Age Yone
Neala olelo oboba
Yone eda Yesuïe damelë. Eda Yesu bëgëla aulo dolö giwilasi amogi. Hobeafalï ëdëi sali hamosalea ea ado go dëdëla Geleso sosogo nefolalo amolima ï. Dëdëla ï amoïe mida gowe. Godea nilï boba hamoi amo gadola, amase, nilïage udia dolö odoa boba hamomalola säla dëdëi. Amase, ea elö sähalea, Wäfalï säsäla olelelo moholömelë. Hedabola beaha namialola säla dëdëi. Ilia sähalea, Godeïe malöda dolö namolö misi mademelëla sämolömelëla Yonea beba gowe dëdëi. Ado Mala Hedabi Yone dëdëi amoge Yone eamu dëdëimelë.
1
Namolöi namolö Ado e ulufadigila misi
Nelebo sulubadela maadeia, nelo misi amoïe ado nilïa nabala, siia beala, naaboea diigilalahilä, nilïa dilima namolöi namolö Ado e misi amoïe säla ïahago. Namolö dofä ulufadigi amo bealahilä, nilïa melï amo dilima säha. Namolöi namolö e siiba Eedobalä nelo ulufadigila misi amoïe säla ïahago. Dilia nilïbalä dila namiäia nilïa melï nabi amole dilima säla ïahago. Eedo, ïe Efege Yesu Gelesolebalä nilïa dila neamelë. Dilimage nilïmage obeägïlo nobamäia nilïa dilima beba dëdëla ïasisago.
Gode e yo digalo neebe
Ea ado säi amo nilïa nabalahilä, dilima säla ïahago. Gode eda yo digalo nea, gasimi sagalo gadoi nafade ema madefalïmelë. Nilïa ebalä dila neala säha nea, gasimi sagalo gadoi nafademu hamosa aligiseda, wäfalï sälo nea, dofä sälo made gaula neamelë. E nafade baai made, yo digalo neebe amo gadola nilï nafade baai made, yo digalomadi nawesa aligiseda, odoa neebe amolibalä dila neage, ïe malö Yesuïe healea nafade hamoi amo sulubadela hësage neamelë. Nilïa sähalea, Na nafade hamolo madela säseda, nilï nihïlï gadiabola säha, dofä sälo nilïle isogi made neamelë. Amai gaso, nilïa nafade hamoi amo säla sisiaseda, Gode mogoi nea hëmolömelëla säi amo gadola hëmolömelë. Nilïa mala nafade hamoi amoge sulubadela hësa maademolömelë. 10 Nilïa sähalea, Na nafade hamoi madela säseda, Gode eda wäfalï sälo neala säloge, ïe adoge nilïma mademelë.