16
Sa Paul fata lealae ana tani wane famamana 'i Rom
Iu, nau ku doria nau fata lea sulia na waiwane kulu ni Fibi ne rao fuana wane famamana ki 'i Kenkrae. Ana kada nia kai dao mai siamulu, mulu kai kwaloa sulia na famamanae nia ana na 'Aofia, sulia wane God ki bobola fua kera kai sasi 'urinai. Ma mulu kai 'adomia ana ta ru ne nia doria, sulia nia be 'adomia laugo wane 'oro ki ma nau laugo.
Ma nau ku kwatea fata lealae fua sa Akuila ma ni Prisila ne keroa rao fai nau fuana sa Jesus Christ. Ana kada keroa 'adomi nau, karangi kera ka saungida. Ma sulia ru ne, nau ku tango keroa 'asiana. Ma nao lau taifili nau, ma wane ne nao lau Jiu ki tafau ne kera famamana laugo, kera tango keroa. Aia, ma nau ku kwatea fata lealae laugo fuana wane ne kera famamana, ma kera ka oku laona lume keroa fuana fosilana God.
Ma nau ku kwatea fata lealae laugo fuana sa Epaenetus, na wane kwaimani lea nau. Nia ne wane eteta ne nia famamana sa Jesus Christ 'i Esia. Ma nau ku kwatea fata lealae laugo fuana ni Mary, keni be nia rao nikila fua mulu. Ma fata lealae laugo fuana sa Andronikus, ma sa Junias, ro wane Jiu ki dia laugo nau ne keroa to fai nau laona beu ni kanie. Ma keroa ro wane kera eta famamana sa Jesus Christ suifatai nau. Ma wane ni lifurongo ki, kera saitamana lea laugo 'ada.
Na fata lealae nau fuana sa Ampilatus, na wane kwaimani lea nau sulia famamanae karo ana na 'Aofia. Na fata lealae laugo fua sa Ubanus, na wane rao fai nau fuana sa Jesus Christ. Ma na fata lealae laugo fua sa Stakis, na wane kwaimani lea nau. 10 Ma fata lealae fuana sa Apeles, na wane lea ne sa Jesus Christ alafafia. Ma fata lealae fuana sa Aristobulus fainia tooa nia. 11 Ma fata lealae fua sa Herodion, ta wane Jiu dia laugo nau. Ma fata lealae laugo fua sa tifaida ne kera famamana laona tooa sa Nasisus.
12 Aia, fata lealae nau ki fua ni Trifaena ma ni Trifosa, ne keroa rao nikila fuana 'Aofia. Ma na fata lealae laugo fuana keni kwaimani nau ni Pesis, na keni rao nonimabe fuana 'Aofia. 13 Nau ku kwatea fata lealae nau ki fua sa Rufus, wane rao lea fuana 'Aofia. Ma fata lealae laugo fua gaa sa Rufus, ne nia 'adomi lea aku dia na ta wele 'ana. 14 Na fata lealae nau ki fua sa Asinkritus, sa Flegon, sa Hemes, sa Patrobas, sa Hemas, ma wane ki tafau ne kera famamana ma kera ka to faida. 15 Fata lealae ki fua sa Filologus, ma sa Julia, ma sa Nereus fainia waiwane nia, ma fua sa Olimpas fainia wane God ki tafau ne kera to faida.
16 Ma ana kada kamulu kai ada to'omulu kwailiu, mulu kai fatainia na kwaimanie kamulu fua mulu kwailiu. Aia, ma wane famamana sa Jesus Christ ki tafau 'i seki, kera kwatea kau fata lealae kera ki fua mulu.
Fata fabasue sulia tolae lea fua wane famamana ki
17 Wanefuta nau ki, nau ku saea fua mulu, mulu kai madafi kamulu fasia wane ne kera kwatea ma kamulu ka olisusu, ma kera kwatea ma tani wane ka abulo fasia sa Christ. Kera famanata ana na ru ne leka 'e'ete fasia na famanatalae mamana ne mulu famamana. Mulu kai to tau fasida. 18 Sulia sa tifaida ne kera sasi 'urinai, nao kera si rao go fuana sa Jesus Christ na 'Aofia kulu, boroi ma kera rao ga 'ada sulia manatalada talada. Ana fatae lea kera ki fainia fatae kwaigwafe kera ki, kera ka sukea wane ne nao kera si saitamaru 'ua ki. 19 Boroi ma wane ki tafau kera rongo sulia ne mulu rosulia sa Christ. Ma nau ku eele 'asiana suli kamulu. Nau ku doria mulu kai lioto sulia te ne lea, ma mulu kai to fasia ru ta'a ki. 20 'Urinai God ne lalina na aroaroe kulu, nia kai 'ali'ali ka kwatea ma mulu kai liufia sa Saetan.
Nau ku foa fua ne na kwaiofeilae na 'Aofia kia sa Jesus Christ ka to fai kamulu.
21 Ma sa Timoti, na wane ne rao fai nau, kwatea laugo kau fata lealae nia ki fua mulu. Ma sa Lusius, sa Jason, ma sa Sosipata, wane Jiu ki dia laugo nau, kera kwatea na fata lealae kera laugo fua mulu.
22 Ma nau sa Tetius, na wane ne nau ku 'adomia sa Paul fuana kedelana fatae ne ki, nau ku kwatea kau na fata lealae nau fua mulu sulia famamanae kulu ana sa Jesus na 'Aofia.
23-24 Aia, ma sa Gaeas ka kwatea kau fata lealae nia ki. Nau ku to fainia 'i seki, ma wane famamana ki ne kera oku laugo 'i lume nia. Ma sa Erastus, na wane ada sulia malefo laona mae fere baita nai, fainia wanefuta kulu sa Kuatus, keroa kwatea na fata lealae keroa laugo fua mulu.* Tani kekedee 'ua kera 'adoa lau verse 24, “Na kwaiofeie na 'Aofia kulu sa Jesus Christ kai to fai kamulu tafau. Iu.”
Folae 'isi ana tangolae
25 Kulu kai fuusi 'initoa ana God, sulia nia saitamana fanikila lamulu ana na Farongoe Lea ne nau ku 'ainitalo ana. Na Farongoe Lea ne nia leka sulia sa Jesus Christ. Kada tau na mai God nao si fatai madakwa ana Farongoe Lea ne. 26 Boroi ma ana kada ne, nia fatainia na na Farongoe Lea. Profet ki kekede sulia na Farongoe Lea ne. Ma God ne mauri firi, nia odu kalu ka 'ainitaloa na Farongoe Lea ne fuana wane ana fere ki tafau, fua ne wane ki tafau, kera kai famamana, ma kera kai ro laugo sulia.
27 God taifilia go ne lioto ana ru ki tafau, kulu tangoa ana sa Jesus Christ toto firi. Iu, nia 'urinai.

*16:23-24 Tani kekedee 'ua kera 'adoa lau verse 24, “Na kwaiofeie na 'Aofia kulu sa Jesus Christ kai to fai kamulu tafau. Iu.”