Age Dimodi
Neala olelo oboba
Foloea Dimodima beba gowe dëdëla ï.
Dimodiïe emeda Yu udia salea, eda Geleso sosogo sulo. Ïe eedoda Giligi dolö nelo. Dimodi eda Geleso sosogo, asigi hedabi negei. Bolobinisi Galesiaïe gaamu Ilisidala ami nebegi, Foloea beagolelahilä, Ado Mala Hedabi säla daidola moholöïe, ea Dimodima, Ne ugila negemolö awähadula säi (Abosolo 16.1-3). Awälahilä, hobeala Foloea Dimodima sähalea, Udia dolö Godea wela ifosisi Ebesa gaamugi nefolalebe amoli ugila negesalea, ilibalä ami namialola säi.
Foloea Dimodima beba gowe dëdëla ïasi amoda, ado geloi edefade ohodoaïe dëdëla ïasi.
Ageda, Godeïe mala dofä dibe amo gadola made säla olelelo nefolalebe amea, Geleso sosogo nefolalebe amoli dahila neloea, idihë namialola säi.
Ageduda, udia dolö Godea wela ifosisi amolia gomalä hamosa namolö dialealage, amase, udia dolö sigi aligiloea gowe gadola hamomolö dialealage säla ï.
Osodada, Foloea Dimodima sähalea, Dimodi, di Geleso Yesuïe hamoi hamolasilo dolö hedabi namolöïe, gowe gadoi namolö dialealage, Geleso sosogo sege elö elölagila nefolalebe amoli, dia beaha namiäia gelolasiloïe hamoi ï amo, hedabolafalï beaha nea, hamosa namialola säla wagai.
1
Neda Folo, Geleso Yesuïe abosolo neawe. Nilïle damula aulo Godeage, nilïa asigia sisiläfüsa namolö mi neebe Geleso Yesu ameage, ne abosolo namialai neawe.
Dimodie, na dima beba gowe dëdëla ïasisago. Dia asigi afädë negei ameada, dida dofä nïe malöfalï gadoi neagomelë.
Nado Godemadilage, nilïle Dafidilo Geloi Geleso Yesumadilage ugila negelasiloge, bobasëloge, dalulasiloge diamiäia hamesa neawe.
Godeïe mala dofä dibe amo gadola made olelesa neebe amo fädäla beaha namialola säi amo
Bolobinisi Masedonia moholö awähalea, na dima gelola säi amo gadola, Ebesa gaamugi ami namialo. Dolö odoaea mala elöi olelesa neebe amoda, dia ilima olelemabiola sämolöïege, amase, ilia siiba sedalu amomu säla olögöloge, yaua mäulali aliligi misi amolile ëi amomu dusugala säloge, fisimalola säla ïmolöïege, ami namiäia hamesamelë. Ado amo gadoi säsebe ameada, udia dolöea Godeïe hamoi hamomäia ugila negelo mademelë. Ameada udia dolö gëgëlasilo. Asigi afädë negelahilä, udia dolöea ïe hamoi hamolomelë. Dima sämalasebeweïe mida gowe. Gelesoïe udia dolöea odoa boba hamomäiaïe säha. Iso asigi gähe namolöge, iso asigia Godeïe siigi dofeala helësëmolöge, Godema asigi afädë dofä negela namolöge, mala amolimadilada boba hamolo amo mulomelë. Udia dolö odoaea mala amoli fisilahilä, asiala besula, ado mi maade amogi gagaola nawesa neamelë. Ilia Godeïe mala säla negei amoïe säla olelelo namolö hamesalea gaso, ilia olelesaleage, amase, dofä amalamelëla gelola sähaleage, mi gomalä gabula hili helësëlo made neamelë.
