PILIPO
CARTA PAULOBA B̸ɅD̸A DJABARÃ PILIPO PURUD̸EBEMA ITEA
Poa 61are Pauloba naʌ̃ cartada b̶ʌsia. Romane preso b̶asid̶e b̶ʌsica b̶ʌa (Hecho 28:16-31). Pilipo 1:13d̶e maʌ̃ra ebud̶a b̶ʌa.
Hecho 16:6-40d̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Paulo naãrã Pilipo purud̶aa wãnanebemada. Maʌ̃ puru dajada Pauloba ʌ̃cʌrʌ wẽrãrãda unuped̶a Jesucritod̶ebemada jaradiasia. Wẽrã Lidia abadaba naãrã ĩjãsia. Idji ded̶e Paulora, idji ume nĩna sid̶a panasid̶aa. Djabarãda ara maʌ̃ ded̶e dji jʌre panasid̶aca b̶ʌa.
Paulo preso b̶asid̶e djabarã Pilipo purud̶ebemaba idjía paratada diabuesid̶aa. Ãdjia diaped̶ad̶ara djaba Epaproditoba edesia. Pauloba naʌ̃ cartara b̶ʌsia ãdjirãa bia b̶ʌad̶a ai carea. Naãrã Ãcõrẽa bia bed̶easia (1:1-11). Maʌ̃are ãdjirãa nẽbʌrʌsia idji sãwã b̶ʌd̶ebemada. Pauloba crĩcha b̶asia dãrãẽ́ne preso b̶ʌd̶ebemada bia ẽdrʌida (1:12-26). Maʌ̃are b̶ʌsia Crito quĩrãca nĩbad̶amãrẽã (1:27d̶eba ab̶a 2:18d̶aa). Maʌ̃are b̶ʌsia Epaproditoda isabe jẽda diabueida idjab̶a Timoteoba jaradia b̶amãrẽã diabueida (2:19-30). Maʌ̃are b̶ʌsia ãĩ jaradia b̶ea carea quĩrãcuitad̶amãrẽã (3:1neba ab̶a 4:1naa). Pauloba jĩrũare b̶ʌd̶ara 4:2-23d̶e b̶ʌ́ b̶ʌa.
1
Pauloba naʌ̃ cartad̶e naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pauloa. Timoteora mʌ̃ ume b̶ʌa. Daira Jesucrito nezocaa. Mʌ̃a naʌ̃ cartara djabarã Pilipo purud̶ebemarã itea b̶ʌbʌrʌa: djabarã wagabadarã, djabarã carebabadarã, jũma Ãcõrẽ ẽberãrã Jesucrito ume b̶earã itea.* Djabarã wagabadarã. Cãpũrĩã bed̶ead̶e “pastores” o “ancianos” abadaa. Djabarã carebabadarã. Cãpũrĩã bed̶ead̶e “diaconos” abadaa. Daiba quĩrĩã panʌa dadjirã Zeza Ãcõrẽba, dadjirã Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bãrãra careba pananida idjab̶a ãdji necai b̶ai sid̶a dia pananida.
Pauloba djabarã carea Ãcõrẽa iwid̶id̶a
Mʌ̃a bãrã quĩrãnebabʌrʌza Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a abaria. 4-5 Ãcõrẽa iwid̶ibʌrʌza mʌ̃a bãrã carea b̶ʌsrid̶a iwid̶ibaria, bãrãba idji bed̶ea ĩjãsid̶a ewarid̶eba ʌ̃taa bed̶ea bia Critod̶ebemada mʌ̃ careba jaradia panʌ bẽrã. Mʌ̃a naʌ̃gʌda wãrãda cawa b̶ʌa: Ãcõrẽba bãrã sod̶e traju bia jʌwa od̶ara biara o wãya ab̶a Jesucrito zebʌrʌd̶aa. Maʌ̃ne idjia bãrãra jũma biya o erob̶aya. Bia b̶ʌa mʌ̃a jũma bãrãnebemada mãwã crĩcha b̶aida, bãrãra bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã. Mʌ̃ preso b̶ʌd̶e wa bed̶ea bia Critod̶ebemada wãrã arada cawabi b̶ʌd̶e Ãcõrẽba idji biad̶eba bãrãra mʌ̃ sid̶a careba b̶ʌa idji bed̶ea jaradia pananamãrẽã. Ãcõrẽba cawa b̶ʌa mʌ̃a Jesucrito quĩrĩã waib̶ʌad̶eba jũma bãrãra bio quĩrĩã b̶ʌda.
Mʌ̃a Ãcõrẽa iwid̶i b̶ʌa bãrãra biara dji quĩrĩã b̶ead̶amãrẽã, idjida biara cawad̶amãrẽã idjab̶a sãwã nĩbad̶ida panʌda cawad̶amãrẽã. 10 Mãwã bãrãba bio cawad̶ia cãrẽda biara b̶ʌda idjab̶a Crito zebʌrʌd̶e idji quĩrãpita cadjirua neẽ́ b̶ead̶ia, biẽ́ jarai sid̶a neẽ́ b̶ead̶ia. 11 Mʌ̃a iwid̶i b̶ʌa bãrãra Jesucritod̶eba ne jũmane jipa b̶ead̶amãrẽã, ẽberãrãba Ãcõrẽra dji dromaara b̶ʌad̶a ad̶amãrẽã idjab̶a idjía bia bed̶ead̶amãrẽã.
