LUCA
BED̸EA BIA JESUCRITOD̸EBEMA LUCABA B̸ɅD̸A
Naʌ̃ cartara Lucaba b̶ʌsia. Idjira griego basica b̶ʌa. Colosa 4:14d̶e, Pilemoʌ̃ 24d̶e bid̶a jara b̶ʌa Lucara Paulo ume nĩbasida. Mateoba, Marco bid̶a ãdjiza carta Jesucritod̶ebema b̶ʌped̶ad̶acarea Lucaba naʌ̃ cartara b̶ʌsia.
Lucaba naʌ̃ cartara ẽberã dji droma Teopilo itea b̶ʌsia cawamãrẽã Jesud̶ebema idjía jaradiaped̶ad̶ara wãrãda (1:1-4). Lucaba waabemarã cãyãbara ebud̶aara b̶ʌsia Borocuebari Juaʌ̃ toped̶ad̶ad̶ebemada (1:5-80), Jesu toped̶ad̶ad̶ebema sid̶a (2:1-52). Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Juaʌ̃ba Jesu borocued̶ad̶ebemada (3:1-22), Jesu drõã naẽnabemarã trʌ̃da (3:23-38), idjab̶a diauruba Jesu mĩã sẽ b̶ad̶ad̶ebemada (4:1-13). Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba Galilea druad̶e jaradia nĩbad̶ad̶ebemada (4:14d̶eba ab̶a 9:50d̶aa) idjab̶a Jerusaleʌ̃naa wãbʌrʌd̶e jaradia b̶ad̶ad̶ebemada (9:51neba ab̶a 19:27d̶aa).
Jĩrũare b̶ʌ́ b̶ʌa Jesu Jerusaleʌ̃ne mãwãnanebemada: Jerusaleʌ̃ puru carea jĩãnada, crud̶e beaped̶ad̶ada, ʌ̃rẽbad̶ada, idjab̶a idji ĩjã b̶earã quĩrãpita bajãnaa wãnada (19:28d̶eba ab̶a 24:53d̶aa).
Lucaba ebud̶a b̶ʌsia Ãcõrẽba cawa oid̶ebemada (2:25-35; 19:37-44; 21:20-24) idjab̶a cadjirua obadarã idjimaa jẽda zebʌdarãda ẽdrʌ edaid̶ebemada (1:67-80; 15:1-32; 19:1-10). B̸arima zocãrã b̶ʌsia cadjirua obadarã Jesuba quĩrã djuburiad̶ada: judiorãda, judiorãẽ́da, Samariad̶ebemarãda, ne neẽ́ qued̶eada, Romanebema boro itea parata jʌrʌ pebadarã sid̶a.
Luca cartad̶e ebud̶a b̶ʌa wẽrãrã sid̶a Jesuare panasid̶ada. B̸ʌ́ b̶ʌa Elisabed̶ebemada (1:5-66), Mariad̶ebemada (1:26d̶eba ab̶a 2:52d̶aa), Ananebemada (2:36-38), idjab̶a Jesu carebabadarãnebemada (8:1-3). Maʌ̃ awara wẽrãrãba idji ʌ̃rẽbad̶ad̶ebemada naãrã cawasid̶aa (24:1-12).
1
Lucaba Teopiloa b̶ʌ́ diabued̶a
Ãcõrẽba dadjirã tãẽna od̶ad̶ebemada zocãrãba b̶ʌ́ quĩrĩãsid̶aa. Jũma maʌ̃ od̶a unuped̶ad̶aba nẽbʌrʌsid̶aa idjab̶a jaradiasid̶aa. Dji carta b̶ʌped̶ad̶aba maʌ̃da b̶ʌsid̶aa. Bʌ dji droma b̶ʌ Teopilo, mʌ̃a bid̶a jũma maʌ̃ mãwãnada bio quĩrãcuita iwid̶id̶a bẽrã, mʌ̃maarã bia b̶ʌa bʌ itea arid̶e b̶ʌ́ diabueida. Mãwã bʌa cawaya bʌ́a jaradiaped̶ad̶ara wãrãda.
Borocuebari Juaʌ̃ tod̶i cawabid̶a
