2
Sa Paul nao si 'ainitalo ana na liotoe ana molagali ne
Iu, wanefuta nau ki, ana kada be nau ku dao mai siamulu fuana fata sulia na farongoe God fua mulu, nao nau si fata ana ta fatae lioto dia wane saitamaru ki. Sulia ne ana kada be nau ku to fai kamulu, nau ku doria fatae sulia taifilia go sa Jesus Christ ma na maelana ana 'airarafolo. 'Urinai, ana kada be nau ku dao kau siamulu, nau ku ngwatautau ma nau ku lebelebe, sulia nau ku mau. Ma ana kada nau ku fata fai kamulu, fatae nau ki nao lau na liotoe ana molagali. Boroi ma nau ku 'ainitalo ana nikilalae ana Anoeru Abu. Nia 'urinai fua famamanae kamulu si rere ana liotoe na wane ga 'ana, boroi ma mulu kai rere lalau ana nikilalae God.
God nia fatainia na lokoerue nia fua kulu ana na Anoeru Abu
Fuana wane ne famamanae kera ki ngasi na ana God, nau ku fata fuada ana liotoe. Ma na liotoe ne nau ku famanata kera ana nao lau fasia na wane lioto ana molagali ne, naoma wane ne kera 'initoa fafia na molagali ne. 'Initoe kera ki kai sui. Boroi ma famanatalae ne nau ku fata sulia ne na lokoerue God, ne God nao si fatai madakwa ana fua wane ki 'i nao. Ma 'i naona ne God ka saungainia ru ki, nia lokoa na mai sulia nia kai fulia fuana falealaka 'i langi. Ma wane gwaungai ki ana molagali ne nao si saitamana na lokoeru nai. Dia kera saitamana, nia 'afitai kera ka foto'ia na 'Aofia 'initoa ana 'airarafolo. Sulia na Kekedee Abu be fata 'uri,
“Na ru ne God nia sasi akau ana fua kwatelana fuana wane ne kera kwaimani ana, nao ta wane si ada saitamana, ma nao si rongo saitamana, ma nao ta wane si malingainia ru nai.” Aesaea 64:4
10 Ma God ka fatainia na lokoeru ne fua kulu ana Anoeru nia, ne saitamana ru ki tafau ma na manatana God laugo. 11 Taifilia go na wane talana ne saitamana te ne nia to laona manatana wane. Ma ka 'urinai laugo, na Anoeru Abu taifilia go ne saitamana te ne nia to laona manatana God. 12 Ma kulu wane ne famamana ki, nao kulu si manata dia wane ta'a ki laona molagali. Boroi ma na Anoeru Abu fasia God ne to akulu fua ne kulu kai saitamana ru ki tafau ne God kwatea fua kulu.
13 'Urinai kalu si famanata lau ana liotoe wane ki. Boroi ma na Anoeru Abu ne 'adomi kalu, fua kalu ka famanata ana ru mamana ki sulia God fuana wane ne kera too ana Anoeru Abu laona maurilada ki. 14 Ma wane ne nao kera si too ana Anoeru Abu, nia 'afitai kera ka saitamana ru mamana ki sulia God ne Anoeru Abu nia fatainia. Sulia wane nai ki kera saea ru ne Anoeru Abu fatainia ki ru 'o'oni ga ana. Nao kera si saitamana ru nai, sulia kera bobo 'uria na Anoeru Abu ka 'afida ne kera kai saitamana ru mamana nai ki. 15 Boroi ma na wane ne too ana Anoeru Abu laona maurilana, nia bobola fuana sailae ana ru ki tafau fasia na Anoeru Abu. Ma na wane ne nao si too ana Anoeru Abu laona maurilana, nia nao si bobola fuana ka malingainia na wane ne too ana Anoeru Abu. 16 Sulia ne Kekedee Abu be fata 'uri,
“Nao ta wane si saitamana manatana na 'Aofia.
Ma nao ta wane si bobola laugo fuana famanatalana ana ta ru.”
Boroi ma kulu ne kulu too na ana na Anoeru, kulu malingainia na manatana sa Jesus Christ.

2:9 Aesaea 64:4