MATEO
BED̸EA BIA JESUCRITOD̸EBEMA MATEOBA B̸ɅD̸A
Jesu ume nĩbabari Mateoba naʌ̃ cartara b̶ʌsia. Mateora idjab̶a Levi abadaa. Mateoba Romanebema boro itea parata jʌrʌ pe b̶asid̶e Jesuba idjira trʌ̃sia (9:9-13). Ʌ̃cʌrʌmaarã Mateoba Marco cartada edaped̶a judiorã itea ebud̶aara b̶ʌsia cawad̶amãrẽã Jesura ãdjirã boroda idjab̶a Ãcõrẽba ãdjirã ẽdrʌ edabari diai jarad̶ada.
Naãrã b̶ʌsia Jesucritora Abrahaʌ̃neba, David̶eba zed̶ad̶ebemada (1:1-18), Jesu tod̶ad̶ebemada (1:19d̶eba ab̶a 2:23d̶aa), Juaʌ̃ba Jesu borocued̶ad̶ebemada (3:1-17), idjab̶a diauruba Jesu mĩã sẽnanebemada (4:1-11).
Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba Galilea amene droma caita od̶ad̶ebemada (4:12d̶eba ab̶a 14:12d̶aa). Ed̶a b̶ʌ́ b̶ʌa idjia eyad̶e jaradiad̶ada (5:1neba ab̶a 7:29d̶aa), idjia ne ununaca ocuad̶ada (8:1neba ab̶a 9:38d̶aa), idjia edad̶arã doce diabued̶ada (10:1-42), idjab̶a ne jara b̶ʌd̶eba jaradiad̶ada (11:1neba ab̶a 14:12d̶aa).
Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba Galilea drua ãĩ pʌrrʌa jaradia b̶ad̶ad̶ebemada (14:13d̶eba ab̶a 17:21naa) idjab̶a Galilead̶eba Jerusaleʌ̃naa wãbʌrʌd̶e jaradia b̶ad̶ad̶ebemada (17:22d̶eba ab̶a 20:34d̶aa).
Jĩrũare b̶ʌ́ b̶ʌa Jesura Jerusaleʌ̃ne mãwãnanebemada (21:1neba ab̶a 28:20d̶aa). Ed̶a b̶ʌ́ b̶ʌa Jesuba saduceorã, pariseorã, dewararã sid̶a biẽ́ jarad̶ada (capítulo 21–23), Ãcõrẽba cawa oid̶ebemada (capítulo 24–25), Jesu crud̶e beuped̶a ʌ̃rẽbad̶ada (26:1neba ab̶a 28:15d̶aa) idjab̶a idji ĩjã b̶earã puru b̶eaza diabued̶ada (28:16-20).
1
Jesucrito ẽberãrã drõãenabemarã
Luca 3:23-38
Naʌ̃ cartara Jesucritod̶ebemaa. Jesucritora dadji drõãenabemarã Abrahaʌ̃neba idjab̶a David̶eba nãwã zesia.* Genesi 12:1-3; 2 Samuel 7:16. Abrahaʌ̃ba warra Isada unusia. Maʌ̃be Isad̶eba Jacoboda yõsia. Jacobod̶eba Judada, idji djabarã sid̶a yõsid̶aa. Judad̶eba Paréda, Zará sid̶a yõsid̶aa. Ãdji papara Tamará basía. Paréd̶eba Esroʌ̃da yõsia. Esroʌ̃neba Araʌ̃da yõsia. Araʌ̃neba Aminadáda yõsia. Aminadád̶eba Naasoʌ̃da yõsia. Naasoʌ̃neba Salmoʌ̃da yõsia. Salmoʌ̃neba Booda yõsia. Boo papara Rahá basía. Bood̶eba Obéda yõsia. Obé papara Rut basía. Obéd̶eba Jeséda yõsia. Maʌ̃be Jeséd̶eba dadji israelerã boro Davira yõsia.