Herode Judea druad̶ebema boro basid̶e sacerdote Zacariada b̶asia.* Herode. Maʌ̃ Herodera “dji Droma” abadaa. Maʌ̃ Zacariara sacerdoterã idji ume trajabada sid̶a Abíarã abadjid̶aa. Abía. 1 Cronica 24:10. Dji quima Elisabera Aaroʌ̃ ẽberãrãneba yõna basía. Ãdjira umena Ãcõrẽ quĩrãpita jipa panasid̶aa. Ãcõrẽba obi jarad̶ara jũma ĩjã o panʌ bẽrã biẽ́ jarad̶i neẽ́ panasid̶aa. Baribʌrʌ Elisabera warra toca bad̶a bẽrã warra neẽ́ panasid̶aa. Maʌ̃ awara bio drõãda panasid̶aa.
Mãwã panʌne Zacaria Ãcõrẽ de dromane trajai ewarida jũẽsia. Maʌ̃ bẽrã idjira, waabema sacerdoterã idji ume trajabada sid̶a Ãcõrẽ quĩrãpita traja panasid̶aa. Maʌ̃ne sacerdoterãba obada quĩrãca ne jemenesid̶aa caiba Ãcõrẽ de dromane ed̶a incienso querada bá diaida b̶ʌ cawaya. Maʌ̃ne Zacaria trʌ̃da odjasia.
10 Incienso quera bá diai horada jũẽna bẽrã Zacariara ed̶a wãsia. Incienso querada bá diaida b̶ʌ. Exodo 30:34-38. Maʌ̃ne puruba dajadaare Ãcõrẽa iwid̶i panasid̶aa. 11 Mãwã b̶ʌd̶e bajãnebema nezocada quera bá diabada jʌwa araare odjasia. 12 Idji unusid̶e Zacariara bio dauperaped̶a ab̶ed̶a cawa crĩchaẽ́ basía. 13 Baribʌrʌ bajãnebema nezocaba jarasia:
–Ne wayarãdua. Bʌa Ãcõrẽa iwid̶i b̶ad̶ara idjia ũrĩsia. Bʌ quima Elisabeba warrada toya. Idji trʌ̃ra b̶ʌdua Juaʌ̃. 14-15 Maʌ̃ warra carea zocãrã b̶ʌsrid̶ad̶ia. Idjira Ãcõrẽ quĩrãpita dji droma bai bẽrã bʌ sid̶a bio b̶ʌsrid̶a b̶aya. Uva b̶a aseada, itua sid̶a doca baya. B̸ited̶a b̶ebʌrʌ ewarid̶eba Ãcõrẽ Jaurera idji ume b̶aya.§ Numero 6:1-5; Juece 13:2-5. 16 Idjia zocãrã israelerãra Ãcõrẽmaa jẽda zebiya. 17 Elíaba erob̶ad̶a jaureda, ʌb̶ʌa sid̶a bʌ warraba erob̶aya. Maʌ̃neba idjira dadjirã Boro na wãya dji zezada ãdji warrarã ume ibiabi carea.* Malaquia 4:5-6. Maʌ̃ awara ĩjãnaẽ́ b̶ea sid̶a carebaya jipa b̶eaba crĩchabada quĩrãca crĩchad̶amãrẽã. Mãwã carebaya puruba dadjirã Borora bia edad̶amãrẽã.–
18 Maʌ̃ne Zacariaba bajãnebema nezocaa iwid̶isia:
–¿Mʌ̃a sãwã cawai bʌa jara b̶ʌra wãrãda? Mʌ̃ra bio drõãda b̶ʌa. Mʌ̃ quima sid̶a djorada b̶ʌa.–
19 Bajãnebema nezocaba Zacaria jarasia:
–Mʌ̃ra Gabriel, Ãcõrẽ nezocaa. Idjia mʌ̃ra bʌmaa diabuesia maʌ̃ bed̶ea biada jaramãrẽã. 20 Mʌ̃a jara b̶ʌra Ãcõrẽba b̶ʌd̶a ewarid̶e wãrãda mãwãya. Baribʌrʌ ĩjãnaẽ́ bẽrã bʌra quĩrãme cara b̶eya ab̶a bʌ quima warra tobʌrʌd̶aa.–
21 Maʌ̃misa ẽberãrãba dajada jʌ̃ã panasid̶aa. Ãdjia cawad̶aẽ́ panasid̶aa sãwãẽrã Zacariara jãcua ed̶a dãrãbʌrʌda. 22 Mãwã b̶ʌd̶e idjira dajadaa zesia baribʌrʌ poya bed̶eaẽ́ basía. Quĩrãme cara b̶ed̶a bẽrã ab̶abe sẽyãneba bed̶ea b̶asia. Maʌ̃ba ẽberãrãba cawasid̶aa Ãcõrẽba idjía ne unubisida.
