4
Na maurie ne faeelea God
Aia, wanefuta ki 'ae, kalu famanata na ana tafau fua mulu na abulolae ne faeelea God. Ma ka lea 'asiana ne mulu leka tafau na sulia. Ana kada ne, kalu amasi kamulu lau fua mulu kai sasia ka liufia lau abulolae lea nai ki. Kalu gani kamulu 'urinai sulia na nikilalae na 'Aofia sa Jesus kwatea fua malu. Ma mulu saitamana famanatalae be kalu fata ana fua mulu ki safali mai fasia na 'Aofia sa Jesus. God nia doria na abulolamulu ka 'o'olo tafau, ma mulu kai to fasia na oeelae. Nia bobola mulu ka dau sulia noni mulu, ma tolae sulia na falafala ne lea ma ka 'o'olo. Ma nao mulu si leka sulia na kwaidorie ta'a ana noni, dia na wane ne ulafusia God. 'Urinai, nao mulu si falia na kwaimani kamulu ki ana sa Christ ana oeelae ana 'afe kera ki, sulia na 'Aofia kai kwatea kwaekwaee fuana sa tifaida ne kera abulo 'urinai. Ma kalu ne, kalu famanata madakwa tafau na ana fua mulu sulia falafala ne, ma kada ne kalu ka fabasu kamulu lau. Sulia God fili kia fua ne na abulolae kulu ka 'o'olo, nao lau fuana bilialae. 'Urinai ma sa ti boroi 'ana ne ka aburongo ana famanatalae nai, nia nao si noni'ela lau ana na wane, boroi ma nia noni'ela lalau 'ania God ne kwatea na Anoeru Abu nia fua mulu.
Aia, mulu ka saitamana lea ana ne mulu kai kwaimani fua mulu kwailiu na wane ne mulu famamana ki, sulia God famanata kamulu tafau na ana, ma nia nao si bobola na fuana ne nau famanata kamulu lau ana. 10 Kalu saitamana kamulu kwaimani na fuana wane ki tafau ne kera famamana ma kera ka to fai kamulu laona lofaa ne 'i Masedonia. Sui boroi 'ana, kalu ka amasi kamulu, na kwaimani kalu ki, mulu kai kwaimani ada ka liufia lau na kwaimanie ne kamulu sasi ana kada nai. 11 Ma mulu ka sasi 'uria to aroaroe, ma te te wanea amulu ka sasi lea ana raoe nia talana, ma kamulu kai rao nikila fua ne kamulu kai konia fanga ma tani ru lau ne kamulu bobo 'urida ki. Kalu fata sulia falafala nai ka suina fua mulu. 12 Ma dia mulu kai sasi sulia ru nai ki, na wane ne nao si famamana ki, kera kai fuusi baita amulu, ma mulu si manata ngado na ana ta wane fuana 'adomilamulu.
Daolana mai na 'Aofia
13 Wanefuta ki 'ae, kalu doria mulu kai saitamana te ki ne kai fuli ana sa tifaida ne kera mae na, fua ne manatalamulu si kwaimanatai dia na wane ne kera si famamana na tataelae fasia wane mae ki. 14 Kulu famamana sa Jesus nia mae, ma nia ka tatae lau fasia na maea. Nia ka 'urinai laugo ana sa tifaida ne kera famamana ma kera ka mae ka suina, kulu famamana God kai taeda fasia na maea, ma ka kwatea kera kai oli mai fainia sa Jesus.
15 Aia, na ru ne ki kalu famanata kamulu ana nia ne fatae na 'Aofia: Kulu ne mauri 'ua ana kada na 'Aofia kai dao mai, nao kulu si eta 'i naona wane nia ki ne kera mae na. 16 Na olilana mai na 'Aofia kai 'uri: Na 'Aofia sa Jesus kai akwa totongai ana lingeru baita, ma na 'inita 'ainsel kai akwa, ma na bungu God kai angi, sui na 'Aofia ka fi koso mai fasia 'i langi. Ma sa tifaida ne kera famamana sa Jesus Christ ne kera eta mae na 'i nao, kera kai tatae eteta. 17 Ma 'i buri, tooa ne kulu mauri 'ua ki, God kai lafu oku akulu faida laona gwa salo ki 'uria fikue fainia na 'Aofia laona mamanga. Ma kulu kai to firi fainia na 'Aofia. 18 Nia ne mulu kai fata ni kwairadui fua mulu kwailiu ana ru ne nau ku saea kau fua mulu ki.