JOB
1
Ẽberã Jo abadada Uz druad̶e b̶asia. Maʌ̃ Jora ne jũmane jipa b̶asia idjab̶a jarad̶i neẽ́ b̶asia. Idjia Ãcõrẽra bio waya b̶asia idjab̶a cadjirua sid̶a quĩrĩãca basía. Joba siete warrarãda erob̶asia. Wẽrãcaurãda ũbea erob̶asia. Siete mil ovejada, mil ũbea cameyoda, mil pacada, burro sid̶a quiniento erob̶asia.* Mil paca. Hebreo bed̶ead̶e jara b̶ʌa quiniento pacada erob̶asida umé uméa ãbaa jʌ̃ panʌda. Maʌ̃ba jara b̶ʌa jũma ãbaa mil erob̶asida. Idjab̶a nezocarãda zocãrã erob̶asia. Jũma Jordaʌ̃ do ʌ̃mãdau odjabariare b̶earã cãyãbara idjira ne baraara b̶asia.
Idji warrarãba ãdji deza b̶ʌsrid̶a ãbaa ne cod̶i ewarida obadjid̶aa. Mãwã obʌdad̶e ãdji ũbeabema djabawẽrãra trʌ̃badjid̶aa ãdjirã ume ãbaa ne cod̶amãrẽã. Maʌ̃be ãdji b̶ʌsrid̶a ãbaa ne cod̶i ewari jõnacarea ãdji zeza Joba ãdjirãra trʌ̃badjia Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ʌi carea. Nãwã obadjia: diaped̶ed̶a pirab̶ariped̶a idji warrarã carea animarãda ab̶a ab̶a Ãcõrẽa babue diabadjia. Idjia crĩcha b̶asia: “Ãĩbẽrã mʌ̃ warrarãba cadjiruada osid̶ada wa ãdji sod̶eba Ãcõrẽra biẽ́ jarasid̶ada.”
Ewari ab̶a Ãcõrẽ nezocarã bajãnebemada idji quĩrãpita zesid̶aa. Ãcõrẽ nezocarã bajãnebema. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Ãcõrẽ warrarã.” Diauru sid̶a ãdjirã ume zesia. Diauru. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Satana.” Satana trʌ̃ba jara b̶ʌa: “Djãrã biẽ́ jarabari.” Maʌ̃ne Ãcõrẽba diaurua iwid̶isia:
–¿Bʌra sãmaʌba ze b̶ʌ?–
Diauruba panusia:
–Bʌa od̶a ẽjũãne pʌrrʌa nĩbad̶ada ze b̶ʌa.–
Ãcõrẽba diaurua iwid̶isia:
–Bʌa mʌ̃ nezoca Jora ¿sãwã unu b̶ʌ? Mʌ̃a od̶a ẽjũãne dewarada idji quĩrãca neẽ́a. Idjira ne jũmane jipa b̶ʌa idjab̶a biẽ́ jarad̶i neẽ́ b̶ʌa. Idjia mʌ̃ra bio waya b̶ʌa idjab̶a cadjiruara quĩrĩãcaa.–
Maʌ̃ne diauruba jarasia:
–Idjira ni cãrẽ sid̶a sãwãca bẽrã mãwã bʌra waya b̶ʌa. 10 Bʌa idjira, idji ẽberãrã, jũma idjia erob̶ʌ sid̶a bio waga erob̶ʌa aud̶u jũrã erob̶ʌ quĩrãca. Idjia o b̶ʌra bʌa jũma bia odjabi b̶ʌa. Mãwã idjia animarã b̶eara zocãrã erob̶ʌa. 11 Baribʌrʌ bʌa jũma idjia erob̶ʌda jãrĩbʌrʌ, idjia bʌda biẽ́ jaraya ara bʌdji quĩrãpita.–
12 Maʌ̃ne Ãcõrẽba diaurua jarasia:
–Mãẽteara mãwã odua. Jũma idjia erob̶ʌra bʌ jʌwaed̶a b̶ʌa. Baribʌrʌ idjira biẽ́ ocara b̶ʌa.–