23 Idji Ãcõrẽ de dromane trajai ewari jõnacarea Zacariara diguid̶aa wãsia. 24 Mãwãnacarea idji quima Elisabera b̶iogoa b̶esia. Maʌ̃ bẽrã Elisabera jed̶eco juesuma diguid̶a b̶esia. Nãwã crĩchasia: 25 “Ãcõrẽba mʌ̃ra carebasia b̶iogoa b̶emãrẽã. Jãwã bia od̶aba mʌ̃ quĩrã perara ãyã b̶ʌsia. Ẽberãrãba mʌ̃ra waa biẽ́ jarad̶aẽ́a.”
Bajãnebema nezocaba Mariaa jarad̶a
26-27 Elisabe sei jed̶eco b̶iogoa b̶ed̶acarea Ãcõrẽba bajãnebema nezoca Gabrielda Galilea druad̶e Nazare purud̶aa diabuesia awẽrã umaquĩrã adua b̶ʌ Mariamaa. Maʌ̃ Mariara Jose ume dji edad̶i carea bed̶ea bia panasid̶aa. Josera David̶eba zed̶a basía. 28 Bajãnebema nezocara Mariama jũẽped̶a nãwã jarasia:
–¡Mẽrã! Ãcõrẽba bʌra bia erob̶ʌa. Ãcõrẽba bʌra bia erob̶ʌa. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba bʌda dewara wẽrãrã cãyãbara biara erob̶ʌa.” Idjira bʌ ume b̶ʌa.–
29 Maʌ̃ bed̶ea ũrĩsid̶e Mariaba ab̶ed̶a cawa crĩchaẽ́ basía cãrẽ cãrẽã bajãnebema nezocara mãwã bed̶ea b̶ʌda. 30 Maʌ̃ne bajãnebema nezocaba idjía jarasia:
–Maria, ne wayarãdua; Ãcõrẽba bʌra careba b̶ʌa. 31 Maʌ̃ bẽrã bʌra b̶iogoa b̶eped̶a warrada toya. Maʌ̃ warra trʌ̃ra b̶ʌdua Jesu. Mateo 1:21. 32 Idjira dji droma baya idjab̶a Ãcõrẽ dji dromaara b̶ʌba idji Warraad̶a aya. Ãcõrẽba idjira israelerã boroda b̶ʌya idji drõãenabema Davi b̶ad̶a quĩrãca. 33 Idjira Jacobod̶eba yõped̶ad̶arã boroda b̶aya. Ewariza ãdjirãra pe erob̶aya.–§ 2 Samuel 7:8,16.
34 Maʌ̃ne Mariaba bajãnebema nezocaa iwid̶isia:
–Mʌ̃ra umaquĩrã adua b̶ʌda ¿sãwã b̶iogoa b̶ei?–
35 Bajãnebema nezocaba panusia:
–Ãcõrẽ Jaurera bʌmaa zeped̶a idji ʌb̶ʌara bʌ ume b̶aya. Maʌ̃ bẽrã idjia dia b̶ʌ warra bʌa tobʌrʌda Ãcõrẽba idji Warraad̶a aya. 36 Bʌ apipi Elisabe sid̶a warra toya.* Bʌ apipi. Griego bed̶ead̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌẽ́a. Djorada b̶ʌmĩna idjab̶a warra tocaad̶a abadamĩna sei jed̶eco b̶ʌa b̶iogoa b̶ʌda. 37 Ãcõrẽba poya oẽ́ra neẽ́a.–
38 Mariaba panusia:
–Mʌ̃ra Ãcõrẽ nezocaa. Bia b̶ʌa bʌa jarad̶a quĩrãca idjia oida.–
Maʌ̃be bajãnebema nezocara idji quĩrãpitabemada wãsia.
Mariaba Elisabe acʌd̶e wãna
39 Mãwãnacarea Mariara isabe Elisabe purud̶aa wãsia. Maʌ̃ purura Judea drua eyaid̶a b̶ʌd̶e b̶ʌa. 40 Mama Zacaria ded̶e ed̶a wãped̶a Elisabea jarasia:
–¡Mẽrã!–
