TITO
CARTA PAULOBA TITO ITEA B̸ɅD̸A
Pauloba naʌ̃ cartada Tito itea b̶ʌsia. Maʌ̃ Titoba Paulod̶eba Jesucritora ĩjãsia (1:4). Mamaʌba ʌ̃taa Paulo ume nĩbabadjia. Paulo naãrã Jerusaleʌ̃naa djabarã bororã ume bed̶ead̶e wãsid̶e Titora edesia (Galata 2:1-3). 2 Corintod̶e 2:12-13d̶e, 7:5-6d̶e bid̶a jara b̶ʌa Titoba djabarã Corintod̶ebemarãa jaradia b̶abadjida. 2 Timoteo 4:10d̶e jara b̶ʌa Titora Dalmacia druad̶aa wãsida.
Romane preso b̶ad̶a ẽdrʌd̶acarea Pauloba wayacusa puruza djabarã acʌd̶e wãsia. Tito ume bed̶ea bia Jesucritod̶ebemada Creta morro dromanaa jarad̶e wãsid̶aa (1:5). Ʌ̃cʌrʌba ĩjãped̶ad̶acarea Pauloba Titora mama amesia jaradia b̶amãrẽã. Mãwãnacarea Pauloba naʌ̃ cartara diabuesia Titora idji ume Nicopoli purud̶aa wãmãrẽã (3:12). Tiquicoda wa Artemada diabuesia Tito cacuabari djabarãa jaradia b̶amãrẽã. Poa 63d̶e Pauloba naʌ̃ cartara Corintod̶eba diabuesica b̶ʌa. Djaba Zenaba, Apolo bid̶a Titomaa edesid̶aa (3:13).
Pauloba Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a aped̶a b̶ʌsia djabarã wagabadarãda sãwã b̶ead̶ida panʌda (1:1-9) idjab̶a Titoba sewa jaradia b̶ea carea quĩrãcuitaida b̶ʌda (1:10-16). Maʌ̃are b̶ʌsia drõãrãda, djorarãda, cũdrarãda, nezocarã sid̶a sãwã b̶ead̶ida panʌda (2:1-10). Maʌ̃are b̶ʌsia Ãcõrẽba ãdjirã ẽdrʌ edad̶a bẽrã jipa nĩbad̶ida panʌda (2:11d̶eba ab̶a 3:10d̶aa). Jĩrũare b̶ʌsia Titora zemãrẽã (3:12-15).
Dji crĩcha dromada 2:15d̶e b̶ʌ́ b̶ʌa: “Jũma maʌ̃gʌra jaradia b̶adua. Carebadua djabarãba maʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶amãrẽã. Ãĩ o b̶eara quẽãdua, Ãcõrẽba bʌra b̶ʌd̶a bẽrã mãwã omãrẽã. Djabarãa bʌra idu igarabirãdua.”
1
Pauloba naʌ̃ cartad̶e naãrã b̶ʌd̶a
Mʌ̃ra Pauloa, Ãcõrẽ nezocaa idjab̶a Jesucritoba diabued̶aa. Mʌ̃ra diabuesia Ãcõrẽba edad̶arãba idjida ĩjãnamãrẽã idjab̶a wãrã bed̶ea cawad̶aped̶a Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca b̶ead̶amãrẽã. Ãdjirãba ewariza Ãcõrẽ ume zocai panani carea jʌ̃ã panʌa. Naʌ̃ ẽjũã oi naẽna Ãcõrẽ sewa ocaba maʌ̃ zocai b̶aira diaida jarasia. Maʌ̃be idjia b̶ʌd̶a ewarid̶e mʌ̃a jaradia b̶ʌd̶eba idji bed̶ea Critod̶ebemada ebud̶a cawabisia. Maʌ̃ bed̶eara Ãcõrẽ dadji Ẽdrʌ Edabariba mʌ̃́a jaradiabisia.
Tito, mʌ̃a naʌ̃ cartara bʌ itea b̶ʌbʌrʌa. Dadjia ab̶ari quĩrãca Critora ĩjã panʌ bẽrã bʌra wãrãda mʌ̃ warra quĩrãca b̶ʌa. Mʌ̃a quĩrĩã b̶ʌa dadji Zeza Ãcõrẽba, dadji Boro Jesucrito bid̶a ãdji biad̶eba bʌra careba pananida, necai b̶ai sid̶a dia pananida.
