3
Kada sui sa Jesus ka fi oli mai
'Oe manata to'ona ru ne: Na kada 'afitai ki kai dao mai sui sa Jesus ka fi dao mai. Ma wane ki kera kai manata go to'oda talada, ma kera kai doria malefo, ma kera kai fabaita kera, ma kera kai fata buri tolingai ana wane ki. Ma nao kera si rosulia fatalana maa fainia gaa kera ki, ma nao kera si tangoa sa ti ne sasi lea fuada, ma kera kai noni'ela ana God ma ru abu nia ki. Ma kera nao si kwaimani, ma nao kera si kwaimanatai, ma kera kai suke, ma kera kai dori firue, ma kera kai ilinaunau, ma kera kai noni'ela ana ru lea ki. Ma kera kai 'olomaelana wane ki, ma nao kera si manata sulia fuli rue kera ki, ma kera kai manata lafuda, ma kera kai eele 'ada fainia na kwaidorie ana noni ma God ka nao. Kera kai saea kera famamana God, boroi ma nao kera si alamatainia na nikilalae God kai talana na maurilada. 'Oko to tau fasia wane 'urinai ki.
Ma tani wane 'urinai ne kera ru laona lume wane ki, ma kera ka famanata, ma kera ka too ana nikilalae fuana feolana keni ki fasia mamanae. Ma keni nai ki, na garoe kera ki ka fangwatautau kera, ma na kwalukaela kwaidorie ta'a ki ka baita fafida. Ma kera ka doria kera kai 'idufa fafurongo ga 'ada 'uria saitamarue , boroi ma 'afitai kera ka saitamana na mamanae. Wane famanata ta'a nai ki, kera fualia na famanatalae mamana. Manatalada ka nao si rao 'o'olo, ma famamanae kera ka nao si mamana. Kera dia sa Janes ma sa Jambres* sa Janes ma sa Jambres: Satana na ro wane be 'i Ijip ki be keroa fualia sa Moses kada nia doria ka talaia na fui wane Israel ki fasia 'i Ijip. Kada sa Moses 'ui 'ania fa kubau nia, keroa boroi 'ui laugo ana fa kubau keroa ki ka alua na fa tafo ki. be keroa fualia sa Moses. Boroi ma nia 'afitai fuana wane 'urinai ki kera ka fagaroa wane 'oro ki, sulia ne wane ki tafau kera ada to'ona na oewanelada, dia be nia fuli ana sa Janes ma sa Jambres.
Famanatalae 'isi sa Paul ki fuana sa Timoti
10 Boroi ma 'oe leka suina burina na famanatae nau, ma na abulolaku, ma na ru ne nau ku doria sasilana ana na maurilaku. Ma 'oko ada to'ona na famamanae nau, ma na mabetaue nau, ma na kwaimanie nau, ma na ngangatae nau, 11 ma 'oko ada to'ona nonifie nau ki. Ma 'oko saitamana tafau ru 'afitai ki ne kera sasia aku 'i laona fere 'i Antiok ma 'i Ikonium ma 'i Listra. Boroi ma na 'Aofia nia 'adomi nau, fua ne nao nau si mae. 12 Mamana 'asiana, sa ti ne doria kai to 'o'olo laona 'ado fainia sa Jesus Christ, kera kai famalagaigaida. 13 Wane ta'a ki ma wane famanata susuke ki kera kai ta'a ka tasa, ma kera kai talai garo ana tani wane, ma kera talada laugo. 14 Boroi ma 'oe ne, 'oko ngasi ana lekalae burina ru mamana ki ne 'oe famamana na ana. 'Oe saitamana ga 'amu na ru nai nia mamana, sulia 'oe fito'ona ne kalu famanata 'oe. 15 Ma 'oko manata to'ona safali ana kada be 'oe tu'u mai ana, 'oko saitamana Kekedee Abu ki ne bobola fainia kai fatainia fuamu ne God kai famauri 'oe kada 'oe famamana sa Jesus Christ. 16 God na ne kwatea Kekedee Abu ki tafau. Ma na Kekedee Abu ki ka lea fuana famanatalae, ma fa'o'olosilana ru ne garo ki, ma ka fatainia na tolae 'o'olo, 17 fua ne na wane rao fuana God, kai bobola fuana sasilana raoe lea ki tafau.

*3:8 sa Janes ma sa Jambres: Satana na ro wane be 'i Ijip ki be keroa fualia sa Moses kada nia doria ka talaia na fui wane Israel ki fasia 'i Ijip. Kada sa Moses 'ui 'ania fa kubau nia, keroa boroi 'ui laugo ana fa kubau keroa ki ka alua na fa tafo ki.