41 Elisabeba Maria bed̶ea ũrĩbʌrʌd̶e idji warra b̶ited̶a quirura domicasia. Ara maʌ̃da Elisabera Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶esia. 42 Maʌ̃ne Mariaa nãwã jĩgua jarasia:
–Bʌra wãrãda dewara wẽrãrã cãyãbara Ãcõrẽba biara careba b̶ʌa. Bʌ warra sid̶a Ãcõrẽba bio bia b̶ʌya. 43 ¿Mʌ̃ra cai mʌ̃ Boro papaba jãwã acʌd̶e ze b̶ʌra? 44 Ara bʌ bed̶ea ũrĩbʌrʌd̶e warra mʌ̃ b̶ited̶a b̶ʌra b̶ʌsrid̶aba domicasia. 45 Ãcõrẽba jarad̶ara wãrãda mãwãida ĩjãna bẽrã bʌra bio bia b̶ʌa.–
46 Maʌ̃ne Mariaba jarasia:
Sod̶eba mʌ̃a jaraya: Ãcõrẽra dji dromaa. 1 Samuel 2:1-10; Salmo 113:5-9.
47 Ãcõrẽ mʌ̃ ẽdrʌ edabari ume mʌ̃ra bio b̶ʌsrid̶a b̶ʌa.
48-49 Idjia za quiru nezocara bia erob̶ʌa.
Id̶iba ʌ̃taa jũmarãba jarad̶ia Ãcõrẽ jũma poya b̶ʌba mʌ̃ra bio careba b̶ʌda, mʌ̃ itea ne waib̶ʌada o b̶ʌ bẽrã.
¡Ab̶a idjidrʌ Ãcõrẽa! 50 Maʌ̃ bẽrã idji waya b̶eara ewariza quĩrã djuburia b̶aya.
51 Ãcõrẽba idji ʌb̶ʌad̶eba ne waib̶ʌada ocuasia.
Ara ãdjidub̶a dji dromada crĩcha b̶eara idjia memenebisia.
52 Dji droma b̶ead̶ara ãyã b̶ʌcuaped̶a dji ed̶aara qued̶eada dji dromada b̶ʌcuasia.
53 Dji ne neẽ́ qued̶eaa ne jũma biada diasia, baribʌrʌ dji ne bara b̶eara jʌwa bari ãyã wãbicuasia.
54-55 Idji nezoca Israel purura carebasia. Idjia Abrahaʌ̃ra, idjid̶eba yõbʌdarã sid̶a ewariza quĩrã djuburiaya dadji drõã naẽnabemarãa jarad̶a quĩrãca.
56 Mariara Elisabe ded̶e jed̶eco ũbea b̶aped̶a diguid̶aa wãsia.
Borocuebari Juaʌ̃ tod̶a
57 Idji ewari jũẽsid̶e Elisabera warra tosia. 58 Idji caita panabadaba, idji ẽberãrã bid̶a maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e idji ume b̶ʌsrid̶asid̶aa Ãcõrẽba bio quĩrã djuburiad̶a bẽrã.
59 Warra tod̶acarea ocho ewari b̶ʌd̶e ãbaa dji jʌresid̶aa warra cacuara wẽãgod̶i carea. Genesi 17:10-12. Maʌ̃ne ʌ̃cʌrʌba idji zeza trʌ̃ Zacariada b̶ʌ́ quĩrĩã panasid̶aa. 60 Baribʌrʌ dji papaba jarasia:
–Mãwã trʌ̃ b̶ʌd̶aẽ́a, ãtebʌrʌ idji trʌ̃ra b̶ʌd̶ia Juaʌ̃.–
61 Ãdjirãba jarasid̶aa:
–¿Cãrẽã maʌ̃ trʌ̃ra b̶ʌd̶i? Bãrã ẽberãrã tãẽna maʌ̃ trʌ̃ra neẽ́a.–
62 Maʌ̃be dji zeza Zacariaa sẽyãneba iwid̶isid̶aa cãrẽ trʌ̃da b̶ʌ́ quĩrĩã b̶ʌ cawaya. 63 Maʌ̃ carea Zacariaba bacuru pewed̶eada enebisia. Maʌ̃gʌd̶e nãwã b̶ʌsia: “Idji trʌ̃ra b̶ʌd̶ia Juaʌ̃.”
Maʌ̃ unusid̶ad̶e jũmarãba cawa crĩchad̶aẽ́ basía. 64 Ara maʌ̃ne Zacariara quĩrãme cara b̶ad̶ada waya bed̶easia. Ara maʌ̃da idjia Ãcõrẽa bia bed̶easia.