Ne jũmane Paulora Crito carea b̶ʌa
12 Djabarã, mʌ̃a bãrãa cawabi quĩrĩã b̶ʌa mʌ̃ preso b̶ʌra cadjiruaẽ́da, ãtebʌrʌ careba b̶ʌa ẽberãrãba bed̶ea bia Critod̶ebemada ĩjãnamãrẽã. 13 Romanebema boro de wagabada sordaorãba, dewararã bid̶a cawa panʌa mʌ̃ra Crito carea preso b̶ʌda. 14 Maʌ̃ carea zocãrã djabarãba dadjirã Boro Jesud̶eba biara Ãcõrẽ bed̶eara ne wayaa neẽ́ jara nĩnaa.
15 Wãrãda ʌ̃cʌrʌ mʌ̃ ume biẽ́ panʌ bẽrã Critod̶ebemada jara nĩnaa mʌ̃ cãyãbara cawaara panʌana ad̶i carea. Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌba crĩcha biad̶eba jara nĩnaa. 16-17 Maʌ̃gʌrãba quĩrĩãneba mãwã obadaa. Cawa panʌa Ãcõrẽba mʌ̃ra nama b̶ʌsida bed̶ea bia Critod̶ebemada wãrã arada cawabimãrẽã. Baribʌrʌ ʌ̃cʌrʌba idjid̶ebemada jara nĩnaa cawaara b̶eada crĩcha panʌ bẽrã. Crĩcha biad̶eba mãwã od̶acaa. Ãdjirãba crĩcha panʌa maʌ̃gʌd̶eba mʌ̃ nama preso b̶ʌra wetara sopuabid̶ida. 18 Baribʌrʌ ¿maʌ̃da sãwãi? Crĩcha biad̶eba wa crĩcha biẽ́ panʌneba jara nĩnabʌrʌ, Critod̶ebemada jara panʌa. Maʌ̃ carea mʌ̃ra b̶ʌsrid̶a b̶ʌa.
Idjab̶a b̶ʌsrid̶a b̶aya. 19 Bãrãba Ãcõrẽa iwid̶i panʌ bẽrã idjab̶a Jesucritoba diad̶a Jaureba careba b̶ʌ bẽrã mʌ̃a cawa b̶ʌa mʌ̃ra namaʌba bia ẽdrʌida. 20 Crito carea mʌ̃ra ni maãrĩ bid̶a pera quĩrĩãẽ́ b̶ʌa, ãtebʌrʌ idjid̶ebemada bed̶eai carea sozarra b̶a quĩrĩã b̶ʌa. Mãwã mʌ̃a jũmarãa Critora dji dromaara b̶ʌda cawabiya ewariza o b̶abari quĩrãca. Zocai b̶eibʌrʌ wa bead̶ibʌrʌ, mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa jũmarãba mʌ̃neba cawad̶ida Critora dji dromaara b̶ʌda. 21 Mʌ̃maarã zocai b̶ʌd̶e ab̶abe Crito carea b̶aida b̶ʌa, baribʌrʌ beuibʌrʌ biara b̶aya. 22 Mʌ̃ zocai b̶ʌd̶e Critod̶ebemada poya jaradia b̶aya. Maʌ̃ carea mʌ̃a adua b̶ʌa sãwã quĩrĩã b̶ʌda, zocai b̶aida wa beuida. 23 Zarea b̶ʌa jaraida maʌ̃ umébemarã sãʌ̃gʌda biara b̶ʌda. Mʌ̃maarã biara b̶ʌa beuida Crito ume b̶ai carea. 24 Baribʌrʌ bãrã carea biara b̶ʌa mʌ̃ra zocai b̶aida. 25 Maʌ̃ bẽrã cawa b̶ʌa bãrã carebai carea mʌ̃ra wad̶ibid̶a zocai b̶aida idjab̶a waya bãrã ume ãbaa b̶aida. Mãwã bãrãba Critora biara ĩjã panʌneba b̶ʌsrid̶a panania. 26 Jesucritoba mʌ̃ra wayacusa bãrãmaa edebʌrʌd̶e bãrãra idji carea biara b̶ʌsrid̶ad̶aped̶a bia jarad̶ia.
27 Jipa nĩbad̶adua bed̶ea bia Critod̶ebemaba jara b̶ʌ quĩrãca. Mãwãra mʌ̃a bãrãda acʌd̶e wãibʌrʌ, wa bãrã ume b̶ʌẽ́ne bãrãnebemada ũrĩbʌrʌ, cawaya bãrãba ab̶ari crĩchad̶eba ãbaa bio ĩjã panʌda idjab̶a ãbaa bio traja panʌda maʌ̃ bed̶ea biada cawabid̶i carea. 28 Bãrã ume dji quĩrũra ni maãrĩ bid̶a wayarãnadua. Maʌ̃ba cawabiya Ãcõrẽba ãdjirãra biẽ́ b̶ʌida, baribʌrʌ bãrãra ẽdrʌ b̶ʌida. Maʌ̃gʌra Ãcõrẽba jũma o b̶ʌa. 29 Ãcõrẽba bãrãra edaẽ́ basía ab̶abe Crito ĩjã pananamãrẽã, ãtebʌrʌ edasia Crito carea bia mĩgad̶amãrẽã. 30 Bãrãba unusid̶aa mʌ̃ra bia mĩga b̶ʌda idjab̶a id̶i ũrĩ panʌa wad̶ibid̶a mĩga b̶ʌda. Hecho 16:11-40. Ara maʌ̃ quĩrãca bãrã sid̶a bia mĩga panʌa.

*1:1 Djabarã wagabadarã. Cãpũrĩã bed̶ead̶e “pastores” o “ancianos” abadaa. Djabarã carebabadarã. Cãpũrĩã bed̶ead̶e “diaconos” abadaa.

1:30 Hecho 16:11-40.