leyba nãwã jara b̶ʌa: djãrãra quĩrĩãdua ara bʌdji quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca.”
1
Bia mĩga b̶ʌd̶e droa b̶aid̶ebema
Mʌ̃ra Santiagoa, Ãcõrẽ nezocaa idjab̶a dadjirã Boro Jesucrito nezocaa. Naʌ̃ cartara b̶ʌbʌrʌa Israel doce warrarãneba yõped̶ad̶arã druaza b̶ea itea. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa bãrãra bia pananida.
Djabarã, bariduad̶eba bia mĩga panʌne b̶ʌsrid̶a b̶ead̶adua. Bãrãba cawa panʌa mãwã bia mĩga panʌne Ãcõrẽda ĩjã pananibʌrʌ, biara droa cawad̶ida. Maʌ̃ bẽrã jũma bia droa pananadua. Mãwã ne jũmane biya, jipa b̶ead̶ia. Ni maãrĩ bid̶a biẽ́ b̶ead̶aẽ́a.
Bãrãnebemaba crĩcha cawaada neẽ́ b̶ʌbʌrʌ, Ãcõrẽa iwid̶ida b̶ʌa. Maʌ̃ne Ãcõrẽba diaya. Idjía iwid̶isid̶ara quẽãẽ́ne jũmarãa ad̶uba diabaria. Baribʌrʌ wãrãda ĩjã b̶ʌd̶eba iwid̶ida b̶ʌa. Ni maãrĩ bid̶a crĩchaiẽ́ b̶ʌa Ãcõrẽba diaẽ́da. Mãwã crĩcha b̶ʌra nãũrãba pusa bogozoa ãyã edebari quĩrãca b̶ʌa. Mãwã b̶ʌba crĩchaiẽ́ b̶ʌa dadjirã Borod̶eba ne edaida. Idjira crĩcha umé b̶ʌ bẽrã ab̶ari crĩchad̶e b̶acaa.
Djaba mĩã djuburi b̶ʌra b̶ʌsrid̶a b̶aida b̶ʌa Ãcõrẽ quĩrãpita dji droma bẽrã. 10 Baribʌrʌ parata bara b̶ʌra b̶ʌsrid̶a b̶aida b̶ʌa Ãcõrẽba idjira mĩã djuburi unu b̶ʌ bẽrã. Parata bara b̶ʌra dãrã b̶aẽ́a nepõnõ dãrã b̶aca quĩrãca. 11 Ʌ̃mãdau odjad̶acarea jʌ̃wʌ̃rʌ̃ãba chiruara põpõnozoabaria. Maʌ̃be dji põnõ jurruped̶a idji biya quirura jõbaria. Ara maʌ̃ quĩrãca ne bara b̶ʌra ewariza parata edai carea b̶ʌd̶e beuya.
12 Ab̶aʌba bia mĩga b̶ʌd̶e jũma droa b̶ʌbʌrʌ, Ãcõrẽ quĩrãpita bio bia b̶ʌa.* Bia mĩga b̶ʌd̶e. Griego bed̶ead̶e maʌ̃ba idjab̶a jara b̶ʌa: “Cadjirua oi crĩcha zebʌrʌd̶e.” Jũma droad̶acarea Ãcõrẽba borob̶ari diabʌrʌ quĩrãca idjira ewariza zocai b̶ʌya. Ãcõrẽba jũma idji quĩrĩã b̶earãa wãrãneba mãwã zocai b̶ʌyad̶a asia.
13 Cadjirua oi crĩcha zebʌrʌd̶e ni ab̶aʌba jaraiẽ́ b̶ʌa Ãcõrẽba maʌ̃ra dia b̶ʌda. Cadjirua oi crĩchara Ãcõrẽmaa zeca bẽrã idjia ni ab̶aʌa maʌ̃ra diacaa. 14 Ãtebʌrʌ cadjirua oi crĩchara zebaria ara dadjia mãwã o quĩrĩã b̶ʌ bẽrã. 15 Cadjirua oi crĩchara zeped̶a maʌ̃da o b̶ebaria. Mãwã o b̶ed̶a bẽrã beud̶acarea Ãcõrẽnebemada ewariza jĩga b̶aya.
