NUMERO
Israelerã Sinai ẽjũãne jũẽped̶ad̶acarea Ãcõrẽba Moisea israelerã dji umaquĩrãra jũma juachabisia. Juachabid̶a bẽrã naʌ̃ cartara Numero abadaa. Naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽba israelerãra Sinai ẽjũãneba Canaaʌ̃ drua daucha pe eded̶ad̶ebemada. Zocãrãmaarã naʌ̃ cartara Moiseba b̶ʌsia 1405 poa Jesu tod̶i naẽna.
Ãcõrẽba Canaaʌ̃ druara ãdjirãa diai jarad̶amĩna israelerãra isabe edeẽ́ basía idjia jarad̶ara ĩjãped̶ad̶aẽ́ bẽrã. Ãtebʌrʌ cuarenta poa ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e pʌrrʌabisia. Ãcõrẽ igarad̶arã quiniped̶ad̶acarea idjia waabema israelerãa dewara puru b̶eada poyabiped̶a Canaaʌ̃ drua daucha jũẽbisia.
Dadji ẽberã bed̶ead̶e Numero cartad̶ebemada naʌ̃da b̶ʌ́ eropanʌa:
Capítulo 6: Nazareod̶ebemada idjab̶a sacerdoterãba sãwã israelerã bia jara b̶ʌd̶id̶ebemada.
Capítulo 10–14; 16–17; 20–21: Israelerã Sinai ẽjũãneba Moab druad̶aa wãped̶ad̶ad̶ebemada.
Capítulo 22–25; 27; 32: Israelerã jewed̶a Moab druad̶e b̶ʌd̶e panananebemada.
6
Nazareod̶ebema
Ãcõrẽba Moisea jarasia:
–Israelerãa nãwã jaradua: Umaquĩrãba wa wẽrãba ara idjida Ãcõrẽ itea b̶eyad̶a aibʌrʌ, maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa idjira nazareo ad̶ia. Maʌ̃ bẽrã idjia uva b̶a aseada, baridua b̶a aseada, uva b̶a oregueada, baridua b̶a asea oreguea od̶ada, uva b̶a cũã sid̶a docara b̶ʌa. Idjab̶a uvada, uva besead̶e paed̶a sid̶a cocara b̶ʌa. Idji nazareo b̶eyad̶a ad̶a ewarid̶eba ab̶a idji ẽdrʌi jarad̶a ewarid̶aa ne jũma uva bara b̶ʌda cocara b̶ʌa. Uva tada, dji e sid̶a cocara b̶ʌa.
Maʌ̃ awara Ãcõrẽ itea b̶eyad̶a ad̶a ewarid̶eba ab̶a idji ẽdrʌi jarad̶a ewarid̶aa idji bud̶ara tʌcara b̶ʌa. Maʌ̃ ewarid̶e idjira Ãcõrẽ itea b̶ʌ bẽrã idji bud̶ara idu urea zebida b̶ʌa.
Idjab̶a Ãcõrẽ itea b̶eyad̶a ad̶a ewarid̶eba ab̶a idji ẽdrʌi jarad̶a ewarid̶aa ẽberã jaid̶ad̶a caita wãcara b̶ʌa. Dji zezada, dji papada, dji djabada, dji djabawẽrã sid̶a jaid̶asira dji bẽwãrã caita wãcara b̶ʌa Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ b̶e amaaba. Maʌ̃ ewarid̶e idji bud̶ara Ãcõrẽ itea urea erob̶ʌ bẽrã Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶eida b̶ʌa. Ãcõrẽ itea b̶eyad̶a ad̶a ewarid̶eba ab̶a idji ẽdrʌi jarad̶a ewarid̶aa idjira Ãcõrẽ itea bia b̶aida b̶ʌa.
Cawaẽ́ne ẽberãda idji caita beuibʌrʌ, idji bud̶a Ãcõrẽ itea urea erob̶ʌra Ãcõrẽ quĩrãpita biẽ́ b̶eya. Maʌ̃ bẽrã idjira Ãcõrẽ quĩrãpita wayacusa bia b̶ei ewarid̶e borob̶ichia tʌida b̶ʌa. Mãwã oya sietebema ewarid̶e. 10 Nurẽma puchirãda wa putujuda umé sacerdotea diad̶e wãida b̶ʌa Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbadamaa. 11 Maʌ̃be sacerdoteba ab̶a Ãcõrẽa bea diaida b̶ʌa maʌ̃ ẽberãba cadjirua od̶a carea. Dewarabemara Ãcõrẽa jũma babue diaida b̶ʌa. Mãwã Ãcõrẽba maʌ̃ cadjiruara quĩrãdoaya. Maʌ̃ ẽberãba cadjiruada osia ẽberã beud̶a caita b̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa idji bud̶ara Ãcõrẽ itea idu urea zebida b̶ʌa. 12 Maʌ̃ ewarid̶e oveja dji umaquĩrã poa ab̶a b̶ʌda babue diabida b̶ʌa idji biẽ́ b̶ed̶a carea. Maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa idjira wayacusa Ãcõrẽ itea b̶eida b̶ʌa ara idjia naẽna ewari jara b̶ʌd̶a quĩrãca. Naẽna idjia Ãcõrẽ itea b̶ei jarad̶a ewari o b̶asid̶e Ãcõrẽ ume biẽ́ b̶ed̶a bẽrã, maʌ̃ ewarira juachaiẽ́ b̶ʌa Ãcõrẽ itea b̶ei jarad̶a ewari jũma daucha oi carea.