65 Jũma ãdji caita panabadaba maʌ̃nebema ũrĩsid̶ad̶e Ãcõrẽ waya panʌba jũma Judea drua eyaid̶a b̶ʌd̶e nẽbʌrʌbadjid̶aa. 66 Jũma maʌ̃ ũrĩped̶ad̶aba jarabadjid̶aa: “Mãwã baibʌrʌ, maʌ̃gʌ warrara dji droma baya.” Mãwã jarasid̶aa Ãcõrẽ ʌb̶ʌara dji warra ume b̶ʌ bẽrã.
67 Zacariara Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶eped̶a nãwã bed̶easia:
68 ¡Israelerã Ãcõrẽra bio bia b̶ʌa, idji ẽberãrãra ẽdrʌ edai carea ze b̶ʌ bẽrã!
69 Idji nezoca David̶eba zed̶ada diabuebʌrʌa dadji Ẽdrʌ Edabarida b̶amãrẽã.§ 2 Samuel 7:12-13; Salmo 132:17.
70 Naẽna Ãcõrẽba idjid̶eba bed̶eabadarãa maʌ̃nebemada jarabisia.
71 Idjia jarabisia jũma dadjirã dji quĩrũnebemada, dadjirã quĩrãma panʌnebema sid̶a ẽdrʌ edaida.
72 Mãwã oya dadji drõã naẽnabemarãa quĩrã djuburiayad̶a ad̶a bẽrã
idjab̶a ãdjirã ume bed̶ea b̶ʌd̶ada jũma oyad̶a ad̶a bẽrã.
73-74 Idjia dadji drõãenabema Abrahaʌ̃a jarasia dadjirã dji quĩrũ jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌida.
Mãwã ne wayaa neẽ́ dadjirãba idjira poya ẽpẽ panania.
75 Dadjirã zocai panʌmisa idji quĩrãpita biya, jipa nĩbad̶ia.
76 Maʌ̃be Zacariaba idji warrad̶ebemada nãwã jarasia:
Warra, bʌra Ãcõrẽ dji dromaara b̶ʌd̶eba bed̶eabariad̶a ad̶ia. Bʌra dadjirã Boro na wãya idji o jari carea.* Malaquia 3:1.
77 Bʌa israelerãa cawabiya sãwã Ãcõrẽba ãdji cadjiruara quĩrãdoaped̶a ẽdrʌ edaida.
78 Ãcõrẽ quĩrĩãra bio waib̶ʌa b̶ʌa. Dadji Ẽdrʌ Edabarira bajãneba zeya ʌ̃mãdau odjabari quĩrãca.
79 Maʌ̃ba dji pãĩmane b̶eaa, dji beud̶i waya b̶eaa bid̶a Ãcõrẽra cawabiya.
Idjab̶a dadjirãa cawabiya sãwã idji ume necai pananida.
80 Dji warrara warisia idjab̶a Ãcõrẽ Jaured̶eba zarea b̶esia. Drõã b̶ad̶acarea ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e b̶ad̶e wãsia. Mama b̶abadjia ab̶a jũmarã quĩrãpita bed̶eabʌrʌ ewarid̶aa.

*1:5 Herode. Maʌ̃ Herodera “dji Droma” abadaa.

1:5 Abía. 1 Cronica 24:10.

1:10 Incienso querada bá diaida b̶ʌ. Exodo 30:34-38.

§1:14-15 Numero 6:1-5; Juece 13:2-5.

*1:17 Malaquia 4:5-6.

1:28 Ãcõrẽba bʌra bia erob̶ʌa. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba bʌda dewara wẽrãrã cãyãbara biara erob̶ʌa.”

1:31 Mateo 1:21.

§1:33 2 Samuel 7:8,16.

*1:36 Bʌ apipi. Griego bed̶ead̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌẽ́a.

1:46 1 Samuel 2:1-10; Salmo 113:5-9.

1:59 Genesi 17:10-12.

§1:69 2 Samuel 7:12-13; Salmo 132:17.

*1:76 Malaquia 3:1.