JUECE
ISRAELERÃ ẼDRɅ B̸ɅBADARÃ
Josue jaid̶ad̶acarea israelerãba Ãcõrẽra igarad̶aped̶a dewara ãcõrẽ b̶eada ẽpẽbadjid̶aa. Mãwã obʌdaza Ãcõrẽba ãdjirãra dewara puru jʌwaed̶a b̶ʌbadjia. Israelerã jũmawãyã mĩga panʌne Ãcõrẽa quĩrã djuburiada iwid̶ibadjid̶aa. Maʌ̃ bẽrã idjia ẽberãda b̶ʌbadjia ãdjirã ẽdrʌ b̶ʌmãrẽã. Israelerãra 300 poa aud̶u mãwã panasid̶aa ab̶a Samuel ewarid̶aa. Maʌ̃ ewarid̶e Israel druad̶e dji boroda neẽ́ basía. Jũmarãba ãdjia quĩrĩãbʌdada obadjid̶aa (Juece 21:25).
Naʌ̃ cartara Juece abadaa. Dadjirãba ed̶aud̶e crĩchabadaa Juece bed̶eaba jara b̶ʌda cawa obadarãda. Baribʌrʌ hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ bed̶eaba biara jara b̶ʌa ẽdrʌ b̶ʌbadarãda. Maʌ̃ carea ẽberã bed̶ead̶e naʌ̃ cartara trʌ̃ b̶ʌsid̶aa “Israelerã ẽdrʌ b̶ʌbadarã.”
Adua panʌa caiba naʌ̃ cartara b̶ʌsida. Ãĩbẽrã Samuelba wa Nataʌ̃ba wa Gaba b̶ʌsisicada (1 Cronica 29:29). Dji b̶ʌd̶aba cawabisia sãwã Ãcõrẽba israelerãra ãdji dji quĩrũ jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌbadjida. Idjab̶a cawabisia israelerãba Ãcõrẽra igarad̶ibʌrʌ biẽ́ pananida.
Dadji ẽberã bed̶ead̶e Juece cartad̶ebemada naʌ̃da b̶ʌ́ eropanʌa: israelerãba Ãcõrẽ igaraped̶ad̶ad̶ebemada (2:1-23), Deborába, Baraco bid̶a cananeorã poyaped̶ad̶ad̶ebemada (4:1-24), Gedeoʌ̃ba madianitarã poyad̶ad̶ebemada (6:1neba ab̶a 7:25d̶aa), Jepteba amonitarã poyad̶ad̶ebemada (10:1neba ab̶a 12:15d̶aa), idjab̶a Sansoʌ̃ba pilisteorã poyad̶ad̶ebemada (13:1neba ab̶a 16:31d̶aa).
2
Ãcõrẽ nezoca bajãnebemaba Boquiʌ̃ne jarad̶a
Ãcõrẽ nezoca bajãnebemada Gilgald̶eba Boquiʌ̃naa wãped̶a israelerãa nãwã jarasia:
–Mʌ̃a bãrãra Egipto druad̶eba ẽdrʌ edaped̶a mʌ̃a diai jarad̶a ẽjũãnaa enesia. Mʌ̃a bãrã drõãenabemarãa nãwã jarasia: “Mʌ̃a bãrã ume bed̶ea b̶ʌd̶ara ãyã b̶ʌẽ́a. Baribʌrʌ naʌ̃ druad̶e b̶earã ume bed̶ea b̶ʌrãnadua. Mõgara ãdji ãcõrẽ b̶ea itea ʌ̃tʌ pã bueped̶ad̶ada corapetacuad̶adua.” Mãwã jarad̶amĩna bãrãba ĩjãnaẽ́ basía. ¿Cãrẽ cãrẽã mãwã od̶aẽ́ basi? Bãrãba ĩjãnaẽ́ bẽrã mʌ̃a jaraya: puru naʌ̃ druad̶e b̶eara mʌ̃a waa bãrã quĩrãpitabemada ãyã jʌretaẽ́a. Ãtebʌrʌ soaba bãrã ẽcarrad̶e ubʌda quĩrãca ãdjirãneba bãrãra bia mĩga panania. Maʌ̃ awara bãrãba ãdji ãcõrẽ b̶ea ẽpẽnaped̶a bio biẽ́ panenia.–
Ãcõrẽ nezoca bajãnebemaba mãwã jarasid̶e jũma israelerãra jĩgua jĩã duanesid̶aa. Maʌ̃ bẽrã mama trʌ̃ b̶ʌsid̶aa Boquiʌ̃.* Hebreo bed̶ead̶e Boquiʌ̃ trʌ̃ba jara b̶ʌa “jĩãbadarã.” Idjab̶a mama animarãda Ãcõrẽa babue diasid̶aa.
Josue jaid̶ad̶a
Josueba israelerã wãbisid̶e ãdjia edaped̶ad̶a ẽjũãza wãsid̶aa. Josue 24:1-28. Josue zocai b̶asid̶e israelerãba Ãcõrẽra ẽpẽ panasid̶aa. Idji jaid̶ad̶acarea dji bororã idji ume panana zocai panasid̶ad̶e bid̶a ãdjirãba ẽpẽ panasid̶aa. Maʌ̃ bororãba jũma unusid̶aa Ãcõrẽba israelerã itea od̶ada.