Pauloba Titoa obi jarad̶a
Mʌ̃a bʌra Creta morro dromane amesia ota o b̶ed̶ara jũma omãrẽã. Mʌ̃a jarad̶a quĩrãca djabarã wagabadada puruza b̶ʌcuadua.* Djabarã wagabada. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “drõãrã.” Cãpũrĩã bed̶ead̶e maʌ̃ba jara b̶ʌa “pastores” o “ancianos.” Djabarã wagabarira biẽ́ jarad̶i neẽ́ b̶aida b̶ʌa. Quima ab̶a erob̶aida b̶ʌa. Idji warrarãba Critora ĩjã b̶ead̶ida panʌa idjab̶a jipa nĩbad̶ida panʌa. Mãwãra ẽberãrãba jarad̶aẽ́a cadjirua o panʌda wa cʌwʌrʌ zarea panʌda. Djabarã wagabariba Ãcõrẽ trajura obari bẽrã biẽ́ jarad̶i neẽ́ b̶aida b̶ʌa. Idjira cawaara b̶ʌ quĩrãca b̶aiẽ́ b̶ʌa, caicaya b̶aiẽ́ b̶ʌa, beu nĩbaiẽ́ b̶ʌa, jʌwaichia b̶aiẽ́ b̶ʌa idjab̶a parata awua b̶aiẽ́ b̶ʌa. Ãtebʌrʌ idji ded̶e jũẽbʌdara jũma bia edaida b̶ʌa, ne jũma biada o quĩrĩã b̶aida b̶ʌa, crĩcha biad̶eba b̶aida b̶ʌa, jipa b̶aida b̶ʌa, Ãcõrẽ itea b̶aida b̶ʌa, idjab̶a idji cacuara jipa erob̶aida b̶ʌa. Wãrã bed̶ea idjía jaradiaped̶ad̶ara bio ĩjã b̶aida b̶ʌa. Mãwã idjia wãrã bed̶ea jipa jaradia b̶ʌd̶eba ẽberãrãra poya carebaya biara ĩjãnamãrẽã, idjab̶a wãrã bed̶ea biẽ́ tab̶ʌad̶a abadarãa poya cawabiya ãĩ crĩcha panʌda.
10 Mʌ̃a mãwã jara b̶ʌa wãrã bed̶ea quĩrĩãnacada, dadji carebaca bed̶ea jaradiabadada, djãrã cũrũgabada sid̶a bara bẽrã. Dadji umaquĩrã cacua wẽãgod̶ida panʌana abadara maʌ̃ ẽberãrãnebemaa. 11 Ãdjia jaradiaiẽ́ b̶eada jaradia panʌneba deza ẽberãrã crĩchara jũma ãrĩbadaa. Ab̶abe parata carea jaradiabadaa. Maʌ̃gʌrãa idu jaradiabirãdua.
12 Cretad̶ebema drõã naẽnabema dji dromaba nãwã jarasia: “Cretad̶ebemarãra sewaid̶a b̶eaa, animarã cadrʌa quĩrãca b̶eaa, ne coya b̶eaa, djuburia b̶eaa.” Drõã naẽnabema dji droma. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Ãcõrẽneba bed̶eabari.” 13-14 Maʌ̃ba jarad̶ara wãrãa. Maʌ̃ carea maʌ̃ ẽberãrãra quẽã b̶adua wãrã bed̶eada ĩjãnamãrẽã, judiorãba drõã naẽna nẽbʌrʌbadara igarad̶amãrẽã, idjab̶a wãrã bed̶ea ĩjãnacaba jaradia panʌda ĩjãrãnamãrẽã.
15 Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶eamaarã ne jũmada Ãcõrẽ quĩrãpita bia b̶ʌa. Baribʌrʌ Ãcõrẽ ĩjãẽ́ b̶eamaarã ni cãrẽ sid̶a bia b̶ʌẽ́a. Ãdji crĩchara, ãdji so sid̶a cadjiruaba jũma ãrĩ b̶eaa. 16 Ãdjia jarabadaa Ãcõrẽra cawa panʌda, baribʌrʌ ãdjia o panʌneba unubibadaa idjira igara panʌda. Ãdjirãra cʌwʌrʌ zarea b̶eaa idjab̶a ne bia od̶i carea b̶ead̶acaa. Ãdjia obadara Ãcõrẽba quĩrĩãcaa.

*1:5 Djabarã wagabada. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “drõãrã.” Cãpũrĩã bed̶ead̶e maʌ̃ba jara b̶ʌa “pastores” o “ancianos.”

1:12 Drõã naẽnabema dji droma. Griego bed̶ead̶e b̶ʌ́ b̶ʌa “Ãcõrẽneba bed̶eabari.”