2
Na raoe sa Paul 'i Tesalonika
(Acts 17:1-9)
Wanefuta nau ki 'ae, mulu saitamana na lekalae kalu kau 'uria laona mae fere kamulu nia nao si 'o'oni. Kamulu saitamana na ru ta'a ki ne kera saea amalu, ma kera ka famalagaigai kalu laona mae fere 'i Filipae Acts 16:19 sui kalu fi leka 'uria mae fere kamulu. Ma sui boroi 'ana wane 'oro laona fere kamulu kera ka sasi 'uria susilamalu, nao kalu si mau ana farongolamulu ana Farongoe Lea ne sakatafa mai fasia God. Nao kalu si mau sulia God nia kwai'adomi amalu fua ne kalu kai fata nonira'a. Na fatalolae kalu, nia nao si sakatafa mai ana ta manata garoe naoma ta kwaidoria ne ta'a. Ma nao kalu si sukea go ta wane. God alafafi kalu fuana fatalolae ana fatalana. Ma nia ka fito'omalu fua fatalolae ana Farongoe Lea. 'Urinai ne, kalu sasi 'uria na faeelelana God ne saitamana na manatalae kalu ki. Ma nao kalu si sasi 'uria faeelelana wane ki.
Kamulu saitamana laugo ana na faoraie be kalu fata ana 'i safitamulu, nao lau na sukee be fuana faeele lamulu. Ma na ru be kalu saea ki, nao lau fuana todalana malefo. God saitamana ne nao kalu si suke. Ma nao kalu si sasi lau 'uria fua sae kamulu naoma tani wane ka fa'inito kalu. Kalu wane ni lifurongo sa Jesus Christ ki, ma kalu bobola fuana kalu ka eresi kamulu fua sasilana ru ki fua malu. Boroi ma nao kalu si sasi go 'urinai. Ma abulolamalu ka mabe ga 'ana fua mulu, dia ta gaa ne ada sulia na wele nia ki. Kalu kwaimani 'asiana amulu ne kalu ka nonimabe fua fatalolae sulia na Farongoe Lea ne leka mai fasia God. Ma kalu ka nonimabe laugo fua maelae fuana 'adomilamulu, sulia ne kalu manata baita 'asiana amulu.
Wanefuta nau ki 'ae, kalu saitamana mulu manata go 'amulu to'ona na rao nikilalae be kalu sasia 'i safitamulu ki. Ana kada be kalu 'ainitalo ana na Farongoe Lea ne safali mai fasia God fua mulu, kalu ka rao nikila laugo sulia dangi ma rodo fuana fangalamalu, ne na tolae kalu nao si kwatea ta 'afitaie fua mulu. 10 Kamulu saitamana, dia laugo ne God saitamana ru ne nia mamana: Ana kada be kalu to mai fai kamulu, na wane famamana ki, nao go ta ru ne kalu sasia ne bobola fua mulu ka kefusi kalu ana abulolamalu fua mulu. Sulia na abulolamalu fua mulu nia lea ma ka 'o'olo tafau. 11 Mulu saitamana tafau na ana ru ne kalu sasia ki fua te te wanea amulu nia lea tafau, ka dia na abulolana ta maa fuana wele nia ki. 12 Sulia kalu fata ni kwairadui amulu, ma kalu ka suradu kamulu, ma kalu ka 'ingo kamulu laugo fuana maurie kamulu ki kai faeelea God. Ma nia sae kamulu na fua nia ka kingi fua mulu ma mulu kai 'ado ana 'initoe nia.
13 Aia, ta ru lau ne kwatea ma kalu ka 'idufa tangoa God fafia, nia 'uri: Ana kada be kalu farongo ana fatalana God fua mulu, mulu famamana, sulia mulu ada saitamana nia safali mai fasia God, ma nao lau fasia wane ga 'ana. Na fatalana God nai rokisi kamulu ne mulu famamana.
14 Wanefuta nau ki 'ae, na wane kamulu ki ne famalagaigai kamulu. Nia ne mulu ka sasi sulia na wane famamana laona fikute wane God 'i Jiudea, sulia kera famamana sa Jesus Christ, ma wane kera ki 'i Jiu laugo ne famalagaigaida. 15 Aia, na Jiu ki be kera saungia na profet ki 'i nao mai, ma fainia laugo na 'Aofia sa Jesus. Ma kera ka famalagaigai kalu ma kera ka tari kalu laugo. Na abulolae kera ki leka tau 'asiana fasia kwaidoria God, ma kera ka tatae sualia wane ki tafau. 16 Kera sasi 'uria susilamalu fasia fatalolae fua wane ne nao lau Jiu ki ne God kai famaurida. 'Urinai kera leka sulia na ta'alae 'oro 'asiana ki, ma ana kada ne, God ka kwatea na kwaekwaee fuada.
Sa Paul nia doria 'asiana ka leka lau 'uria 'i Tesalonika
17 Wanefuta nau ki 'ae, kalu ne, kada be na malimae kalu ki kera tari kalu fasi kamulu ana kada kokoru nai, nao kalu si manata buro go amulu. Ma kalu manata too mulu firi sulia kalu si to fai kamulu, ma kalu ka sasi ngangata 'uria adalae to'omulu lau ana ta kada. 18 Kalu doria oli lau kau siamulu 'i Tesalonika. Ma nau sa Paul, nau ku sasi 'uria lekalae lau kau siamulu ana kada ki, boroi ma sa Saetan ne susi kalu fasia lekalae kau. 19 Na ru ne kwate ma kalu ka doria lekalae kau nia 'uri: Kamulu kwaloa sa Jesus sulia fatalamalu, ru ne kwate ma kalu ka eele 'asiana, kalu ka manata ngado ma kalu kai eele 'i maana na 'Aofia sa Jesus ana kada nia kai dao mai. 20 Iu, kamulu na ne sasia kalu ka noni sasala ma kalu ka eele!

2:2 Acts 16:19