Nuʌ̃ warra Josue Ãcõrẽ nezocara 110 poa b̶asid̶e jaid̶asia. Timnat-sera abadad̶e idjia edad̶a ẽjũãne israelerãba idjira tʌb̶arisid̶aa. Maʌ̃ ẽjũãra Epraiʌ̃ eyaid̶a b̶ʌ druad̶e b̶ʌa Gaa eya caita. 10 Josue ewarid̶ebemarã jũma jaid̶aped̶ad̶acarea ãdjid̶eba yõped̶ad̶arãba Ãcõrẽra, idjia israelerã itea o b̶ad̶a sid̶a quĩrãdoasid̶aa.
Israelerãba Ãcõrẽ igaraped̶ad̶a
11 Mãwãnacarea israelerãba Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada osid̶aa. Jʌwaba od̶a ãcõrẽ Baal abadada ẽpẽsid̶aa. 12 Ãcõrẽba ãdji drõã naẽnabemarãra Egiptod̶eba ẽdrʌ edad̶amĩna idjira igarad̶aped̶a ãdji caita b̶earã ãcõrẽda ẽpẽsid̶aa. Mãwã Ãcõrẽra quĩrũbisid̶aa. 13 Ãdjirãba Ãcõrẽra igarad̶aped̶a Baal abadada, Astarte abada sid̶a ẽpẽsid̶aa. 14 Maʌ̃ carea Ãcõrẽra israelerã ume bio quĩrũsia. Maʌ̃ba idjia ne drʌabadarãa ãdjia erob̶eara idu jãrĩbisia. Idjab̶a ãdji dji quĩrũa ãdjirãra idu poyabisia. Djõbʌdad̶e israelerãba waa poyad̶aẽ́ basía. 15 Djõne wãbʌdaza Ãcõrẽra dji quĩrũare djõbadjia. Maʌ̃ bẽrã israelerãba poyad̶aca basía Ãcõrẽba naẽna jarad̶a quĩrãca. Mãwã bia mĩga duanabadjid̶aa.
Ãcõrẽba ẽdrʌ b̶ʌbadarã diad̶a
16 Mãwã bia mĩga panʌne Ãcõrẽba ʌ̃cʌrʌ ẽberãrãda b̶ʌbadjia israelerãra ne drʌabadarã jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌd̶amãrẽã. 17 Baribʌrʌ israelerãba maʌ̃ ẽdrʌ b̶ʌbadarã bed̶eara ĩjãnaca basía. Ãtebʌrʌ dãrãẽ́ne Ãcõrẽra wayacusa igarad̶aped̶a dewara ãcõrẽ b̶eada ẽpẽnaped̶a bia bed̶eabadjid̶aa. Ãcõrẽba obi jarad̶ara ãdji drõã naẽnabemaba ĩjã o pananamĩna ãdjirãba ĩjã od̶aẽ́ basía. 18 Dji quĩrũba ãdjirã biẽ́ o panʌne bia mĩga panʌ bẽrã ãdub̶a mĩã sopua bed̶eabadjid̶aa. Ãcõrẽba maʌ̃ ũrĩbʌrʌza ãdjirãra quĩrã djuburiaped̶a ab̶a b̶ʌbadjia ãdjirã dji quĩrũ jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌmãrẽã. Ãcõrẽra maʌ̃ ẽberã ume b̶ʌ bẽrã idji zocai b̶ʌmisa israelerãra dji quĩrũ jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌbadjia. 19 Baribʌrʌ dji ẽdrʌ b̶ʌbari jaid̶ad̶acarea israelerãba wayacusa dewara ãcõrẽ b̶eada ẽpẽnaped̶a bia bed̶eabadjid̶aa. Maʌ̃ cadjirua obʌdaza ãdji djibarirãba oped̶ad̶a cãyãbara aud̶uara obadjid̶aa. Cʌwʌrʌ zaread̶eba ãdjia cadjirua obadara igarad̶aca basía. 20 Maʌ̃ carea Ãcõrẽra israelerã ume bio quĩrũped̶a nãwã jarasia:
–Mʌ̃a israelerã drõã naẽnabemarã ume bed̶ea b̶ʌd̶ara naʌ̃ ẽberãrãba igarasid̶aa. Mʌ̃a jarad̶ara ĩjãnacaa. 21 Maʌ̃ bẽrã puru b̶ea Josueba poyad̶aẽ́ra mʌ̃a israelerã quĩrãpitabemada ni ab̶a bid̶a ãyã jʌretaẽ́a.–
22 Ãcõrẽba maʌ̃ puru b̶eara Canaaʌ̃ druad̶e idu b̶ebisia israelerãba idjida ẽpẽni cawaya ãdji drõã naẽnabemaba ẽpẽped̶ad̶a quĩrãca. 23 Josue ewarid̶e Ãcõrẽba maʌ̃ puru b̶eara ãyã jʌretaẽ́ basía. Idjia Josuéa poyabiẽ́ basía, ãtebʌrʌ Canaaʌ̃ druad̶e idu b̶ebisia.

*2:5 Hebreo bed̶ead̶e Boquiʌ̃ trʌ̃ba jara b̶ʌa “jĩãbadarã.”

2:6 Josue 24:1-28.