Ãcõrẽba mãwã jarad̶acarea diaurura Ãcõrẽ quĩrãpitabemada ãyã wãsia.
13 Ewari ab̶a Jo warrarãba, wẽrãcaurã bid̶a ãdji djaba nabema ded̶e b̶ʌsrid̶a ãbaa ne cod̶i ewarida o panasid̶aa. 14 Maʌ̃ne ẽberãda Jo ded̶e jũẽped̶a nãwã jarasia:
–Dairãra bʌ pacaba bʌ ẽjũãne traja panasid̶aa. Bʌ burrora dairã caita ne co duanasid̶aa. 15 Maʌ̃ne cawaẽ́ne sabeorãda ne drʌad̶e zed̶aped̶a bʌ nezocarãda jũma quenanaped̶a bʌ animarã b̶eara jũma drʌa edesid̶aa. Ab̶abe mʌ̃drʌ ẽdrʌsia bʌ́a jarad̶e zei carea.–
16 Maʌ̃ba wad̶i jũma nẽbʌrʌẽ́ne dewara nezocada jũẽsia. Maʌ̃ba jarasia:
–Bajãneba baada dji cãbãyã b̶aesia. Maʌ̃ baaba bʌ ovejara, bʌ oveja wagabadarã sid̶a jũma quenasia. Ab̶abe mʌ̃drʌ ẽdrʌsia bʌ́a jarad̶e zei carea.–
17 Maʌ̃ba wad̶i jũma nẽbʌrʌẽ́ne dewara nezocada jũẽsia. Maʌ̃ba jarasia:
–Caldeorãda o ũbeaareba ne drʌad̶e zesid̶aa. Maʌ̃gʌrãba bʌ nezocarãda jũma quenanaped̶a bʌ cameyora jũma drʌa edesid̶aa. Ab̶abe mʌ̃drʌ ẽdrʌsia bʌ́a jarad̶e zei carea.–
18 Maʌ̃ba wad̶i jũma nẽbʌrʌẽ́ne dewara nezocada jũẽsia. Maʌ̃ba jarasia:
–Bʌ warrarãba, bʌ caurã bid̶a b̶ʌsrid̶a ãbaa ne cod̶i ewarida bʌ warra nabema ded̶e o panasid̶aa. 19 Mãwã panʌne cawaẽ́ne ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌareba nãũrãda dji cãbãyã puásia. Maʌ̃ nãũrãba dera bʌ warrarã ʌ̃rʌ̃ cora edesia. Maʌ̃ba ãdjirãra jũma quenasia. Ab̶abe mʌ̃drʌ ẽdrʌsia bʌ́a jarad̶e zei carea.–
20 Jũma maʌ̃ ũrĩnacarea Jora piradrʌped̶a sopuaba idjia cacuad̶e jʌ̃ b̶ʌra cũẽtatasia idjab̶a borob̶ichia tʌsia. Maʌ̃be chĩrãborod̶e b̶arru cob̶eped̶a Ãcõrẽa bia bed̶easia. 21 Nãwã jarasia:
–Mʌ̃ra ara jãwã tosid̶aa. Ara jãwã beuya. Ãcõrẽba mʌ̃́a ne diasia. Idjab̶a maʌ̃ diad̶ara idjia jãrĩsia.
Baribʌrʌ Ãcõrẽa bia jaraya.–
22 Jũma mãwãnamĩna Joba cadjiruada oẽ́ basía. Idjia jaraẽ́ basía Ãcõrẽba biẽ́ o b̶ʌda.

*1:3 Mil paca. Hebreo bed̶ead̶e jara b̶ʌa quiniento pacada erob̶asida umé uméa ãbaa jʌ̃ panʌda. Maʌ̃ba jara b̶ʌa jũma ãbaa mil erob̶asida.

1:6 Ãcõrẽ nezocarã bajãnebema. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Ãcõrẽ warrarã.”

1:6 Diauru. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Satana.” Satana trʌ̃ba jara b̶ʌa: “Djãrã biẽ́ jarabari.”