LEVITICO
Israelerãra Egipto druad̶eba ẽdrʌsid̶aa 1445 poa Jesu tod̶i naẽna. Maʌ̃be jed̶eco uméne Sinai ẽjũãne jũẽne wãsid̶aa. Sinai eyad̶e Ãcõrẽba naʌ̃ Levitico cartada Moisea b̶ʌbisia (27:34). Naʌ̃ cartad̶e Ãcõrẽba Moisea jarasia sãwã sacerdoterãba od̶ida panʌda. Naʌ̃ cartara Levitico abadaa israelerã sacerdoterãra Levid̶eba yõped̶ad̶a bẽrã.
Dadji ẽberã bed̶ead̶e naʌ̃ Levitico cartad̶ebemada b̶ʌ́ eropanʌa israelerãba cadjirua oped̶ad̶a carea Ãcõrẽa diad̶ida panananebemada. Ãdjia diaped̶ad̶ada sacerdoterãba Ãcõrẽa babue diabadjid̶aa (1:1neba ab̶a 6:7d̶aa). Maʌ̃are b̶ʌ́ eropanʌa Ãcõrẽba cadjirua quĩrãdoabari ewarid̶e sãwã sacerdoterãba od̶ida pananada (capítulo 16). Maʌ̃are b̶ʌ́ eropanʌa sãwã israelerãba ãdji ewari droma b̶eara od̶ida pananada (capítulo 23). Jĩrũare b̶ʌ́ eropanʌa sacerdoterãba ĩbĩrã Ãcõrẽ wua de coad̶ida panananebemada idjab̶a ẽberãba Ãcõrẽ biẽ́ jarad̶ad̶ebemada (capítulo 24).
1
Sãwã animarã Ãcõrẽa babue diaida b̶ʌd̶ebema
Ãcõrẽba idji wua ded̶eba Moisea jarasia:
–Israelerãa nãwã jaradua: “Ab̶aʌba idji animarãnebemada Ãcõrẽa diaibʌrʌ, pacada, ovejada, wa chiwatuda diaida b̶ʌa.
Pacada babue diaibʌrʌ, dji umaquĩrãdrʌ diaida b̶ʌa. Maʌ̃ pacara jũma bia b̶aida b̶ʌa. Maʌ̃ra Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbadamaa edeida b̶ʌa idjia diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unumãrẽã. Dji diabʌrʌba idji jʌwara paca boro ʌ̃rʌ̃ b̶ʌida b̶ʌa. Mãwã Ãcõrẽba maʌ̃ pacara dji ẽberã cacuabari edaya idjia cadjirua od̶a quĩrãdoai carea. Maʌ̃be Ãcõrẽ quĩrãpita pacara o ʌrrãgo beaida b̶ʌa. Maʌ̃ne Aaroʌ̃ warrarã sacerdoterãba dji oara piad̶aped̶a animarã babue diabada orroza jĩãpod̶ida panʌa Ãcõrẽ wua de quĩrãpe. Dji diad̶aba pacara epaped̶a, drapetaped̶a tʌcuaida b̶ʌa. Mãwã o b̶ʌd̶e sacerdote Aaroʌ̃ warrarãba animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ tʌbʌra uruga nũmʌnida panʌa. 8-9 Dji diad̶aba paca jʌ̃sira, dji jĩrũ sid̶a baidoba sʌgʌida b̶ʌa. Sʌgʌd̶acarea Aaroʌ̃ warrarã sacerdoterãba maʌ̃gʌra, dji animarã tʌcuad̶ara, dji borora, dji draga sid̶a animarã babue diabadad̶e tʌbʌ uruga nũmʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌd̶aped̶a jũma babue diad̶ida panʌa. Maʌ̃ paca babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya.* Maʌ̃ paca babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Maʌ̃ babue diabʌdara Ãcõrẽba bia ʌ̃ya.”
10 Ab̶aʌba idji animarãnebema ovejada wa chiwatuda Ãcõrẽa babue diaibʌrʌ, dji umaquĩrãdrʌ diaida b̶ʌa. Maʌ̃ animarãra jũma bia b̶aida b̶ʌa. 11 Maʌ̃ra Ãcõrẽ quĩrãpita animarã babue diabada jʌwa araare o ʌrrãgo beaida b̶ʌa. Maʌ̃ne Aaroʌ̃ warrarã sacerdoterãba dji oara piad̶aped̶a animarã babue diabada orroza jĩãpod̶ida panʌa. 12-13 Dji diad̶aba animarãra drapetaped̶a tʌcuaida b̶ʌa. Tʌcuaped̶a dji jʌ̃sira, dji jĩrũ sid̶a baidoba sʌgʌida b̶ʌa. Maʌ̃gʌra, dji animarã tʌcuad̶ara, dji borora, dji draga sid̶a sacerdoteba animarã babue diabadad̶e tʌbʌ uruga nũmʌ ʌ̃rʌ̃ b̶ʌped̶a jũma babue diaida b̶ʌa. Maʌ̃ animarã babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya.
14 Ab̶aʌba ĩbanada Ãcõrẽa babue diaibʌrʌ, puchirãda wa putujuda diaida b̶ʌa. 15 Sacerdoteba maʌ̃ ĩbanara animarã babue diabadamaa edeped̶a otapuya beaida b̶ʌa. Beaped̶a dji borora animarã babue diabadad̶e babueida b̶ʌa. Dji oara animarã babue diabada orrod̶e zowuabida b̶ʌa. 16 Maʌ̃be carab̶aped̶a, jẽsaped̶a dji jʌ̃sida, dji cara sid̶a animarã babue diabada orrocawa b̶ʌida b̶ʌa dji tʌbʌ pora b̶ʌmaa. Hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ versículora ebud̶a b̶ʌẽ́a. Dji tʌbʌ porara animarã babue diabada ʌ̃mãdau odjabariare b̶ʌa. 17 Maʌ̃be dji id̶e jidaped̶a ĩbanara drawe ewara cob̶ʌida b̶ʌa. Mãwã cob̶ʌped̶a animarã babue diabadad̶e babue diaida b̶ʌa. Maʌ̃ ĩbana babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya.”–

*1:8-9 Maʌ̃ paca babue diabʌrʌra Ãcõrẽba bia unuya. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Maʌ̃ babue diabʌdara Ãcõrẽba bia ʌ̃ya.”

1:16 Hebreo bed̶ead̶e maʌ̃ versículora ebud̶a b̶ʌẽ́a.