13 Ãcõrẽ itea b̶eyad̶a ad̶a ewari jõnacarea nazareoba nãwã oida b̶ʌa: Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbadamaa wãida b̶ʌa. 14 Mama oveja dji umaquĩrãda poa ab̶a b̶ʌda sacerdotea diaida b̶ʌa Ãcõrẽa jũma babue diamãrẽã. Maʌ̃ ovejara jũma bia b̶aida b̶ʌa. Maʌ̃ awara idjia cadjirua od̶a carea oveja wẽrãda poa ab̶a b̶ʌda sacerdotea diaida b̶ʌa dji dragara Ãcõrẽa babue diamãrẽã. Maʌ̃ oveja sid̶a jũma bia b̶aida b̶ʌa. Idjab̶a Ãcõrẽ ume necai b̶ai carea oveja dji umaquĩrãda sacerdotea diaida b̶ʌa dji dragara babue diamãrẽã. 15 Néud̶ebema sid̶a sacerdotea diaida b̶ʌa Ãcõrẽa diamãrẽã. Uva b̶a sid̶a diaida b̶ʌa Ãcõrẽa wea diamãrẽã. Maʌ̃ awara paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌda jamara ab̶a diaida b̶ʌa. Maʌ̃ paʌ̃ra quĩrã cacua umé b̶aida b̶ʌa: ab̶a dji biara b̶ʌ harina nedraga bara od̶aa, dewarabemara nedragaba ʌ̃rʌ̃ pʌrʌd̶aa. 16 Sacerdoteba dji oveja wẽrã dragada Ãcõrẽa babue diaya nazareoba cadjirua od̶a carea. Oveja dji umaquĩrãda Ãcõrẽa jũma babue diaya. 17 Maʌ̃are Ãcõrẽ ume necai b̶ai careabema oveja dragada babue diaya. Maʌ̃ babue diabʌrʌd̶e jamarad̶e b̶ʌ paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌda, néud̶ebema sid̶a Ãcõrẽa diaya. Idjab̶a uva b̶ada Ãcõrẽa wea diaya.
18 Maʌ̃be Ãcõrẽ wua ded̶e ed̶a wãbada caita nazareora borob̶ichia tʌped̶a idji bud̶a Ãcõrẽ itea idu ureabi b̶ad̶ara babueida b̶ʌa Ãcõrẽ ume necai b̶ai careabema oveja djara dju panʌ tʌbʌd̶e.* Ãcõrẽ ume necai b̶ai careabema animarã dragada babue diaped̶a dji enenaba dji djarara arima djuped̶a cobadjia. Sacerdote bid̶a maʌ̃ djarad̶ebemada ara idji itea edabadjia. 19 Borob̶ichia tʌd̶acarea sacerdoteba oveja jĩrũ nocoarebema djud̶ada nazareo jʌwad̶e b̶ʌya. Idjab̶a jamarad̶e b̶ʌ paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌda umé edaped̶a maʌ̃ sid̶a idji jʌwad̶e b̶ʌya: ab̶a nedraga bara od̶ada idjab̶a ab̶a nedragaba ʌ̃rʌ̃ pʌrʌd̶ada. 20 Maʌ̃be sacerdoteba jũma maʌ̃gʌra Ãcõrẽ quĩrãpita ʌ̃taa waida b̶ʌa diai carea. Mãwã jũma maʌ̃gʌra Ãcõrẽ itea b̶ed̶a bẽrã sacerdoteba edaida b̶ʌa. Maʌ̃ awara oveja jã nocoarebema djara Ãcõrẽ quĩrãpita ʌ̃taa wad̶ada, chĩde ʌ̃taa wad̶a sid̶a idji itea b̶eya. Exodo 29:27-28. Jũma mãwã od̶acarea nazareo bad̶aba uva b̶ada doida b̶ʌa.
21 Jũma maʌ̃gʌra Ãcõrẽ ley nazareod̶ebemaa. Ãcõrẽ itea b̶ad̶ada ẽdrʌbʌrʌd̶e maʌ̃ leyba jara b̶ʌ quĩrãca jũma diaida b̶ʌa. Maʌ̃ awara idjia Ãcõrẽ itea b̶eyad̶a ad̶a ewarid̶e aud̶u poya diayad̶a asibʌrʌ, ẽdrʌbʌrʌd̶e idjia jarad̶a quĩrãca jũma diaida b̶ʌa.
Sacerdoteba sãwã israelerã bia jara b̶ʌi
22 Ãcõrẽba Moisea jarasia:
23 –Aaroʌ̃a, idji warrarãa bid̶a jaradua nãwã israelerã bia jara b̶ʌd̶amãrẽã:
24 Ãcõrẽba bãrãra carebaya idjab̶a wagaya.
25 Ãcõrẽba bãrãra bia unu b̶aya idjab̶a idji biad̶eba bia erob̶aya. Bãrãra bia unu b̶aya. Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba idji quĩrãdarrara bãrãmaa uruabiya.”
26 Ãcõrẽba bãrãra quĩrĩã b̶aya idjab̶a necai b̶ʌya.§ Bãrãra quĩrĩã b̶aya. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba bãrãare acʌ b̶aya.”
27 Aaroʌ̃ba, idji warrarã bid̶a mʌ̃ trʌ̃neba israelerãra mãwã bia jara b̶ʌd̶ibʌrʌ, mʌ̃a wãrãda carebaya.–

*6:18 Ãcõrẽ ume necai b̶ai careabema animarã dragada babue diaped̶a dji enenaba dji djarara arima djuped̶a cobadjia. Sacerdote bid̶a maʌ̃ djarad̶ebemada ara idji itea edabadjia.

6:20 Exodo 29:27-28.

6:25 Bãrãra bia unu b̶aya. Hebreo bed̶ead̶e nãwã b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba idji quĩrãdarrara bãrãmaa uruabiya.”

§6:26 Bãrãra quĩrĩã b̶aya. Hebreo bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Ãcõrẽba bãrãare acʌ b̶aya.”