David̶eba Salomoʌ̃da yõsia. Salomoʌ̃ papara naẽna Uríaba erob̶asia. 2 Samuel 11; 12. Maʌ̃be Salomoʌ̃neba Roboaʌ̃da yõsia. Roboaʌ̃neba Abíada yõsia. Abíad̶eba Asada yõsia. Asad̶eba Josapada yõsia. Josapad̶eba Joraʌ̃da yõsia. Joraʌ̃neba Uzíada yõsia. Uzíad̶eba Jotaʌ̃da yõsia. Jotaʌ̃neba Acáda yõsia. Acád̶eba Ezequiada yõsia. 10 Ezequiad̶eba Manaseda yõsia. Manased̶eba Amoʌ̃da yõsia. Amoʌ̃neba Josíada yõsia. 11 Josíad̶eba Jeconiada, idji djabarã sid̶a yõsid̶aa. Maʌ̃ Jeconiara idjab̶a Joaquiʌ̃ abadaa. Maʌ̃ ewarid̶e Babilonianebemarãba israelerãra poyad̶aped̶a ãdji druad̶aa jida edesid̶aa.§ 2 Reye 24:8-16.
12 Babilonia druad̶e panenacarea Jeconianeba Salatielda yõsia. Salatield̶eba Zorobabelda yõsia. 13 Zorobabeld̶eba Abiuda yõsia. Abiud̶eba Eliaquiʌ̃da yõsia. Eliaquiʌ̃neba Azoda yõsia. 14 Azod̶eba Sadoda yõsia. Sadod̶eba Aquiʌ̃da yõsia. Aquiʌ̃neba Eliuda yõsia. 15 Eliud̶eba Eleazada yõsia. Eleazad̶eba Mataʌ̃da yõsia. Mataʌ̃neba Jacoboda yõsia. 16 Jacobod̶eba Joseda yõsia. Jose quimara Maria basía. Idjab̶a Mariaba Jesuda tosia. Ara maʌ̃ Jesura Ãcõrẽba diai jarad̶a ẽdrʌ edabari abadaa.
17 Mãwã Abrahaʌ̃neba ab̶a David̶aa catorce drõãenabemarãda panasid̶aa. Davi ewarid̶eba ab̶a Babilonia druad̶aa jida edeped̶ad̶ad̶aa catorce drõãenabemarãda panasid̶aa. Idjab̶a Babilonia druad̶aa jida edeped̶ad̶ad̶eba ab̶a Ãcõrẽba ẽdrʌ edabari diai jarad̶a zed̶aa catorce drõãenabemarãda panasid̶aa.
Jesucrito tod̶a
Luca 2:1-7
18 Jesucrito tod̶ara nãwã b̶asia: dji papa Mariara Jose ume dji edad̶i carea bed̶ea bia panasid̶aa. Baribʌrʌ dji edad̶i naẽna Mariara Ãcõrẽ Jaured̶eba b̶iogoa b̶esia. 19 Dji quima Josera ẽberã jipa b̶asia. Maʌ̃ bẽrã Mariara jũmarã quĩrãpita biẽ́ jara amaaba chupea igara quĩrĩã b̶asia. 20 Mãwã crĩcha b̶ʌd̶e bajãnebema nezocada cãĩmocarad̶eba Josemaa zeped̶a nãwã jarasia:
–Jose, David̶eba zed̶a, Maria edaira wayarãdua, idjira Ãcõrẽ Jaured̶ebabʌrʌ b̶iogoa b̶ʌ bẽrã. 21 Mariaba warrada toya. Maʌ̃ warraba idji purura ãdji cadjiruad̶ebemada ẽdrʌ edaya. Maʌ̃ bẽrã idjira trʌ̃ b̶ʌdua Jesu.–
22 Jũma maʌ̃gʌra mãwãsia Ãcõrẽba naẽna jarad̶a quĩrãca. Idjid̶eba bed̶eabariba nãwã jarasia:
23 Wẽrã umaquĩrã adua b̶ʌda b̶iogoa b̶eped̶a warrada toya.
Ẽberãrãba dji warrara Emanuel ad̶ia.* Isaía 7:14.
(Maʌ̃ trʌ̃ba jara b̶ʌa “Ãcõrẽra dadjirã ume b̶ʌda.”)
24 Maʌ̃ne Josera cãĩmocara nũmanada ʌ̃rʌ̃maped̶a Ãcõrẽ nezoca bajãnebemaba jarad̶a quĩrãca osia. Mariara edasia. 25 Baribʌrʌ ãbaa cãĩnaca basía ab̶a maʌ̃ warra iwina tobʌrʌd̶aa. Iwina. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e maʌ̃ra neẽ́a. Tod̶acarea Joseba idjira trʌ̃ b̶ʌsia Jesu.

*1:1 Genesi 12:1-3; 2 Samuel 7:16.

1:6 2 Samuel 11; 12.

1:11 Maʌ̃ Jeconiara idjab̶a Joaquiʌ̃ abadaa.

§1:11 2 Reye 24:8-16.

*1:23 Isaía 7:14.

1:25 Iwina. Griego bed̶ead̶e ʌ̃cʌrʌ cartad̶e maʌ̃ra neẽ́a.