Nilïa helësësalea, afädëa Godeïe mala amo mogola oleleseda, mala amoda hedabila helësësa nea. Nilïa elö helësësaleada, mala hamomolö amole, made hamomolö amole säla negelo amoda, udia dolö asigi mogoi nefolalebe amolile säla negelo mademelëla helësësa. Amoda udia dolö goweli gadoiïe säla negeila helësësamelë. Udia dolöea mala damuloge, ado made nabala hamologe, Gode made helësëloge, nafade hamologe, Godeïe mala made nabeloge, nagadaia malamu helësëloge, eedole emele baagomäia nufideloge, udia dolö odoa baagomäia nufideloge, 10 udia dolö fa neloge, dolöea hilimu Sodomo mala hamologe, Yosebe gaula asi amo gadola udia dolö neala gaula auloge,* Mi Gäwi 37.12-36 bimalo. wäfalï säloge, gudisalea wäfalï gomalä melïmelëla säloge. Amase, mala nafade odoa hamola mala dofä säi amo damulo nefolalebe amolile hamomolö amole, made hamomolö amole säla negei dialea. 11 Mala dofä säi amoda Ado Mala Hedabi Godea na olelemäia ï amogi dialea. Gode yo digalo hïdo elöi neebe amoda Ado Mala Hedabi amea olesa. Udia dolöea ïe ëi gauia adamolö dialea.
Gelesoea ne bobasëi amo helësëlahilä, nesegesa neamelëla säi amo
12 Geleso Yesu nilïle Dafidilo Geloia nema geloi ï amogi nesegesa neawe. Mida, ea na dofea hamomolöi neebela helësëlahilä, ïe hamoi hamolasimäia ne memelela ifosi amogi. 13 Dafidida na e gagadeloge, ïe udia dolö neala sëlasiloge, ado nafadela säloge nelomelë. Gaso, Dafidilo Geloia ne bobasëi gabio. Mida, amala hamoi amo hamosalea, na Geleso Yesuma asigi afädë negela made nea, nafade hamosala helësëla made fuduia hamosa nelomelë. 14 Nilïle Dafidilo Geloiïe bobasëlo amo nema nobala adugalasisio. Ema asigi afädë negeloge, odoa boba hamologe, Geleso Yesuma dibe amoleda nema ïasio.
15 Ado dofäfalï amo nilïa nabaha maadei dibe amoda gowe.
Geleso Yesu e nafade hamolo nefolalebe amoli damula moholöïe nagadaia digai nelo.
Ado amoda dofä gabula helësëmolö dialea. Nafade hamolo amolile dafidiloda nemelë. 16 Amala hamosa nebegi, ea ne bobasëi amoïe mida gomalä gabio. Eda aabela habobalo made amo olemolöïe, Geleso Yesuea nafade hamolo amolile dafidilo ne bobasëi. Amase, udia dolöea hobea, ema asigi afädë negelahilä, namolöi namolö gaula nefolamolö amolia ne beala, hï ea ilimage amo gadola wäla bobasëmolö gabula helësëmäiaïe. 17 Hä, eda beaha aligilo Gini namolöi neebe amoge, baagolo madege, bimolöi madege, hï emu Gode nebegi, nilïa eda ilibiala säla, ïe ëi gauia adamolö amo diamolöi diamolö galea. Amala hamomäiamelë.
Dimodi dia nafadebalä gelola nudusa namialola säi amo
18-19 Nïe malö Dimodie, dafidi di helësëla bea säla negei dibe amo gadola, dia hamomäiaïe sähago. Asigi afädë negei go amo wälasimu nea, iso asigia Godeïe siigi dofeala helësëlahilä, gelola nudusa namialo. Odoaea ilile iso asigia Godeïe siigi dofea madela helësëlahilä gaso, neadigila auaula aligila, ödä du igigi dusudasila fisilo amo gadola, ilile asigi afädë negei amo neala nafadesa maadeimelë. 20 Amala hamosa nelo amoligi dolö äudäda, Haimelëasale Alegisädale neamelë. Elea hobeala Gode made gagademolö helësëmäia, na dolö äudä amole mugabe Saidaniïe naabogi gausimelë.

*1:10: Mi Gäwi 37.12-36 bimalo.