16 Djabarã, ara bãdub̶a cũrũgarãnadua. 17 Ʌ̃taareba dadjirã Zeza Ãcõrẽba ne jũma bio biya qued̶eadrʌ dadjirãa diabaria. Idjiabʌrʌ ne jũma bajãne uruabadara ocuasia. Maʌ̃ra ewariza ab̶arica uruad̶acaa. Baribʌrʌ Ãcõrẽra quĩrã awara b̶acaa idjab̶a quĩrã awara ocaa. 18 Idjia quĩrĩãna bẽrã idji wãrã bed̶ead̶eba dadjirãra zocai b̶ʌsia. Mãwã néud̶ebema naãrã ewad̶a idjía diad̶a quĩrãca dadjirãra jũma idjia od̶ad̶ebemada idji itea biara panʌa.
19 Maʌ̃ bẽrã djabarã, jũmarãba quĩrãcuita ũrĩni carea b̶ead̶ida panʌa, quĩrãcuita bed̶ead̶ida panʌa, idjab̶a baridua carea isabe quĩrũniẽ́ panʌa. 20 Dadji quĩrũbʌdad̶e Ãcõrẽba jipa obi b̶ʌra od̶acaa. 21 Maʌ̃ bẽrã ne jũma cadjiruara, ne jũma jipaẽ́ b̶ʌ sid̶a igarad̶adua. Maʌ̃be Ãcõrẽba idji bed̶ea bãrã sod̶e b̶ʌd̶ada crĩcha biad̶eba ĩjãnadua. Ara maʌ̃ bed̶eaba bãrãra Ãcõrẽba cawa oid̶ebemada poya ẽdrʌ edaya.
22 Ãcõrẽ bed̶eara ĩjã o pananadua. Ab̶abe ũrĩbadada b̶earãnadua. Mãwã b̶ead̶ibʌrʌ, ara bãdub̶a cũrũga b̶ead̶ia. 23 Ãcõrẽ bed̶ea ũrĩ b̶ʌba ĩjã oẽ́bʌrʌ, ẽberãba quĩrã acʌbadad̶e idji quĩrã acʌbʌrʌ quĩrãca b̶ʌa. 24 Acʌbʌrʌd̶e idjira sãwã b̶ʌda unubarimĩna, ãyã wãsira ab̶ed̶a quĩrãdoabaria. 25 Baribʌrʌ bariduaba Ãcõrẽ bed̶eada ũrĩped̶a quĩrãdoaẽ́bʌrʌ, bio bia b̶aya. Maʌ̃ bed̶ea jipa b̶ʌ dadji ẽdrʌ b̶ʌbarida ewariza quĩrãcuita crĩchaped̶a ĩjã o b̶aibʌrʌ, idjia o b̶ʌd̶eba bio bia b̶aya.
26 Ab̶aʌba Ãcõrẽda ĩjã b̶ʌda crĩcha b̶ʌbʌrʌ, baribʌrʌ idji quĩrãmeda quĩrãcuita wagaẽ́bʌrʌ, ara idjidub̶a cũrũga b̶ʌa. Wãrãda ĩjãẽ́ b̶ʌa. 27 Wãrãda ĩjã b̶ʌba nãwã oida b̶ʌa dadji Zeza Ãcõrẽba idjia o b̶ʌra bia unumãrẽã idjab̶a jipa unumãrẽã: jẽrãmãrãda, pẽdra wẽrãrã sid̶a bia mĩga panʌne carebaida b̶ʌa, idjab̶a naʌ̃ ẽjũãne b̶ea cadjiruada oiẽ́ b̶ʌa.

*1:12 Bia mĩga b̶ʌd̶e. Griego bed̶ead̶e maʌ̃ba idjab̶a jara b̶ʌa: “Cadjirua oi crĩcha zebʌrʌd̶e.”